Н У Х Т

Комп'ютерні науки

Підготовка фахівців
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
у галузі знань
12 «Інформаційні технології»
за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки»
та освітньо-професійною програмою

«Комп'ютерні науки»

XXI століття – доба неперервного інтегрування інформаційних і комп'ютерних технологій в усі сфери життєдіяльності людини. Стрімкий розвиток комп'ютеризації суспільства сформував необхідність здійснення адміністративного управління на підприємствах харчової галузі з використанням персональних комп'ютерів і відповідно інформаційних технологій. Інформаційні технології розвиваються так швидко, що не лише харчовій галузі існує великий дефіцит спеціалістів.

В Національному університеті харчових технологій підготовка фахівців зі спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» триває уже понад 20 років. Основний принцип підготовки студентів за цією спеціальністю – практичне спрямування всіх дисциплін кафедри і постійний зв'язок із майбутньою діяльністю. За цей час кафедра зарекомендувала себе випускниками, які працевлаштовані на провідних харчових та ІТ-підприємствах.

Також підготовка фахівців у галузі інформаційні технології проводиться за освітніми ступенями: бакалавра та магістра. Випускники коледжів НУХТ та різних інших коледжів, які отримали дипломи за спорідненими спеціальностями галузі можуть продовжити навчання за скороченим терміном навчання.

Після завершення навчання за спеціальністю «Комп'ютерні науки» (бакалавр), випускники цілком підготовлені до роботи у комп'ютерних відділах харчових і промислових підприємств, комерційних фірм та банківських установ. Фахівець може застосувати свої знання практично в усіх сферах виробничої та невиробничої діяльності людини, де використовують інформаційні технології.

Кожен студент забезпечений окремим робочим місцем і доступом до електронних методичних ресурсів та мережі Internet. Постійна модернізація комп'ютерної техніки дозволяє використовувати у навчальному процесі сучасні програми моделювання і проектування інформаційних систем, вивчати актуальні програмні засоби розробки спеціального програмного забезпечення.

Для виконання наукових досліджень (аналізу, моделювання і проектування інформаційних систем) п'ять комп'ютерних аудиторій мають актуальне програмне забезпечення. Для виконання студентами самостійної і науково-дослідної роботи організовано локальну комп'ютерну мережу між аудиторіями і з безкоштовним доступом в Internet. Активні студенти проходять підготовку і включаються до складу команд учасників всеукраїнських і міжнародних олімпіад з програмування, а саме приймають участь у Міжнародній відкритій студентській олімпіаді з програмування імені С.О. Лебедєва та В.М. Глушкова «KPI-OPEN» на базі Київського політехнічного університету ім. І.І. Сікорського, Міжнародній Літній школі з програмування, Міжнародній Зимовій школі з програмування «Золотий байт» та інших.

spec-122.jpg

Команда кафедри інформаційних систем на олімпіаді з програмування.

Всебічний зв'язок навчального процесу з науково-дослідною роботою та харчовими підприємствами дає можливість значно підвищити рівень інженерної підготовки молодих фахівців. Студенти набувають практичні навички під час проходження практики на підприємствах харчової галузі, у науково-дослідних інститутах, комерційних установах і фірмах по розробці програмного забезпечення за наскрізною програмою практик – виробничою та переддипломною.

Серед наявних баз практик є: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова та інші наукові установи НАН України, Державний університет телекомунікацій, Корпорація «Оболонь», ПАО "Макаронна фабрика" хлібокомбінати, харчові підприємства галузі, відділи і кафедри НУХТ, компанії "Softline", "Everest" та інші державні і приватні підприємства. Також під час навчання студенти мають змогу набути досвід роботи, працюючи в Центрі інформаційних технологій НУХТ, редакційно-видавничому центрі, адмініструючи комп'ютерні класи кафедр тощо. Навчання бакалаврів завершує підготовка та захист кваліфікаційної роботи.

Для практичного вивчення харчових технологій і знайомства із виробництвом проводяться відкриті лекції на підприємствах галузі.

Починаючи з четвертого курсу студенти мають достатні знання для працевлаштування чи самовдосконалення у своїх інтересах. Програма підготовки включає великий перелік програмних засобів для того щоб випускники-бакалаври працювали в індустрії програмного забезпечення, виконуючи його розробку і супроводження на посадах програмістів, адміністраторів і експлуатаційників прикладного програмного забезпечення комп'ютерних систем та мереж загального і спеціального призначення, розробників технічних засобів захисту інформації, а також супроводжувачів баз даних і знань, сховищ даних, фахівців з інтелектуального аналізу даних.

Випускники Національного університету харчових технологій та інших навчальних закладів, які закінчили навчання мають змогу продовжити освіту за освітніми програмами:

  • «Інформаційні управляючі системи та технології» (освітній ступінь «магістр»);
  • «Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг» (освітній ступінь «магістр»).

Остання зміна: 27 лютого 2023