Н У Х Т

Теплоенергетика та енергоефективні технології

Підготовка фахівців
освітньо-наукового ступеня «Доктор філософії»
у галузі знань
14 «Електрична інженерія»
за спеціальністю 144 «Теплоенергетика та енергоефективні технології»

teploenerg_doc_1

Науково-технічний прогрес вітчизняної і світової економіки неможливий без потужної енергетичної бази, новітніх енергозберігаючих екологічно безпечних технологій і обладнання. Отже, необхідні висококваліфіковані фахівці, що створюють, досліджують, аналізують, а також забезпечують надійне та економне виробництво, транспортування та використання енергії.

У ННІТІ ім. акад. І.С.Гулого на кафедрі теплоенергетики та холодильної техніки сформувалася і діє наукова школа з фізичних основ теплотехнологічних процесів у харчовій технології, яка дає можливість здійснювати ефективну підготовку на її базі фахівців третього (освітньо-наукового) рівня – докторів філософії за освітньо-науковою програмою «Теплоенергетика та енергоефективні технології» спеціальності 144 «Теплоенергетика».teploenerg_doc_2

Мета освітньоїпрограми - підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців для забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави, здатних на високому професійному рівні здійснювати науково-дослідну, педагогічну та виробничу діяльність з розроблення та впровадження сучасних енергоефективних технологій у галузі теплоенергетики.

Орієнтація освітньої програми - освітня програма орієнтована на формування у здобувачів вищої освіти з електричної інженерії системного наукового світогляду, професійної готовності до самостійної науково-дослідної діяльності, прийняття ефективних наукових та практичних рішень під час розв’язання актуальних задач теплоенерговикористання в теплоенергетичних та теплотехнологічних об'єктах.

teploenerg_doc_3

Після закінченні навчання здобувачі володіють необхідними для майбутнього кар’єрного основними компетенціями:

 • здатність продукувати нові ідеї, розв'язувати комплексні проблеми у теплоенергетичній галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, застосовувати методологію наукової та педагогічної діяльності, а також проводити власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення;
 • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
 • здатність працювати в міжнародному контексті;
 • здатність розв’язувати комплексні проблеми у сфері теплоенергетики на основі системного наукового світогляду та загального культурного кругозору із дотриманням принципів професійної етики та академічної доброчесності;
 • здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукові результати, які створюють нові знання у сфері теплоенергетики та дотичних до неї міждисциплінарних напрямах;
 • здатність усно і письмово презентувати та обговорювати результати наукових досліджень та/або інноваційних розробок українською та англійською мовами, глибоке розуміння англомовних наукових текстів за напрямом досліджень з теплоенергетики;
 • здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у вищій освіті з теплоенергетики;
 • здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми дослідницького характеру у сфері теплоенергетики, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних досліджень;
 • здатність ініціювати, розробляти і реалізовувати комплексні інноваційні проекти в теплоенергетиці та дотичні до неї міждисциплінарні проекти, лідерство під час їх реалізації;

та досягають наступних програмних результатів навчання:

 • мати передові концептуальні та методологічні знання з теплоенергетики і на межі предметних галузей, а також дослідницькі навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх світових досягнень з теплоенергетики, отримання нових знань та/або здійснення інновацій;
 • вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати досліджень, наукові та прикладні проблеми теплоенергетики державною та іноземною мовами, кваліфіковано відображати результати досліджень у наукових публікаціях у провідних міжнародних наукових виданнях;
 • формулювати і перевіряти гіпотези, використовувати для обґрунтування висновків належні докази, зокрема, результати теоретичного аналізу, експериментальних досліджень, спостережень, тощо і математичного та/або комп’ютерного моделювання, наявні літературні дані;
 • розробляти та досліджувати концептуальні, математичні і комп’ютерні моделі процесів і систем, ефективно використовувати їх для отримання нових знань та/або створення інноваційних продуктів у теплоенергетиці та дотичних міждисциплінарних напрямах;
 • планувати і виконувати експериментальні та/або теоретичні дослідження з теплоенергетики та дотичних міждисциплінарних напрямів з  використанням сучасних інструментів, критично аналізувати результати власних досліджень і результати інших дослідників у контексті усього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної проблеми;
 • розробляти та реалізовувати наукові та/або інноваційні інженерні проекти, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі наукові та технологічні проблеми теплоенергетики з дотриманням норм академічної етики і врахуванням соціальних, економічних, екологічних та правових аспектів;
 • застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та аналізу інформації, зокрема, статистичні методи аналізу даних великого обсягу та/або складної структури, спеціалізовані бази даних та інформаційні системи;
 • створювати методичне забезпечення, організовувати та проводити викладання професійно-орієнтованих дисциплін теплоенергетики на рівні, що відповідає вимогам вищої школи.

teploenerg_doc_4

Нормативний термін підготовки доктора філософії в аспірантурі становить 4 роки, під час якого аспірант повинен виконати освітньо-наукову програму університету та провести власне наукове дослідження.

Вивчаючи нормативний цикл дисципліни навчального плану здобувачі отримують загальнонаукову підготовку та універсальні навички дослідника: використовувати сучасні методи і технології наукового спілкування українською та іноземною мовами; критично аналізувати та оцінювати сучасні наукові досягнення; ознайомлення з методиками створення нових знань шляхом оригінального дослідження тощо. Дисципліни професійної підготовки розвивають уміння: застосовувати сучасний математичний апарат та інформаційні технології для термодинамічного аналізу енергетичних; створення високоефективних систем генерації теплової та електричної енергії; застосування когенерації в енергетиці, досліджувати гідродинаміку та теплообмін в двофазних потоках енергетичних установок, застосовувати принципи енергозбереження в своїй професійній діяльності.

teploenerg_doc_5

Обираючи дисципліни з вибіркового циклу, здобувач має можливість детально і ґрунтовно вивчити обчислювальну теплофізику та нерівноважну термодинаміку, методи дослідження теплофізичних процесів та узагальнення їх результатів зосередити увагу на ключових питаннях своєї професійної діяльності – інтенсифікації тепло-масообміну в технологічному обладнанні.

Навчання за освітньою програмою «Теплоенергетика та енергоефективні технології» здійснюється з використанням сучасної матеріально-технічної та інформаційної баз під керівництвом досвідчених вчених. Здобувачі повною мірою забезпечені навчальною і науковою літературою, в тому числі фаховими періодичними виданнями зі спеціальності.

teploenerg_doc_7Оцінка наявності передбачених нормативними вимогами компетентностей та завершення здобуття вищої освіти на teploenerg_doc_6рівні доктора філософії проводиться за результатами виконання і захисту дисертації.

Перевагою наших випускників є уміння знаходити і вирішувати актуальні науково-прикладні проблеми енергозбереження в усіх галузях промисловості, у тому числі і в харчовій.

Компетентності доктора філософії зі спеціальності 144 Теплоенергетика дають йому можливість обіймати посади наукових співробітників у науково-дослідних установах, викладати у вищих навчальних закладах, а також працювати на керівних посадах в організаціях і на підприємствах.

Остання зміна: 20 квітня 2023