Н У Х Т

КРИМ-Україна - 2020

ПОЛОЖЕННЯ
про роботу освітнього центру «Крим - Україна»
в Національному університеті
харчових технологій

1. Загальні положення

1.1.    Це Положення визначає особливості проходження державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про повну загальну середню освіту та прийому на навчання до Національного університету харчових технологій (далі – Університет) осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України із наданням можливості вступати до Університету.

1.2.     Положення про роботу освітнього центру «Крим – Україна» в Національному університеті харчових технологій (далі – Положення), розроблено приймальною комісією Національного університету харчових технологій відповідно Законів України: від 3 липня 2020 року № 744-IX «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей»; від 01 липня 2014 №1556-VII «Про вищу освіту» (зі змінами), від 15 квітня 2014 року №1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя» (зі змінами) та наказу МОН України від 24.05.2016 р. №560 «Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя» (із змінами) та відповідного Порядку, що ним затверджений (далі – Наказ №560).

1.3.     У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

-                     Заявник – особа, яка після 20 лютого 2014 року завершила здобуття базової або повної загальної середньої освіти в навчальному закладі на тимчасово окупованій території України та/або особа, яка проживає на тимчасово окупованій території і отримала атестат про здобуття базової або повної загальної середньої освіти в інших адміністративно-територіальних одиницях України за екстернатною або дистанційною формою навчання;

-                     освітня декларація (далі – декларація) – документ, який містить інформацію щодо здобуття результатів навчання та проходження періодів навчання за курс загальної середньої освіти, а також дані про особу, яка подає заяву на проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації. Декларація заповнюється Заявником згідно з формою, наведеною у Додатку до Наказу №560, та підписується особисто.

У цьому порядку термін «тимчасово окупована територія» вживається в значенні, наведеному в Законі України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».

1.4.     Це Положення визначає особливі умови проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації і прийому для здобуття вищої освіти таких категорій Заявників:

-                      громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території України;

-                      іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово окупованій території України.

Це Положення поширюється також на осіб цих категорій, які переселилися з тимчасово окупованої території України після 01 січня у рік вступу.

1.5.     Заявники мають право на:

-                      проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації;

-                      отримання документа державного зразка про базову або повну загальну середню освіту,

-                      прийом до Університету для здобуття вищої освіти (на конкурсних засадах та в межах встановлених квот) за результатами вступних випробувань або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (за вибором Заявника),

1.6.     Документи про освіту (освітні документи), видані на тимчасово окупованій території України, не визнаються.

2. Організація діяльності

2.1.     Діяльність з реалізації цього Положення організовується в Освітньому центрі «Крим - Україна» в Національному університеті харчових технологій (в місті Київ) (далі - Центр).

2.2.     Центр створюється на базі Університету спільно із закладом загальної середньої освіти «Школа екстернів» м. Києва (лист департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) №063-3984 від 17.07.2020), визначеним для проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації, замовлення та видачі документа державного зразка про базову або повну загальну середню освіту в передбачених цим Положенням випадках. Університет, як уповноважений заклад вищої освіти, отримує від Міністерства освіти і науки України квоти для зарахування Заявників для здобуття вищої освіти на конкурсних засадах за кошти державного бюджету.

Університет забезпечує функціонування Центру на правах підрозділу приймальної комісії. Керівником Центру призначається відповідальний секретар або один із заступників відповідального секретаря приймальної комісії.

Інформація про створення Центру, його повноваження, графік роботи, правила прийому та встановлені квоти розміщуються на веб-сайтах Міністерства освіти і науки України та Університету.

2.3.     Центр:

-                     забезпечує консультування та допомогу в оформленні декларації Заявника (відповідальний - заклад загальної середньої освіти «Школа екстернів» м. Києва);

-                     сприяє проведенню річного оцінювання та державної підсумкової атестації Заявника з української мови та історії України, видачу йому документів державного зразка про базову або повну загальну середню освіту (відповідальний - заклад загальної середньої освіти «Школа екстернів» м. Києва);

-                     організовує оформлення документів Заявника як вступника, проведення вступного випробування до Університету та (в разі проходження конкурсного відбору) надання рекомендації для вступу до Університету (відповідальний – Університет);

-                     сприяє поселенню Заявника на час проходження річного оцінювання, державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування до гуртожитку Університету (у разі необхідності – до надання рекомендації для вступу до Університету або відмови в її наданні);

-                      сприяє отриманню Заявником документів, що посвідчують особу.

