Н У Х Т

Інформаційні управляючі системи та технології

Підготовка фахівців
другого (магістерського) рівня вищої освіти
у галузі знань
12 «Інформаційні технології»
за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
та освітньо-професійною програмою

«Інформаційні управляючі системи та технології»

Магістерська підготовка за ОП «Інформаційні управляючі системи та технології» реалізує освітньо-професійну програму, яка базується на проведенні наукових досліджень і орієнтована на підготовку фахівців для науково-дослідної і педагогічної діяльності, роботи в галузі інформаційних технологій. Магістри, що мають високі показники у навчанні, долучаються до наукової роботи за держбюджетною науково-дослідною тематикою кафедри інформаційних систем "Розроблення нових інформаційних технологій прийняття рішень у виробництві та освітній діяльності".

Тематика науково-дослідної роботи спрямована на вирішення проблем розроблення інформаційних систем, інтелектуальних систем прийняття рішень для спеціалістів харчових виробництв, розроблення та впровадження у навчальний процес електронних засобів навчання. Більшість магістерських розробок знаходять своє застосування у навчальному процесі університету та пропонуються для практичного впровадження у виробництво.

Підготовка магістрів зі спеціалізації «Інформаційні управляючі системи та технології» реалізує освітньо-професійну програму, яка ґрунтується на проведенні наукових досліджень в галузі інформаційних технологій і орієнтована на підготовку фахівців для науково-дослідної і педагогічної діяльності.

Магістри оволодівають спектром знань та умінь у галузі сучасних інформаційних технологій, дослідження систем і побудови моделюючих комплексів.

Наукова складова навчання в магістратурі забезпечує:

  • знання принципів проектування, створення і застосування різноманітних інтелектуальних інформаційних систем;
  • уміння проводити дослідження інформаційних потоків, систем, процесів із метою перевірки їх відповідності заданим властивостям;
  • знання методики дослідження систем та методів оцінки ефективності їх застосування під час вирішення конкретних задач діяльності;
  • уміння використовувати сучасні комп'ютерні засоби системного, функціонального, конструкторського та технологічного проектування для розроблення різних інформаційних систем;
  • уміння будувати і досліджувати математичні моделі систем і процесів, застосовувати для їх реалізації сучасні комп'ютерні засоби;
  • уміння складати супроводжуючу документацію до створення, впровадження та експлуатації інформаційно-аналітичних систем;

уміння подавати результати наукової роботи у вигляді виступів, доповідей, повідомлень, наукових статей тощо.

inf_sistem_1

Завершальним етапом навчання магістрів ОП “Інформаційні управляючі системи та технології” є підготовка і захист кваліфікаційної магістерської роботи, що узагальнює результати виконаних наукових досліджень із актуальних задач у сфері інформаційних технологій.inf_sistem_2

Випускники магістратури працюють у науково-дослідних установах аналітиками, розробниками інформаційних та робото-технічних inf_sistem_3систем, моделюючих комплексів, інформаційно-комунікаційних мереж обробки знань в прикладних системах, спеціалістами з бізнес-управління технічних об’єктів, технологічних та виробничих комплексів. Мають право займатися науковою та викладацькою роботою, використовуючи методології та фундаментальні знання сучасних інформаційних технологій. Є добрі перспективи працевлаштування на підприємствах, у виробничих та науково-виробничих об’єднаннях, науково-дослідних та проектно-конструкторських організаціях, в державних та банківських установах та організаціях, інформаційних центрах різного рівня та вищих навчальних закладах на первинних посадах молодший науковий співробітник.

Після закінчення навчання випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі з галузі знань 12 «Інформаційні технології». Також функціонує спеціалізована вчена рада К26.058.05 в якій передбачено захист кандидатських дисертацій. За останні роки було захищено 7 дисертацій випускниками аспірантури кафедри інформаційних систем.

Остання зміна: 17 липня 2022