Н У Х Т

Технології в ресторанному господарстві

Підготовка фахівців
другого (магістерського) рівня вищої освіти
у галузі знань
18 «Виробництво та технології»
за спеціальністю 181 «Харчові технології»
та освітньо-професійною програмою
«Технології в ресторанному господарстві»

Ринковій економіці України притаманна розвинута інфраструктура сервісу, складовою якої є ресторанне господарство, роль якого визначається характером потреб населення у послугах з організації харчування в цивілізованій і зручній формі, в тому числі для військовослужбовців. Розробка новітніх технологій харчової продукції, створення раціонів харчування осіб, що знаходяться в екстремальних умовах (військові, альпіністи, космонавти та інші) є прерогативою фахівців-технологів.

Ресторанний бізнес навіть у складні воєнні часи нарощує потужності, постійно підвищує рівень обслуговування, наближаючись до світових стандартів. Вимогою сьогодення є запровадження систем управління якістю продукції та послуг ресторанного господарства, ефективне управління та розробка стратегії розвитку закладу ресторанного господарства.

Сучасний ресторанний бізнес потребує висококваліфікованих фахівців, які володіють комплексом організаційно-технологічних, дослідницько-інноваційних та маркетингових методів, методик і технологій для підвищення ефективності функціонування і стратегічного розвитку закладів ресторанного господарства, здатних вирішувати технологічні задачі, здійснювати інноваційну діяльність, креативно мислити, постійно поновлювати знання, опановувати передовий досвід.

Зважаючи на структурну перебудову національної економіки, входження України у світовий економічний простір, у тому числі на міжнародний ринок послуг індустрії гостинності, починаючи з 2012 року в університеті розпочато підготовку магістрів зі спеціальності 181 Харчові технології, освітньо-професійна програма «Технології в ресторанному господарстві».

Випусковою кафедрою, яка здійснює підготовку фахівців зі спеціальності Харчові технології за освітньо-професійною програмою «Технології в ресторанному господарстві», є кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції.

Магістри зі спеціальності Харчові технології освітньо-професійної програми «Технології в ресторанному господарстві» спроможні на практиці застосувати наукові принципи організації виробництва, а саме: оптимізувати асортимент продукції й управляти її якістю; кваліфіковано і ефективно орієнтуватися у виробничо-комерційній діяльності закладу ресторанного господарства; досконало виконувати завдання, пов’язані з забезпеченням раціональної організації технологічних процесів виробництва ресторанної продукції з урахуванням особливостей контингенту споживачів, високої культури обслуговування, впроваджувати рецептури та технології виробництва сучасної ресторанної продукції, проводити санітарно-гігієнічний контроль за якістю як сировини і напівфабрикатів, так і різноманітної готової кулінарної та кондитерської продукції, приймати нестандартні оригінальні управлінські рішення, спрямовані на ефективне забезпечення процесу виробництва і реалізації конкурентоздатної ресторанної продукції та послуг, проводити проектування нових та реконструювання діючих закладів ресторанного господарства, а також професійно здійснювати авторський нагляд за реалізацією проектних та інших рішень.

Магістерська підготовка базується на проведенні наукових досліджень і орієнтована на підготовку фахівців для науково-дослідної роботи, а також роботи в галузі ресторанного господарства.

Освітньо-професійна програма «Технології в ресторанному господарстві» другого (магістерського) рівня успішно пройшла акредитацію Національним агентством забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) у 2021 році.

Наші випускники можуть займати посади: керівник ресторану (закладу ресторанного господарства), ресторатор, завідувач виробництва або виробничого цеху закладу ресторанного господарства, завідувач технологічної харчової лабораторії, головний технолог, технолог закладу ресторанного господарства, шеф-кухар, су-шеф, бренд-шеф, шеф-кондитер, шеф-бармен, шоколатьє, бариста, менеджер закладу ресторанного господарства, дегустатор харчової продукції, спеціаліст зі створення і впровадження страв авторської кухні, консультант з якості та безпеки ресторанної продукції, організатор ресторанної діяльності, науковий співробітник.

Магістри з харчових технологій – цілеспрямовані, мотивовані професіонали, які здатні швидко адаптуватися до запитів ринку і постійно зростаючих вимог споживачів, зможуть реалізувати себе не тільки в улюбленій, а й престижній та високооплачуваній сфері!

Остання зміна: 14 липня 2022