Н У Х Т

Технології зберігання, консервування та переробки м'яса

Підготовка фахівців
другого (магістерського) рівня вищої освіти
у галузі знань
18 «Виробництво та технології»
за спеціальністю 181 «Харчові технології»
та освітньо-професійною програмою
«Технології зберігання, консервування та переробки м'яса»

«Storage, Preservation and Meat Processing Technologies»

 

М'ясопереробна галузь є невід'ємною складовою харчової промисловості, яка забезпечує продовольчу безпеку країни.  Головною рушійною силою розвитку м’ясопереробної промисловості є її кадровий потенціал, тому підвищення рівня компетенції випускників закладів вищої освіти, наявність поглиблених теоретичних і практичних навичок, які дозволяють розвивати підприємства, адаптувати і впроваджувати нові технологічні інновації рішення є однією з головних вимог сучасного ринку праці.

Сучасні підприємства м'ясопереробної галузі орієнтовані на вітчизні та зовнішні ринки. Тому розуміють, що розвиток інновацій (тобто розвиток підприємства) потребує вкладання коштів не тільки в обладнання, а й в наукову діяльність та активну співпрацю з провідними  закладами вищої освіти, які займаються підготовкою висококваліфікованих фахівців для м'ясопереробної галузі. Прикладом такого симбіозу є підготовка магістрів за освітньо-професійною програмою “Технології зберігання, консервування і переробки м’яса” на кафедрі технології м'яса і м'ясних продуктів, яка вже п'ятдесят п'ять років готує фахівців за даним фаховим напрямом.

Орієнтація освітньо-професійної програми. Освітня програма орієнтована на підготовку фахівців, які  мають володіти:комплексом організаційно-технологічних,  дослідницько-інноваційних та маркетингових методів, методик і технологій для підвищення ефективності  функціонування і  стратегічного розвитку підприємств м'ясної промисловості.

 Освітня програма спрямована на підготовку магістра, який володітиме фундаментальними та професійно-орієнтованими знаннями в м'ясопереробній галузі та передбачає поглиблену теоретичну та практичну підготовку для проведення проектно-технологічних, виробничо-технологічних, науково-дослідних робіт з розроблення та впровадження технічних і технологічних інновацій та виконання і захисту кваліфікаційної роботи з використанням новітніх досягнень науки та промисловості, сучасних інформаційних та комп’ютерних засобів.

Магістранти освітньо-професійної програми, завдяки діючим угодам університету і кафедри з вітчизняними і закордонними  підприємствами, мають можливість отримати практичні навички та досвід на м’ясопереробних  підприємствах  України, Польщі, Німеччині. Підготовка відбувається на передових підприємствах м’ясопереробної галузі, тому випускники завжди отримують високооплачувану роботу.

В 2021 році 12 здобувачів кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів успішно пройшли довготривале високооплачуване стажування на виробничих потужностях м’ясопереробних підприємств компанії ТОВ «Алльфайн Файнкост», яке дозволило здобувачам опанувати весь технологічний цикл виготовлення напівфабрикатів із курятини на передових підприємствах Європейського Союзу.

Поглиблення фахової підготовки здобувачів забезпечується їх залученням до проведення наукових досліджень з оплатою праці  при виконанні грантової тематик, що фінансується за кошти державного бюджету та підприємствами галузі.

Результати досліджень магістранти представляють на наукових конференціях, публікують в наукових виданнях України і за кордоном, представляють свої роботи у галузевих Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, постійно займаючи призові місця.  Вагомі наукові розробки захищають патентами України на винахід та корисну модель, впроваджують розроблені продукти на промислових підприємства.

Для стимулювання освоєння фундаментальних і професійно-орієнтованих знань здобувачі отримують академічні стипендії Кабінету міністрів України, а також благодійних фондів провідних підприємств м’ясопереробної галузі, що дозволяє більш ефективно випускникам працевлаштовуватись на підприємствах галузі.

При підготовці здобувачів використовуються  традиційні та інноваційні форми навчання (денна, дистанційна та дуальна).

Дуальна форма освіти передбачає забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії при поєднанні аудиторного навчання з набуттям практики у виробничих умовах для закріплення теоретичних знань набутих під час навчання в університеті в тріаді успішної фахової самореалізації: навчання - робота - досвід. В 2019 році за дуальною формою навчання було захищено шість магістерських кваліфікаційних робіт.

До денної і дистанційної форм навчання залучаються провідні вітчизняні та закордонні фахівці і науковці в м’ясопереробній галузі та суміжних галузей харчової промисловості.

Основним фокусом освітньої програми є підготовка освітньо-професійних кадрів які застосовують і використовують сучасне лабораторне і технологічне обладнання,  комп’ютерну техніку та інформаційні технології, а також, виконують проектні і науково-дослідні роботи, пов'язані з дослідженням технологічних процесів, впровадженням нових та удосконаленням існуючих технологій м'ясних продуктів.

