Н У Х Т

Теплоенергетика та енергоефективні технології

Підготовка фахівців
другого (магістерського) рівня вищої освіти
у галузі знань
14 «Електрична інженерія»
за спеціальністю 144 «Теплоенергетика»
та освітньо-професійною програмою

«Теплоенергетика та енергоефективні технології»

Термін навчання – 1,5 роки

tet-m-01

Мета освітньо-професійної програми - підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців для забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави з питань комплексного розв’язання складних задач і проблем у теплоенергетичній галузі, в першу чергу харчової промисловості і народного господарства в цілому, та здійснення інноваційної професійної діяльності за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» та суміжних галузей, шляхом інтернаціоналізації освітнього процесу в умовах сталого інноваційного науково-технічного розвитку суспільства.

Орієнтація освітньо-професійної програми – програма орієнтована на підготовку здобувачів, які мають володіти: сучасними методами та засобами для аналізу, синтезу, проектування, налагодження, модернізації та експлуатації систем теплоенергопостачання та теплоенерго-споживання;  методологією наукових досліджень теплоенергетичних об’єктів

Особливості програми - Освітня програма магістра передбачає поглиблену практичну підготовку для проведення науково-дослідних, проектно-технологічних, виробничо-технологічних робіт з використанням сучасних комп’ютерних технологій і спеціалізованого програмного забезпечення, з розробленням та впровадженням технічних і технологічних інновацій.

Після закінченні навчання здобувачі володіють необхідними для майбутнього кар’єрного основними компетенціями:

 • здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у теплоенергетичній галузі або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій, що характеризується невизначеністю умов і вимог;
 • знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;
 • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
 • вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;
 • здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
 • здатність діяти соціально відповідально та свідомо;
 • здатність застосовувати та удосконалювати математичні та комп’ютерні моделі, наукові і технічні методи та сучасне комп'ютерне програмне забезпечення для розв'язання складних інженерних задач в теплоенергетиці;
 • здатність аналізувати та комплексно інтегрувати сучасні знання з природничих, інженерних, суспільно-економічних та інших наук для розв’язання складних задач і проблем теплоенергетики;
 • здатність застосовувати релевантні математичні методи для розв'язання складних задач в теплоенергетиці;
 • здатність управляти робочими процесами та приймати ефективні рішення у сфері теплоенергетики, беручи до уваги соціальні, економічні,  комерційні, правові, та екологічні аспекти;
 • здатність розробляти, реалізовувати, впроваджувати і супроводжувати проекти з урахуванням всіх аспектів проблеми, яка вирішується, включаючи етапи проектування, виробництва, експлуатації, технічного обслуговування та утилізації теплоенергетичного обладнання.
 • здатність приймати рішення щодо матеріалів, обладнання, процесів в теплоенергетиці з урахуванням їх властивостей та характеристик;
 • здатність здійснювати інноваційну діяльність в теплоенергетиці;
 • здатність запропонувати і обґрунтувати заходи з підвищення ефективності теплоенергетичних об'єктів і систем з урахуванням обмежень, включаючи ті, що пов'язані з екологічними наслідками використання енергії та їх законодавчого врегулювання, проблемами охорони природи, сталого розвитку, здоров'я і безпеки та оцінками ризиків в теплоенергетичній галузі;
 • здатність застосовувати науковий підхід під час проектування, аналізу та модернізації теплоенергетичних об'єктів з відновлювальних та альтернативних джерел енергії;

tet-m-02

та досягають наступних програмних результатів навчання:

 • аналізувати, застосовувати та створювати складні інженерні технології, процеси, системи і обладнання відповідно до обраного напряму теплоенергетики;
 • аналізувати і обирати ефективні аналітичні, розрахункові та експериментальні методи розв’язання складних задач теплоенергетики;
 • розробляти і реалізовувати проекти у сфері теплоенергетики з урахуванням цілей, прогнозів, обмежень та ризиків і беручи до уваги технологічні, законодавчі, соціальні, економічні, екологічні та інші аспекти;
 • відшуковувати необхідну інформацію з різних джерел, оцінювати, обробляти та аналізувати цю інформацію;
 • розробляти і досліджувати фізичні, математичні і комп’ютерні моделі об’єктів та процесів теплоенергетики, перевіряти адекватність моделей, порівнювати результати моделювання з іншими даними та оцінювати їх точність і надійність;
 • приймати ефективні рішення, використовуючи сучасні методи та інструменти порівняння альтернатив, оцінювання ризиків та прогнозування;
 • знати, розуміти і застосовувати у практичній діяльності ключові концепції, сучасні знання та кращі практики в теплоенергетичній галузі, технології виробництва, передачі, розподілу і використання енергії;
 • обґрунтовувати вибір та застосовування матеріалів, обладнання та інструментів, інженерних технологій і процесів з урахуванням їх характеристик і властивостей, вимог до кінцевого продукту, а також нетехнічних аспектів;
 • вільно спілкуватися державною мовою з професійних питань, обговорювати результати виробничої, наукової та інноваційної діяльності з фахівцями та нефахівцями;
 • розуміти стратегію і цілі підприємства (установи) з урахуванням забезпечення позитивного внеску до розвитку суспільства і держави, створення і впровадження інноваційних технологій, розвитку персоналу;
 • оцінювати і забезпечувати якість об’єктів і процесів теплоенергетики;
 • доносити зрозуміло і недвозначно власні висновки з проблем теплоенергетики, а також знання та пояснення, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців;
 • знати основні положення вітчизняного і міжнародного законодавства і практик міжнародної діяльності у сфері теплоенергетики;
 • планувати і реалізовувати заходи з підвищення енергоефективності теплоенергетичних об'єктів і систем з урахуванням наявних обмежень, включаючи ті, що пов’язані з проблемами охорони природи, сталого розвитку, здоров'я і безпеки та оцінками ризиків в теплоенергетиці, оцінювати ефективність таких заходів;
 • розуміння професійних і етичних стандартів діяльності, застосування їх під час діяльності у сфері теплоенергетики;
 • аналізувати і оцінювати проблеми теплоенергетики, пов’язані із розвитком нових технологій, науки, суспільства та економіки;
 • ефективно співпрацювати з колегами, беручі відповідальність за певний напрям і свій внесок до спільних результатів діяльності, а також власний розвиток і розвиток колективу.

Освітня програма спрямована на формування компетентностей, що забезпечують сучасний професійний, інтелектуальний, соціальний та творчий розвиток здобувачів вищої освіти для здійснення інженерної, науково дослідницької та інноваційної діяльності. Здобувачі вищої освіти мають можливість отримати знання із суміжних галузей, опанувати сучасні комп’ютерні засоби проектування та моделювання процесів та інші освітні компоненти завдяки можливості формування гнучкої індивідуальної траєкторії навчання.

tet-m-03

Приклади тематики магістерських робіт:

 • Дослідження індивідуальних паливних кінетичних характеристик біомаси з метою розробки пальникових пристроїв для спільного її спалювання з вітчизняним антрацитом.
 • Дослідження впливу конструктивних та експлуатаційних чинників теплових труб на ефективність утилізації низькопотенціальної теплоти.
 • Раціональне використання теплової енергії під час виробництва спирту.
 • Моделювання динаміки зміни теплотехнічних параметрів елементів схем під час неритмічної роботи цукрового заводу.
 • Аналітичне дослідження тепло-гідродинамічних процесів при концентруванні розчинів у плівкових випарних апаратів.

Остання зміна: 15 липня 2022