Н У Х Т

Холодильні техніка та технології

Підготовка фахівців
другого (магістерського) рівня вищої освіти
у галузі знань
14 «Електрична інженерія»
за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування»
та освітньо-професійною програмою

«Холодильні техніка та технології»

Термін навчання – 1,5 роки

Мета освітньо-професійної програми - підготовка фахівців, здатних до комплексного розв’язання складних задач і проблем, розроблення нових та вдосконалення, модернізації і експлуатації існуючих систем холодопостачання та холодоспоживання, що передбачає проведення досліджень, оновлення та інтеграції знань в умовах недостатньої інформації та суперечливих вимог.

Орієнтація освітньо-професійної програми - освітня програма орієнтована на підготовку фахівців, які мають володіти: сучасними методами та засобами для аналізу, синтезу, проектування, налагодження, модернізації та експлуатації систем холодопостаання та холодоспоживання; методологією наукових досліджень об’єктів вироблення та споживання штучного холоду.

Особливості програми - освітня програма магістра передбачає поглиблену практичну підготовку для проведення науково-дослідних, проектно-технологічних, виробничо-технологічних робіт з використанням сучасних комп’ютерних технологій і спеціалізованого програмного забезпечення з розробленням та впровадженням технічних і технологічних інновацій.

xm-m-01Після закінченні навчання здобувачі володіють необхідними для майбутнього кар’єрного основними компетенціями:

 • здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у галузі енергетичного машинобудування;
 • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
 • здатність спілкуватися іноземною мовою;
 • здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності);
 • здатність розробляти проекти та управляти ними;
 • здатність працювати в міжнародному контексті;
 • здатність застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки в сфері енергетичного машинобудування;
 • здатність критично осмислювати проблеми і перспективи розвитку у сфері енергетичного машинобудування та дотичних міждисциплінарних проблем;
 • здатність аналізувати та комплексно інтегрувати сучасні знання з природничих, інженерних, суспільно-економічних та інших наук для розв’язання складних задач і проблем, пов’язаних з проектуванням та експлуатацією енергетичного і теплотехнологічного обладнання;
 • здатність аналізувати, оцінювати та застосовувати науково-технічну інформацію в галузі енергетичного машинобудування;
 • здатність розробляти та впроваджувати інноваційні проекти і програми, забезпечувати конкурентоздатність продукції, здійснювати техніко-економічне обґрунтування проєктів у галузі енергетичного машинобудування;
 • здатність проектувати та експлуатувати енергетичне і теплотехнологічне обладнання;
 • здатність приймати ефективні рішення з виробництва і експлуатації енергетичного та теплотехнологічного обладнання з урахуванням вимог щодо якості, екологічності, надійності, конкурентноздатності та охорони праці;
 • здатність застосовувати спеціальні знання для створення ефективних систем холодопостачання та холодоспоживання об’єктів охолодження, заморожування та зберігання харчової продукції.
 • здатність розробляти, застосовувати та удосконалювати математичні моделі, наукові і технічні методи та сучасне комп'ютерне забезпечення для вирішення інженерних завдань в галузі енергетичногомашинобудування;
 • здатність застосовувати сучасні прикладні пакети САD/CAM/CAE для моделювання теплогідродинамічних процесів перенесення в апаратах та системах холодильних установок та теплотехнологічних об'єктах, математико-статистичні, та експериментальні методи досліджень;
 • здатність розробляти і впроваджувати енергозберігаючі технології та енергоощадливі заходи під час проектування і експлуатації холодильного та теплотехнологічного обладнання, а також об'єктів поновлювальної та альтернативної енергетики;

xm-m-02та досягають наступних програмних результатів навчання:

 • застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки, а також критичне осмислення сучасних проблем у галузі енергетичного машинобудування для розв’язування складних задач професійної діяльності;
 • формулювати і розв’язувати складні інженерні, виробничі та/або дослідницькі задачі під час проектування, виготовлення і експлуатації енергетичного обладнання та  створення конкурентоспроможних розробок, втілення результатів у інноваційних проектах.
 • розробляти і реалізовувати проекти у галузі енергетичного машинобудування та пов’язані з нею міждисциплінарні проєкти з урахуванням технічних, економічних, правових, соціальних та екологічних аспектів;
 • створювати новітні технології та процеси і обґрунтовувати вибір обладнання та інструментів, з урахуванням обмежень в енергетичному машинобудуванні на основі сучасних знань в енергетичній та суміжних галузях;
 • використовувати методи моделювання, а також методи експериментальних досліджень з метою детального вивчення тепло- і масообмінних, гідравлічних та інших процесів, які відбуваються в технологічному обладнанні та об’єктах енергетичного машинобудування;
 • приймати ефективні рішення з інженерних та управлінських питань у галузі енергетичного машинобудування в складних і непередбачуваних умовах, у тому числі із застосуванням сучасних методів та засобів оптимізації, прогнозування та прийняття рішень;
 • розробляти, обирати та застосовувати ефективні розрахункові методи розв’язання складних задач енергетичного машинобудування;
 • формулювати та вирішувати інноваційні задачі галузі енергетичного машинобудування з урахуванням вимог до результатів, технічних стандартів, а також нетехнічних (суспільство, здоров'я і безпека, інтелектуальна власність, навколишнє середовище, економіка і виробництво) аспектів;
 • вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово для обговорення професійних проблем і результатів досліджень та інновацій;
 • презентувати результати досліджень та інновацій, зрозуміло і  недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців;
 • здійснювати ефективний захист інтелектуальної власності у галузі енергетичного машинобудування;
 • управляти складними робочими процесами у галузі енергетичного машинобудування, у тому числі такими, що є непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів;
 • вміти застосовувати математико-статистичні методи та інформаційні технології до аналізу ефективності сучасних систем генерації та споживання штучного холоду;
 • вміти моделювати теплогідродинамічні процеси перенесення в апаратах холодильних установок та теплотехнологічних об'єктах в середовищі програмного пакету ANSYS;
 • вміти застосовувати експериментальні методи сучасної теплофізики при фізичному моделюванні теплогідродинамічних та масообмінних процесів, що протікають в апаратах холодильних машин та установках, та в теплотехнологічних об'єктах;
 • володіти методами промислових випробувань обладнання систем теплохолодопостачання, виконання енергетичного аудиту систем  теплохолодопостачання.

Освітньо-професійна програма магістерської підготовки має фахову, наукову та соціально-гуманітарну складові.

Приклади тематики магістерських робіт наведені нижче:

 • Моніторинг та оптимізація добового енергоспоживання на виробництво штучного холоду у молочній промисловості на основі акумуляторів холоду.
 • 3D-моделювання процесів теплообміну та гідродинаміки при наморожуванні льоду на вертикальних поверхнях.
 • Дослідження робочих параметрів та моніторинг енергоспоживання при роботі абсорбційних установок кондиціонування повітря у нерозрахункових режимах.
 • Валідація 3D-розрахункових моделей процесу теплообміну при кипінні холодильних агентів за допомогою прикладного пакету "Fluent".

Остання зміна: 15 липня 2022