Н У Х Т

Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг

Підготовка фахівців
другого (магістерського) рівня вищої освіти
у галузі знань
12 «Інформаційні технології»
за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
та освітньо-професійною програмою

«Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»

В Україні розроблені «Основні напрямки державної екологічної політики» та підписано ряд міжнародних конвенцій, які визначають не лише цілі та пріоритетні задачі охорони зовнішнього середовища, а також механізми її реалізації. Аналіз ситуації у сфері екології та природоохоронної діяльності в нашій країні доводить, що існує гостра необхідність у кваліфікованих фахівцях, фундаментом підготовки яких є знання економіки, екології та сучасних інформаційних систем. Для випускників спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» на кафедрі відкрито магістерську підготовку за освітньою програмою «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг».

У магістерській підготовці за ОП «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» передбачається аналіз складних еколого-економічних, технічних та соціально-економічних систем, а також керування ними на основі сучасних інформаційних технологій та засобів телекомунікації. Екологічна безпека є важливим елементом та складовою частиною національної та глобальної безпеки і існує гостра необхідність підготовки кваліфікованих фахівців цієї галузі. Фундаментом підготовки таких фахівців є поєднання знань із економіки, екології та сучасних інформаційних систем.

Сьогодні країні потрібні фахівці, що можуть забезпечити проведення аналізу стану оточуючого середовища та формування системи заходів із нейтралізації негативних наслідків екологічних забруднень. Спеціаліст комп’ютерного еколого-економічного моніторингу – це, в першу чергу, програміст високого рівня кваліфікації, що має такі уміння і навики:

  • навики проектування спеціалізованих інформаційних систем в галузі еколого-економічного моніторингу;
  • навики планування технічних систем захисту оточуючого середовища, економічного аналізу вартості їх проведення;
  • уміння будувати і досліджувати математичні моделі екологічних і економічних процесів, застосовувати для їх реалізації сучасні комп'ютерні засоби;
  • уміння створювати інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень із застосуванням методів екологічної оптимізації харчових виробництв;
  • уміння використовувати сучасні комп'ютерні засоби системного, функціонального, конструкторського та технологічного проектування для розроблення моніторингових систем еколого-економічного профілю;
  • уміння складати супроводжуючу документацію до створення, впровадження та експлуатації еколого-економічних моніторингових систем;
  • уміння подавати результати наукової роботи у виступах, доповідях, наукових повідомленнях, статях тощо.

Підготовка магістрів зі спеціалізації «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» завершує захист кваліфікаційної магістерської роботи, що відображує результати проведених наукових досліджень. Фахівець може займатися наступними видами професійної діяльності: науково-дослідницькою, проектною, експлуатаційною та педагогічною.

Випускники працюють провідними спеціалістами структурних підрозділів на підприємствах і в закладах для проведення екологічного моніторингу, менеджерами проектів, адміністраторами інформаційних систем та комп’ютерних мереж підприємств, аналітиками комп’ютерних системи еколого-економічного моніторингу, прикладними програмістами, адміністраторами баз даних та знань, викладачами та науковими співробітниками науково-дослідних інститутів.

ekolog_ekonom_mjnitoring

Після закінчення навчання випускники мають змогу продовжувати навчання в аспірантурі з галузі знань 12 «Інформаційні технології». На кафедрі функціонує спеціалізована вчена рада К26.058.05. Випускники всіх спеціалізацій кафедри мають дуже добрі перспективи працевлаштування на престижну високооплачувану роботу, оскільки їх кваліфікація має універсальний і актуальний для сьогоднішніх викликів характер.

Остання зміна: 17 липня 2022