Н У Х Т

Холодильні техніка та технології

Підготовка фахівців
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
у галузі знань
14 «Електрична інженерія»
за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування»
та освітньо-професійною програмою

«Холодильні техніка та технології»

hol-b-1.jpg

Мета освітньо-професійної програми – підготовка фахівців, здатних до комплексного розв’язання складних задач і проблем розроблення нових та вдосконалення, модернізації і експлуатації існуючих систем холодопостачання та холодоспоживання, що передбачає проведення досліджень, оновлення та інтеграції знань в умовах недостатньої інформації та суперечливих вимог.

Освітня программа орієнтована на підготовку фахівців, які мають володіти: сучасними методами та засобами для аналізу, синтезу, проектування, налагодження, модернізації та експлуатації систем холодопостачання та холодоспоживання об’єктів вироблення та споживання штучного холоду.

Основний фокус освітньо-професійної програми – підготовка освітньо-професійних кадрів які володіють сучасними методами аналізу, синтезу, проектування, налагодження, модернізації та експлуатації систем холодопостачання та холодоспоживання об’єктів вироблення та споживання штучного холоду у різних галузях.

Особливості програми – освітня програма бакалавра передбачає теоретичну та практичну підготовку для проведення проектно-технологічних, виробничо-технологічних робіт з використанням сучасних комп’ютерних технологій і спеціалізованого програмного забезпечення, з розробленням та впровадженням технічних і технологічних інновацій.

Позиціонуючи себе потужним виробником харчових продуктів з високою доданою вартістю, наша країна тим самим надає найвищого пріоритету розвитку холодильної техніки та технології, адже холодильна галузь на будь-якій ділянці харчового ланцюга від лану до столу забезпечує зберігання та холодильне оброблення продукту від первісного охолодження харчової сировини аж до зберігання готових виробів на охолоджуваних вітринах супермаркетів.

hol-b-2.jpegЗакінчивши навчання за пропонованою освітньо-професійною програмою, випускники отримують основні компетенції:

 • здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у галузі енергетичного машинобудування або у процесі навчання, що передбачає застосування теорії тепломасообміну, технічної термодинаміки, гідрогазодинаміки, трансформації (перетворення) енергії, технічної механіки та методів відповідних наук і характеризується комплексністісю та невизнченістю умов;
 • здатність реалізовувати свої права та обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенсва права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;
 • здатність продемонструвати систематичне розуміння ключових аспектів та концепції розвитку галузі енергетичного машинобудування;
 • здатність застосовувати стандартні методи розрахунку при проектуванні деталей і вузлів енергетичного і технологічного обладнання;
 • здатність розробляти енергозберігаючі технології та енергоощадні заходи під час проектування та експлуатації енергетичного і теплотехнологічного обладнання;
 • здатність вибирати основні й допоміжні матеріали та способи реалізації основних теплотехнологічних процесів при створенні нового обладнання в галузі енергомашинобудування і застосувати прогресивні методи експлуатації теплотехнологічного обладнання для об'єктів енергетики, промисловості і транспорту, комунально-побутового та аграрного секторів економіки;
 • здатність забезпечувати моделювання об'єктів і процесів з використанням стандартних і спеціальних пакетів програм та засобів автоматизації інженерних розрахунків, проводити експерименти за методиками з обробкою й аналізом результатів;
 • здатність брати участь у роботі над іноваційними проектами, використовуючи методи дослідницької діяльності;
 • здатність застосовувати і інтегрувати знання і розуміння інших інженерних дисциплін до розв’язання інженерних задач із штучного охолодження у галузі енергетичного машинобудування;
 • здатність застосовувати системний підхід, знання сучасних технологій та методів під час проектування та експлуатації холодильного обладнання харчової промисловості;

володіють необхідними технічними знаннями для майбутнього кар'єрного зростання та отримують програмні результати навчання:

 • знання і розуміння інженерних наук на рівні, необхідному для досягнення інших результатів освітньої програми, в тому числі певна обізнаність в останніх досягненнях;
 • застосовувати інженерні технології, процеси, системи і обладнання відповідно до спеціальності 142 “Енергетичне машинобудування”, обирати і застосовувати придатні типові аналітичні, розрахункові та експериментальні методи, правильно інтерпретувати результати таких досліджень;
 • виявляти, формулювати і вирішувати інженерні завдання відповідно до спеціальності 142 Енергетичне машинобудування; розуміти важливість нетехнічних (суспільство, здоров'я і безпека, навколишнє середовище, економіка і промисловість) обмежень;
 • проектувати об'єкти енергетичного машинобудування, застосовувати сучасні комерційні та авторські програмні продукти на основі розуміння передових досягнень галузі;
 • управляти професійною діяльністю у роботі над проектами принаймні в одному з напрямів енергетичного машинобудування, беручи на себе відповідальність за прийняття рішень;
 • вміти проводити обстеження та дослідження об'єктів споживання штучного холоду на харчових підприємствах, вдосконалювати на їх основі проектні інженерні рішення;
 • вміти застосовувати знання з проектування та експлуатації холодильних машин, холодильних установок для потреб харчової промисловості;
 • вміти використовувати холодильне обладнання у галузях переробної, молочної, м'ясної, пиво-безалкогольної, хлібопекарської та інших галузях харчової промисловості, як для забезпечення безпосереднього технологічного процесу, так і для зберігання та заморожування харчових продуктів, напівфабрикатів.

hol-b-3.jpgБакалаври за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» можуть продовжити освіту у нашому університеті за магістерською освітною програмамою

 • «Холодильні техніка та технології»

В умовах зросту попиту на фахівців цієї освітньо-професійної програми в Україні й світі наші випускники зможуть максимально реалізувати свої знання, можливості та ентузіазм практично в усіх галузях економіки незалежно від того, зорієнтовані вони на виконання управлінських, дослідницьких чи експлуатаційних завдань.

Остання зміна: 15 липня 2022