Н У Х Т

Менеджмент організацій і адміністрування

Підготовка фахівців
другого (магістерського) рівня вищої освіти
у галузі знань
07 «Управління та адміністрування»
за спеціальністю 073 «Менеджмент»
та освітньо-професійною програмою
«Менеджмент організацій і адміністрування»

Освітня програма магістра передбачає формування менеджерів з новим перспективним способом мислення, здатних не лише застосовувати існуючі методи менеджменту і адміністрування, але й розробляти нові на базі сучасних наукових досягнень.

Метою підготовки магістрів менеджменту за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» є підготовка фахівців  здатних вирішувати задачі у сфері управління діяльністю організацій та їх підрозділів на засадах оволодіння системою загальних та професійних компетентностей; виховання професійної управлінської еліти зі сформованими лідерськими якостями, вмотивованої на результат, спроможної аналітично обґрунтовувати інноваційні управлінські рішення за невизначеності умов та вимог; стимулювання до особистісного зростання здобувачів за рахунок підвищення зацікавленості у набутті знань і вмінь, можливості створення індивідуальної освітньої траєкторії.

Освітньо-професійна програма ґрунтується на фундаментальній загальноекономічній підготовці із врахуванням сьогоднішнього стану менеджменту і орієнтована на інноваційні концепції та системи менеджменту, функції, методи, технології управління організаціями та їх підрозділами; методологію наукових досліджень, здатності здійснювати адміністративну, підприємницьку та дослідницьку діяльність з управління структурними підрозділами, операційними системами та процесами в організаціях.

Випускники освітньої програми «Менеджмент організацій і адміністрування» можуть працювати на підприємствах і в організаціях будь-якої організаційно-правової форми та за будь-якими видами економічної діяльності, займати посади на всіх рівнях управління: бути керівниками підприємств, установ та організацій; керівники виробничих та функціональних підрозділів; керівниками проектів та програм; керівники малих підприємств без апарату управління; менеджерами (управителями) у сфері досліджень та розробок; менеджерами (управителями) з питань комерційної діяльності та управління; менеджерами (управителями) з підбору, забезпечення та використання персоналу; менеджерами (управителями) систем якості; менеджерами (управителями) із соціальної та корпоративної відповідальності тощо.

Унікальність ОП «Менеджмент організацій і адміністрування» полягає у:

  • підготовці фахівців-управлінців для підприємств, установ та інституцій, здатних до розробки та реалізації комплексу заходів науково-методичного, соціально-економічного, інформаційно-комунікаційного та організаційного характеру, спрямованих на ефективне функціонування мікро та макросистем;
  • поглибленому опануванні сучасними управлінськими технологіями, спрямованими на досягнення балансу інтересів усіх категорії стейкхолдерів, задіяних у процесах реалізації завдань забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання, та загального забезпечення продовольчої безпеки держави;
  • реалізації в активному дослідницькому середовищі інноваційних управлінських рішень з акцентом на аналітичне обґрунтування та застосування інформаційних технологій;
  • підвищенні рівня мовно-комунікативних компетенцій фахівців-управлінців в діловому середовищі для формування конкурентних переваг на ринку праці.

Отримання кваліфікації магістр менеджменту за ОП «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ» це Ваш результат, який принесе свої плоди, забезпечить Вам кар’єрний успіх і впевненість у завтрашньому дні.