Н У Х Т

Харчові технології та інженерія

Підготовка фахівців
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
у галузі знань
18 «Виробництво та технології»
за спеціальністю 181 «Харчові технології»
та освітньо-професійною програмою

«Харчові технології та інженерія»

Харчова промисловість України залишилася єдиною галуззю народного господарства, яка в умовах економічної кризи не лише не знизила обсягів виробництва, але й продовжує їх активно нарощувати. Модернізація вітчизняних підприємств переробної і харчової промисловості, впровадження новітніх технологій і входження України у світове співтовариство потребують кваліфікованих фахівців з вищою освітою. Ключовою фігурою сучасного виробництва стає висококваліфікований технолог, без якого підприємство працювати не може. Отже, можна бути впевненим, що наші випускники неодмінно знайдуть престижну високооплачувану роботу після завершення навчання в університеті.

Освітня програма (ОП) орієнтована на підготовку фахівців, які володіють та здатні застосувати: основні поняття і принципи проектування та функціонування підприємств харчової промисловості різної потужності та профільності та крафтового виробництва харчової продукції; принципи розроблення нових та удосконалення існуючих харчових технологій; теоретичні та практичні знання щодо сутності і параметрів  технологічних процесів виробництва харчових продуктів; основні принципи системи управління якістю та безпечністю харчових продуктів; знання чинної законодавчої і нормативної бази; методи контролю якості та безпечності харчових продуктів; сучасне технологічне обладнання і лабораторні прилади, комп’ютерну техніку та програмне забезпечення.

ОП «Харчові технології та інженерія» спрямована на підготовку універсального бакалавра, який володітиме базовими фундаментальними та професійно-орієнтованими знаннями з усіх галузей харчової промисловості.

ОП враховує унікальність організації освітнього процесу, притаманну нашому Університету, а саме багаторічний досвід підготовки фахівців для усіх галузей харчової промисловості висококваліфікованими науково-педагогічними працівниками та досвід світових закладів вищої освіти.

Аргументи на користь навчання за спеціальністю «Харчові технології», ОП «Харчові технології та інженерія» в Навчально-науковому інституті харчових технологій НУХТ:

 • НУХТ – один з найавторитетніших українських ЗВО в харчовій індустрії;
 • багаторічна історія підготовки фахівців з харчових технологій високо-кваліфікованими науково-педагогічними працівниками, які задіяні у реалізації освітньої програми;
 • наші випускники володіють поглибленими знаннями з різних галузей харчової промисловості, що забезпечить їм широкі можливості для подальшого навчання за освітнім ступенем «магістр» та успішного працевлаштування на керівних посадах в усіх галузях харчової промисловості;
 • сформована активна співпраця з роботодавцями, їх широке залучення до освітнього процесу, її орієнтація на потреби сучасного ринку праці;
 • високий попит на випускників ОП на ринку праці;
 • у викладанні освітніх компонент, що спрямовані на забезпечення фахових компетентностей і результатів навчання, задіяні провідні вітчизняні фахівці промисловості та іноземні викладачі у форматі гостьових лекцій;
 • під час викладання дисциплін передбачено використання навчально-методичної літератури, розробленої висококваліфікованим науково-педагогічним складом Університету, періодичних наукових видань та мережі Internet та дистанційних технологій;
 • сформована процедура формування вільної освітньої траєкторії, що передбачає на рівні з вибором професійно-орієнтованих дисциплін, поглибити загальні компетентності, обравши компоненти гуманітарного, економічного, природничо-наукового, загального фахового спрямування. Широкий перелік вибіркових дисциплін та вибіркових блоків, який щороку актуалізується на підставі врахування думки зовнішніх та внутрішніх стейхолдерів;
 • наявність навчальних лабораторій, оснащених технологічним обладнанням для повного виробничого циклу, наданих у користування провідними фірмами та підприємствами харчової промисловості, зокрема ТОВ «Лейпурін-Україна», ПрАТ «МХП», а також лабораторії водоочищення;
   

 

 • створено можливості для всебічного розвитку здобувачів та їхніх soft skills, hard skills починаючи з перших курсів (майстер-класи, сертифікатні програми за фахом, імітаційні вправи, участь у Всеукраїнських Олімпіадах за фахом, студентських наукових конференцій  тощо):
 • запроваджено елементи дуальної форми здобуття вищої освіти;
 • започатковано академічну міжнародну мобільність (програма Erasmus+ в університеті Газенхайму, виробнича практика на підприємствах харчової промисловості ЄС «Allfein Feinkost GmbH & Co», ТОВ «Гіакоббе Паста ГмбХ» (Німеччина)) та національну мобільність (реалізована угода з Полтавським державним аграрним університетом);
 • створено умови для повноцінного дистанційного навчання здобувачів;
 • великий перелік та розширена географія підприємств для проходження усіх видів практики;
 • активна участь здобувачів у науковій роботі.
   

 

Серед професій, які згодом можуть опанувати студенти, що навчаються за спеціальністю «Харчові технології», можна виділити:

 • керівник підприємства;
 • головний інженер;
 • головний технолог;
 • завідувач виробництвом;
 • заступник директора з якості;
 • начальник цеху (зміни);
 • інженер з контролю якості харчових продуктів;
 • фахівець з використання водних ресурсів;
 • майстер виробництва;
 • завідувач лабораторії в науково-дослідних та проектно-конструкторських установах;
 • викладач професійно-технічного навчального закладу.

Остання зміна: 14 липня 2022