Н У Х Т

Інжиніринг поліграфічних та пакувальних виробництв

Підготовка фахівців
другого (магістерського) рівня вищої освіти
у галузі знань
13 «Механічна інженерія»
за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»
та освітньо-професійною програмою

«Інжиніринг поліграфічних та пакувальних виробництв»

Дизайн поліграфічної продукції, зокрема, упаковки, і якість її виготовлення суттєво впливають на рішення споживачів щодо придбання відповідної продукції. Виробництво і оформлення упаковки, як галузь поліграфії, динамічно розвиваючись, постійно потребує фахівців із інжинірингу.

Інжиніринг – це комплекс послуг, які охоплюють весь життєвий цикл обладнання – машин і апаратів, агрегатів, потокових ліній та технологічних комплексів, – починаючи з маркетингових досліджень та проектування, етапів виготовлення, випробування, монтажу, експлуатації та технічного сервісу і закінчуючи утилізацією.

Освітня програма «Інжиніринг поліграфічних та пакувальних виробництв»  за освітнім ступенем «Магістр» має за мету підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців для забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави, здатних на високому професійному рівні розв’язувати складні завдання у організаційно-технологічній, проектно-технологічній, організаційно-управлінській, виробничій системах функціонування підприємств поліграфічної та пакувальної галузей, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

Об’єкти вивчання та діяльності. Системний інжиніринг зі створення інноваційних технічних об’єктів галузевого машинобудування та їх експлуатації, що включає:

-        Машини, обладнання, комплекси, потокові лінії виробництва, методи та технології і засоби їхнього проектування, дослідження, виготовлення, експлуатації та утилізації;

-        Процеси, обладнання, технологія та організація виробництва;

-        Засоби і методи випробовування та контролювання якості продукції;

-        Системи технічної документації, метрології та стандартизації.

Освітня програма орієнтована на професійно-практичну підготовку здобувачів вищої освіти з механічної інженерії, прийняття ними ефективних наукових та практичних рішень в галузі розроблення технічного і технологічного забезпечення процесів виготовлення видавничо-поліграфічної продукції, проектування автоматизованих ліній поліграфічних і пакувальних виробництв, проектування і виготовлення паковань для харчової, фармацевтичної та біотехнологічної промисловостей з урахуванням специфіки продукції та їх художньо-поліграфічного оформлення, спрямована на розв’язання актуальних задач і проблем.

Освітньо-професійна програма реалізується упродовж 3-х семестрів, тривалістю 90 кредитів і має дисципліни у відповідних циклах, які забезпечують загальну та професійну підготовку.

Освітня програма магістра передбачає поглиблену практичну підготовку для проведення науково-дослідних, проектно-конструкторських, виробничо-технологічних робіт з використанням сучасних комп’ютерних технологій та наукових методик.

Під час підготовки фахівців за освітньою програмою «Інжиніринг поліграфічних та пакувальних виробництв» велику увагу зосереджено на інноваційному обладнанні поліграфічних та пакувальних виробництв, проектуванні поліграфічних та пакувальних виробництв, методах та організації досліджень технічних систем, моделюванні та оптимізації пакувальних систем, CALS в галузевому машинобудуванні, системах автоматичного керування друкарсько-обробними процесами, а також на питаннях управління інноваційними проектами та інтелектуальної власності.

Здобувачі мають можливість на власний вибір вивчати окремі дисципліни із  моделювання технічних систем, технологічних процесів та технічних систем індустрії 4.0 в харчових, фармацевтичних та біотехнологічних виробництвах, моделювання процесів фармацевтичних і біотехнологічних виробництв, інноваційних технологій пакування і безпеки пакованих продуктів, а також технологію та засоби маркування паковань,  технології захисту друкованої продукції, 3-D графіку та анімацію, комп'ютерні технології в дизайні, логістику поліграфічних та пакувальних виробництв, репрографію та мультимедійне видавництво, сучасні мережні інформаційні технології.

Вивчення дисциплін гуманітарно-економічної підготовки дають можливість майбутньому фахівцюпланувати і вирішувати завдання власного професійного та особистісного розвитку, використовувати сучасні методи і технології наукового спілкування українською та іноземною мовами; критично аналізувати та оцінювати сучасні наукові досягнення. Серед таких дисциплін – управління проектами, іноземна мова для інженерії, чинники успішного працевлаштування, брендинг, рекламний менеджмент, інновацiйне пiдприємництво та управлiння стартап проектами, Україна в європейському цивілізаційному вимірі, лідерство & teambuilding, психологія управління та конфліктологія, друга іноземна мова, стратегія сталого розвитку.

Під час навчання студенти проходять практичну підготовку на провідних підприємствах поліграфічної та пакувальної галузей, серед яких «EVOTEK INC.», «Светпрінт», «Дизайнпрінт» й «Інтеагропак». У комплексі це дає можливість самостійно приймати технічні рішення, розв’язуючи проблеми організації або підвищення ефективності діяльності підприємств поліграфічної та пакувальної промисловості.

Програма передбачає участь здобувачів освіти у міжнародній кредитній мобільності, стажування на іноземних підприємствах, в освітніх та наукових закладах, участь у міжнародних виставках, конференціях тощо. Мобільність здобувачів відбувається як у закладах-партнерах Університету в Румунії, Іспанії, Німеччині, Хорватії, Польщі, Молдові, Болгарії та інших країнах, так і за ініціативи здобувача у інших закладах багатьох країн. Абсолютна більшість закордонних мобільностей відбувається за рахунок міжнародних європейських проектів та грантів або за рахунок приймаючої сторони.

Опанування фаху за цією освітньою програмою надає можливість випускникам успішно будувати кар’єру на підприємствах пакувальної, видавничо-поліграфічної та суміжних галузей (зокрема, харчової, фармацевтичної, косметичної та інших), науково-дослідних та проектно-конструкторських установах, закладах освіти.

Компетентності магістра із інжинірингу поліграфічних та пакувальних виробництв забезпечуються успішне працевлаштування на таких посадах:

-        Керівники підприємств, установ та організацій

-        Головні фахівці – керівники та технічні керівники виробничих підрозділів у промисловості

-        Начальники та майстри виробничих дільниць та підрозділів у промисловості

-        Керівні працівники апарату центральних органів державної влади

-        Керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання

-        Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання

-        Головні фахівці - керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники

-        Начальники (завідувачі) науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники

-        Керівники проектів та програм

-        Керівники малих підприємств без апарату управління в промисловості та в оптовій і роздрібній торгівлі

-        Інженер-матеріалознавець видавничо-поліграфічного виробництва;

-        Технолог (видавничо-поліграфічне виробництво);

-        Наукові співробітники (видавничо-поліграфічне виробництво)

-        Технолог-дослідник (видавничо-поліграфічне виробництво)

-        Інженери-механіки

-        Викладачі університетів та вищих навчальних закладів

-        Наукові співробітники (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва, інтелектуальна власність)

-        Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності.

-        та багато інших.

Основна підготовка фахівців за освітньою програмою здійснюється на базі кафедри машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв.

Контакти:
Е-mail: kafedra.mahfv@gmail.com
Сторінка у Facebook: https://www.facebook.com/MAFFP.NUFT
Гарант освітньої програми –  доцент Чепелюк Олена Олександрівна, Е-mail: lenasandul@yahoo.com

Остання зміна: 17 липня 2022