Ключові слова: м'ясна промисловість, інноваційні технології, моделювання, проектування, аналіз, синтез, наукові дослідження.

Для реалізації програми навчальним планом передбачено:

Обов’язкові компоненти навчання за освітньо-професійною програмою:

Інтелектуальна та промислова власність

Іноземна мова: практичні навички наукової комунікації

Оптимізація та статистичні методи аналізу в харчових технологіях:

Модуль 1. Оптимізація технологічних процесів виробництва м'ясних і м'ясомістких продуктів

Модуль 2. Статистично-графічні методи аналізу експериментальних даних

Управління інноваційними проектами

Науково-дослідницький практикум

Інноваційні технології м'ясних і м'ясомістких продуктів, в т.ч. курсовий проект

Менеджмент якості та безпечності харчових продуктів

в т.ч. курсова робота

Професійна практика

Переддипломна практика

Кваліфікаційна робота

Вибіркові компоненти навчання, які охвачують блок дисциплін загальноуніверситетського каталогу, каталогу спеціальності 181 "Харчові технології",,  а також каталогу вибіркових дисциплін освітньо-професійної програми, що пропонуються випусковою кафедрою:

Технологія м’ясних продуктів спеціального призначення

Технології м'ясопродуктів із нетрадиційної м’ясної сировини

Інноваційні харчові інгредієнти у технологіях м'ясних і м'ясомістких продуктів

Харчові інгредієнти для спеціального харчування

Безвідходні та ресурсоощадні технології м’ясної галузі

Наукові основи безвідходних технологій відновлюваної сировини

Логістика і моніторинг виробництва продуктів м’ясної галузі

Логістичний аналіз і моніторинг харчового ланцюга м'ясопереробного виробництва

Інноваційні технології пакування і логістики харчових продуктів

Для ефективної підготовки здобувачів для освітньо-професійною програмою використовується матеріально-технічна база університету та випускової кафедри.

На кафедрі для успішної реалізації освітньої діяльності функціонує комп’ютерний клас з доступом до локальної мережі НУХТ і всесвітньої мережі Internet, що дозволяє безкоштовно використовувати електронні ресурси бібліотечних фондів університету та міжнародних наукових видань.

Завдяки співпраці з провідними м’ясопереробними підприємствами і агрохолдингами для освітньо-професійної програми  суттєво покращено матеріально-технічну базу кафедри.

На кафедрі функціонують три навчально-практичні лабораторії та створений  в 2021 році спільно з ПрАТ "МХП“ спеціалізований R&D-центр - науково-виробнича лабораторія для організації навчального процесу і наукових досліджень. Крім того у здобувачів є можливість,  відповідно до договорів про співпрацю, використовувати R&D-центр ТОВ "Шафран Спайс" у м. Ворзель (Київська обл.), а також лабораторні та виробничі потужності профільних підприємств і наукових установ. Для виконання наукових досліджень використовується матеріально-технічна база Проблемної науково-дослідної лабораторії НУХТ та Центру колективного користування.

Рівень фахової підготовки здобувачів ОП підтверджується відкритими захистами кваліфікаційних робіт, в тому числі з участю вітчизняних і закордонних роботодавців, а також подальшим навчанням на третьому освітньому рівні  - Доктор філософії.

Так в 2020 році на захистах магістрантів була присутня делегація фахівців з Польщі на чолі з головним технологом і ейчарами з Польщі та українського відділів компанії «Goodvalley», а в 2021 році до захисту долучався, випускник кафедри, генеральний директор АТ «Богодухівський м'ясокомбінат» Олег Кравецький та Світлана Бовшовська – представниця фонду «Дениса Парамонова»

Різнобічна підготовка дозволяє випускникам-магістрам працювати на підприємствах харчової промисловості, в науково-дослідних інститутах, у вищих навчальних закладах, в органах державного управління та громадських організаціях, що здійснюють контроль за якістю та безпекою продукції, в органах санітарно-епідеміологічного та екологічного контролю, в центрах стандартизації, метрології та сертифікації продукції, на посадах: директор підприємства, головний інженер, завідувач лабораторії, завідуючий виробництвом, інспектор з контролю якості продукції, спеціаліст з управління якості та безпеки харчових продуктів та виробництв, менеджер з продажу обладнання та сировинних інгредієнтів, добавок для галузі.

Нові технології та розробки, виконані здобувачами під керівництвом наукових керівників, знаходять ефективне застосування та впровадження на підприємствах галузі, а програмні результати навчання та отримані фахові компетентності, стають запорукою успіху майбутнього кар’єрного росту на м’ясопереробних підприємствах в Україні та закордоном, а також в наукових установах і закладах освіти.

Освітньо-професійна програма
«Технології зберігання, консервування та переробки м
яса»
і випускова кафедра чекає своїх здобувачів.

Ми віримо у Ваше майбутнє.

 

Остання зміна: 14 липня 2022