Н У Х Т

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Підготовка фахівців
освітньо-наукового ступеня «Доктор філософії»
у галузі знань
14 «Електрична інженерія»
за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Розвиток вітчизняної і світової економіки відбувається на основі потужної енергетичної бази, новітніх технологій генерації, передавання і споживання різних видів енергії, енергозберігаючого екологічно безпечного обладнання. Для дослідження процесів енергозабезпечення, розробки ефективних технологій і обладнання енергозабезпечення і енергоспоживання необхідні висококваліфіковані фахівці.

Підприємства харчової промисловості як об’єкти енергоспоживання мають такі особливості: нерівномірність енергоспоживання, обумовлену необхідністю в короткі терміни провести переробку харчової сировини для збереження її споживчих властивостей; використання для проведення технологічного процесу різних видів енергоресурсів – електрична енергія, пара, гаряча і холодна вода; наявність великої кількості вторинної сировини; наявність власних джерел електричної енергії. Вирішення проблеми ефективного енерговикористання на підприємствах харчової промисловості може досягатися шляхом вибору найбільш ефективних джерел електричної і теплової енергії, повітря, холоду, технологій передавання і використання енергоресурсів, ефективних методів керування процесами генерації, передавання і споживання різних видів енергії з використанням інформаційних технологій і засобів автоматизації.

В НУХТ на кафедрі електропостачання і енергоменеджменту сформувалася і успішно функціонує наукова школа автоматизованого керування електропостачанням та електропостачанням промислових підприємств.

Науковці кафедри електропостачання і енергоменеджменту НУХТ тривалий час співпрацюють з співробітниками Інституту електродинаміки НАН України та Інституту відновлювальної енергетики НАН України, які займаються проблемами оптимізації процесів та режимів генерації, передавання та споживання електричної енергії та електромагнітної сумісності.

Навчання в НУХТ проводиться в рамках Болонського процесу за трирівневою системою вищої освіти (бакалавр-магістр-доктор). Для фахівців окремих ступенів визначено перелік компетентностей і нормативні вимоги.

Зокрема, для отримання освітньо-наукового ступеня доктора філософії з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки необхідно:

- досліджувати і моделювати явища та процеси в складних динамічних електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних системах;

- готувати наукові публікації з відповідної тематики до фахових наукових видань;

- обговорювати результати досліджень з професіоналами державною та іноземною (англійською) мовами;

- об’єктивно оцінювати результати власних досліджень, а також результати з відповідної тематики, отримані іншими науковцями.

Нормативний термін підготовки доктора філософії в аспірантурі становить 4 роки, під час якого аспірант повинен виконати освітньо-наукову програму університету та провести власне наукове дослідження.

Вивчаючи нормативний цикл дисципліни навчального плану здобувачі отримують загальнонаукову підготовку та універсальні навички дослідника: планувати і вирішувати завдання власного професійного та особистісного розвитку та викладання професійно-орієнтованих дисциплін з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки; використовувати сучасні методи і технології наукового спілкування українською та іноземною мовами; критично аналізувати та оцінювати сучасні наукові досягнення; ознайомлення з методиками створення нових знань шляхом оригінального дослідження тощо.

Дисципліни професійної підготовки розвивають уміння: застосовувати сучасні інформаційні технології для вирішення завдань електроенергетики, електротехніки та електромеханіки; застосовувати на практиці основні методи та засоби забезпечення ефективності, надійності та електромагнітної сумісності електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем з використанням систем керування; застосування сучасних методів керування в електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних системах; застосування когенерації в енергетиці, застосовувати принципи енергозбереження та екологічності в своїй професійній діяльності.

Обираючи дисципліни з вибіркового циклу, здобувач має можливість детально і ґрунтовно вивчити: методи системного аналізу процесів в електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних системах; високоефективні системи генерації теплової та електричної енергії; електротехнічні комплекси з накопичувачами енергії; методи моделювання систем електрозабезпечення; зосередити увагу на ключових питаннях своєї професійної діяльності –розробки технологій енергоефективної генерації, передавання і споживання електричної енергії на промислових підприємствах з використанням інформаційних технологій.

Навчання за освітньою програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» здійснюється з використанням сучасної матеріально-технічної та інформаційної баз під керівництвом досвідчених вчених. Здобувачі повною мірою забезпечені навчальною і науковою літературою, в тому числі фаховими періодичними виданнями зі спеціальності.

Оцінка наявності передбачених нормативними вимогами компетентностей та завершення здобуття вищої освіти на рівні доктора філософії проводиться за результатами виконання і захисту дисертації.

Перевагою наших випускників є уміння формулювати і вирішувати актуальні науково-прикладні проблеми енергоефективного енергоспоживання в усіх галузях промисловості, у тому числі і в харчовій.

Компетентності доктора філософії зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка дають йому можливість обіймати посади наукових співробітників у науково-дослідних установах, викладати у вищих навчальних закладах, а також працювати на керівних посадах в організаціях і на підприємствах.

Остання зміна: 12 липня 2022