Н У Х Т

Теплоенергетика та енергоефективні технології

Підготовка фахівців
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
у галузі знань
14 «Електрична інженерія»
за спеціальністю 144 «Теплоенергетика»
та освітньо-професійною програмою

«Теплоенергетика та енергоефективні технології»

tet-b-1.jpg

Мета освітньо-професійної програми – Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні загальні, спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері теплоенергетики або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів електричної інженерії і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Орієнтація освітньої програми - освітня программа орієнтована на підготовку фахівців, які мають володіти: сучасними методами та засобами для аналізу, синтезу, проектування, налагодження, модернізації та експлуатації систем теплоенергопостачання та теплоенергоспоживання теплоенергетичних об’єктів харчової промисловості.

Особливості програми - освітня програма бакалавра передбачає теоретичну та практичну підготовку для проведення проектно-технологічних, виробничо-технологічних робіт з використанням сучасних комп’ютерних технологій і спеціалізованого програмного забезпечення, з розробленням та впровадженням технічних і технологічних інновацій у харчову промисловість; освітня програма враховує досвід вітчизняних та світових закладів вищої освіти.

Протягом навчання за пропонованою освітньою програмою здійснюється фундаментальне вивчення наук про енергію і теплоту за одночасного забезпечення розуміння широкого спектру енерготехнологій, засвоєння практичних інженерних компетенцій. Здобувачі вивчають принципи побудови та функціонування стійких енергетичних систем, а також традиційних та сучасних, у тому числі відновлювальних, різногалузевих технологій.

Завдяки багатофункціональному характеру енерготехнологій процес отримання спеціальних знань інтегрований із вивченням широкого спектру дисциплін, тому здобувачі отримують необхідні знання та досвід.

tet-b-4.jpgПісля закінченні навчання студенти володіють необхідними для майбутнього кар’єрного зростання технічними знаннями та основними компетенціями:

 • здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у теплоенергетичній галузі та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій, що характеризується невизначеністю умов і вимог;
 • здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;
 • здатність працювати в команді;
 • здатність приймати обґрунтовані рішення;
 • здатність застосовувати відповідні кількісні математичні методи, методи природничих та технічних наук і комп'ютерне програмне забезпечення для вирішення інженерних завдань в теплоенергетичній галузі;
 • здатність застосовувати і інтегрувати знання і розуміння інших інженерних дисциплін для вирішення професійних проблем;
 • здатність проектувати та експлуатувати теплоенергетичне обладнання;
 • здатність визначати, досліджувати та розв’язувати проблеми у сфері теплоенергетики, а також ідентифікувати обмеження, включаючи ті, що пов’язані з інженерними аспектами і проблемами охорони природи, сталого розвитку, здоров'я і безпеки та оцінками ризиків в  теплоенергетичній галузі;
 • здатність враховувати знання і розуміння комерційного та економічного контексту при прийнятті рішень в теплоенергетичній галузі;
 • здатність розробляти плани і проекти для забезпечення досягнення поставленої певної мети з урахуванням всіх аспектів вирішуваної проблеми, включаючи виробництво, експлуатацію, технічне обслуговування та утилізацію теплоенергетичного обладнання;
 • здатність дотримуватися професійних і етичних стандартів високого рівня у діяльності в теплоенергетичній галузі;
 • здатність забезпечувати якість в теплоенергетичній галузі;
 • здатність забезпечувати захист інтелектуальної власності, готувати, оформлювати і виконувати контракти в теплоенергетичній галузі;
 • здатність застосовувати системний підхід, знання сучасних технологій та методів під час проектування та експлуатації теплотехнологічного обладнання харчової промисловості;
 • глибоке розуміння функціонування сучасних енерготехнологій, а також їх розроблення та впровадження;
 • розроблення концепцій, проектування, впровадження та критичного аналізу стійких енергетичних систем, енергоефективних технологій;
 • знання традиційних та інтегрованих відновлювальних систем енергопостачання та їх взаємозв’язок з екологічними проблемами;
 • знання методів оцінювання економічних, правових, соціальних та етичних засад стійкої енергетики;
 • техніко-економічний аналіз інтегрованих енергетичних систем на мікро- та макроекономічному рівнях;
 • прийняття управлінських рішень в області застосування енергетичних технологій та техніки для промисловості, житлово-комунального господарства та транспортної інфраструктури;

tet-b-2.jpg

Випускники максимально реалізують свої знання, можливості та ентузіазм та досягають наступних програмних результатів навчання:

 • знати і розуміти інженерні науки, що лежать в основі спеціальності «Теплоенергетика» відповідної спеціалізації, на рівні, необхідному для досягнення інших результатів освітньої програми, в тому числі певна обізнаність в останніх досягненнях науки і техніки у сфері теплоенергетики;
 • аналізувати і використовувати сучасні інженерні технології, процеси, системи і обладнання у сфері теплоенергетики;
 • виявляти, формулювати і вирішувати інженерні завдання у теплоенергетиці, розуміти важливість нетехнічних (суспільство, здоров'я і безпека, навколишнє середовище, економіка і промисловість) обмежень;
 • розробляти і проектувати складні вироби в теплоенергетичній галузі, процеси і системи, що задовольняють встановлені вимоги, які можуть включати обізнаність про технічні й нетехнічні (суспільство, здоров'я і безпека, навколишнє середовище, економіка і промисловість) аспекти;
 • застосовувати передові досягнення електричної інженерії та суміжних галузей при проектуванні об’єктів і процесів теплоенергетики;
 • знати і розуміти технічні стандарти і правила техніки безпеки у сфері теплоенергетики;
 • розуміти ключові аспекти та концепції теплоенергетики, технології виробництва, передачі, розподілу і використання енергії;
 • розуміти основні методики проектування і дослідження в теплоенергетиці, а також їх обмеження;
 • мати навички розв’язання складних задач і практичних проблем, що передбачають реалізацію інженерних проектів і проведення досліджень відповідно до спеціалізації;
 • вміти керувати професійною діяльністю, участі у роботі над проектами, відповідальності за прийняття рішень у сфері теплоенергетики;
 • вміти застосовувати знання з проектування та експлуатації  теплоенергетичного обладнання у харчовій промисловості.

tet-b-3.jpgБакалаври за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» можуть продовжити освіту у нашому університеті магістерською освітньо-професыйною програмою

 • «Теплоенергетика та енергоефективні технології».

 

Випускники максимально реалізують свої знання, можливості та ентузіазм практично в усіх галузях економіки, незалежно від того, зорієнтовані вони на виконання експлуатаційних, дослідницьких чи управлінських задач. У результаті навчання Ви поєднаєте традиції та сучасність для реалізації своїх знань і прагнень.

Остання зміна: 15 липня 2022