Н У Х Т

Інформаційні системи та штучний інтелект

Підготовка фахівців
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
у галузі знань
12 «Інформаційні технології»
за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»
та освітньо-професійною програмою

«Інформаційні системи та штучний інтелект»

Метою освітньої програми "Інформаційні системи та штучний інтелект" є підготовка фахівців, здатних до комплексного розв’язання задач розроблення, модернізації та експлуатації інформаційних систем, в тому числі систем штучного інтелекту, що передбачає здатність аналізу предметної області, формалізації даних та знань, створення логічного інтерфейсу формування висновків для підтримки прийняття рішень в ординарних та позаштатних ситуаціях. 

Основний фокус освітньої програми Підготовка освітньо-професійних кадрів, які володіють сучасними методами та інформаційними технологіями для впровадження інформаційного, математичного, програмного, технічного та організаційного забезпечення інформаційно-управляючих систем  та систем штучного інтелекту в різних галузях народного господарства, в тому числі, харчової і переробної промисловості.

Ключові слова: інформаційні системи, системи штучного інтелекту, моделювання, аналіз, проектування, програмування, розроблення.

Особливості програми Освітня програма бакалавра передбачає підготовку фахівців, здатних застосувати математичні основи, алгоритмічні принципи в моделюванні, проектуванні, розробці та супроводі інформаційних систем ; здійснювати розробку, впровадження і супровід інтелектуальних систем аналізу та обробки даних в організаційних, технічних, природничих та соціально-економічних системах

Теоретичний зміст предметної області: сучасні моделі, методи, алгоритми, технології, процеси та способи отримання, обробки, аналізу, передачі, зберігання даних та знань в інформаційних системах з метою їх систематизації та виявлення потрібних фактів для підтримки прийняття рішень .

Методи, технології та інструментиCASE-технології моделювання та проектування інформаційних систем; розподілені обчислювальні системи; комп’ютерні мережі; хмарні технології, технології інженерії знань, системи управління базами даних та знань, операційні системи, технології OLAP та Data Mining.

 Під час навчання студент - бакалавр  отримує наступні компетенції:

 Здатність до аналізу та функціонального моделювання  бізнес-процесів, побудови і практичного застосування функціональних моделей організаційно-економічних і виробничо-технічних систем, методів оцінювання ризиків проектування ІС, синтезу складних систем на засадах використання її комп’ютерної моделі

.

 • Здатність реалізувати багаторівневу обчислювальну модель на основі архітектури клієнт-сервер, включаючи бази даних, сховища даних і бази знань, для забезпечення обчислювальних потреб багатьох користувачів, обробки транзакцій, у тому числі на хмарних сервісах.
 • Здатність використовувати принципи побудови та технологію розробки систем штучного інтелекту; моделі та методи розв’язання задач у слабоформалізованих галузях; основні поняття інженерії знань; моделі обробки та подання знань.
 • Здатність до вибору та використання методів сучасної обробки даних – інтелектуального аналізу даних (Data Mining), пошуку у необроблених масивах даних раніше невідомих, практично корисних знань та закономірностей, необхідних для прийняття управлінських рішень в економіці, техніці, плануванні виробництва, реалізації продукції та соціальної сфері.
 • Здатність до розробки мережевого програмного забезпечення, що функціонує на основі  різних топологій структурованих кабельних систем, використовує комп’ютерні системи і мережі передачі даних та аналізує якість роботи комп’ютерних мереж

 За період навчання бакалавр набуває вміння аналізу, проектування та розробки складних інформаційних систем, в тому числі, систем штучного інтелекту.

 Основні вміння:

 • Вміння застосовувати методології системного аналізу для дослідження складних проблем різної природи, методи формалізації та розв’язання системних задач, що мають суперечливі цілі, невизначеності та ризики.
 •  Вміння застосовувати методи прийняття рішень в умовах визначеності, невизначеності і ризику; приймати рішення на основі теорії корисності; розробляти та реалізувати моделі прийняття рішень
 • Вміння проектувати та розробляти програмне забезпечення із застосуванням різних парадигм програмування: структурного, об’єктно-орієнтованого, з відповідними моделями, методами та алгоритмами обчислень, структурами даних і механізмами управління.
 • · Вміння реалізувати бази даних, сховища даних і бази знань, для забезпечення обчислювальних потреб багатьох користувачів, обробляти транзакції.
 • Вміння проектувати та розробляти Web-орієнтовані клієнт-серверні системи; створювати інтерактивні Web-додатки, що використовують сучасні Інтернет-орієнтовані мови програмування.

Сайт кафедри інформаційних систем створений студентами кафедри:

:

 • Вміння використовувати технології OLAP, DataMining, в процесі інтелектуального багатовимірного аналізу даних; розв’язувати професійні задачі з використанням методів класифікації, прогнозування, кластерного аналізу, пошуку асоціативних правил.

 • Вміння використовувати системи штучного інтелекту для розв’язання прикладних задач у різних предметних галузях;  проектувати системи штучного інтелекту, експертні системи, бази знань; застосовувати методи розв’язання задач у слабоформалізованих галузях; формалізувати знання за допомогою різних способів їх подання; використовувати різні методи навчання.
 • Вміння  використовувати алгоритми комп’ютерної графіки, методи піксельної, векторної та фрактальної графіки, знання принципів та методів побудови візуальних сцен на моніторі комп’ютера, методів обробки візуальної та звукової інформації, алгоритмів та програмам комп'ютерної анімації .

 • Вміння реалізовувати високопродуктивні обчислення на основі хмарних сервісів і технологій, паралельних і розподілених обчислень.
 • Вміння розробки програмного забезпечення, програмно-апаратних систем, засобів інформаційних технологій, елементів захисту та комп’ютерних інтелектуальних систем прийняття рішень з елементами штучного інтелекту.

Остання зміна: 17 липня 2022