2.4.    Центр працює до 23 жовтня поточного року.

3. Особливості отримання Заявниками документів про базову та повну загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої освіти

3.1.     Заявники для отримання документів про базову та повну загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої освіти в Університеті, проходять річне оцінювання та державну підсумкову атестацію за екстернатною формою у закладі загальної середньої освіти «Школа екстернів» м. Києва.

3.2.     Зарахування Заявників на екстернатну форму навчання до закладу загальної середньої освіти «Школа екстернів» м. Києва здійснюється згідно з наказом директора та за:

-                      заявою (для повнолітніх Заявників);

-                      заявою батьків (одного з батьків) або інших законних представників (для неповнолітніх Заявників).

Заяву про зарахування на екстернат може подати неповнолітня особа у супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її законними представниками.

Під час подання заяви Заявник пред'являє особисто документ, що посвідчує особу.

До заяви, поданої в паперовій формі, Заявник додає декларацію з наклеєною на неї фотокарткою.

Заявник має право додати до декларації, у тому числі шляхом надсилання електронною поштою, інші матеріали (у паперовому вигляді або у форматі цифрових зображень), які можуть прямо чи опосередковано підтверджувати наведену в декларації інформацію.

Посадова особа закладу загальної середньої освіти «Школа екстернів» м. Києва робить копії з оригіналів поданих документів та завіряє їх в установленому порядку. Оригінали документів повертаються Заявнику.

3.3.     Річне оцінювання та державна підсумкова атестація Заявників, зарахованих на екстернатну форму навчання до випускних 9, 11-тих класів, проводиться на наступний день після отримання заяви або в інші строки, визначені Заявником (його законним представником) у заяві про зарахування на екстернатну форму навчання, але не раніше 10 липня і не пізніше 20 вересня поточного року.

Заявники, які не мають свідоцтва про базову загальну середню освіту та зараховані на екстернатну форму навчання до 11 класу, мають право одночасно пройти атестацію екстерном за курс базової та повної загальної середньої освіти.

Результати річного оцінювання з навчальних предметів визначаються посадовою особою закладу загальної середньої освіти «Школа екстернів» м. Києва відповідно до декларації та зазначаються в додатку до документа про загальну середню освіту як «атестований». Результати річного оцінювання з української мови та історії України визначаються відповідно до результатів державної підсумкової атестації з цих предметів та зазначаються у додатку до документа про загальну середню освіту. Середній бал документа про освіту розраховується як середній бал результатів державної підсумкової атестації.

Заявник має право впродовж наступного навчального року пройти річне оцінювання у порядку, визначеному розділом ІІ Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року № 955), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2019 р. за № 852/33823. При цьому Заявникові видається новий додаток до документа про загальну середню освіту.

Державна підсумкова атестація Заявників здійснюється в закладі загальної середньої освіти «Школа екстернів» м. Києва з української мови та історії України відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за № 8/32979.

3.4.     Після успішного проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації заклад загальної середньої освіти «Школа екстернів» м. Києва замовляє протягом одного робочого дня Заявникові відповідний документ про базову або повну загальну середню освіту та після отримання від відповідного органу управління освітою видає його відповідно до Порядку замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року № 811, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 року за № 201/8800 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 13 серпня 2007 року № 737).

4. Прийом для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти

4.1.     Заявник має право вступати до Університету для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти.

Заявник має право вступати для здобуття вищої освіти за денною формою навчання на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, до Університету у межах квот, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

4.2.     Прийом Заявників до університету здійснюється відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 року за № 1192/34163 і змін до Умов прийому, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04 травня 2020 року № 591 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2020 року за № 415/34698 (далі – Умов прийому), з урахуванням особливостей, визначених цим Положенням.

4.3.     Особливості подання документів Заявником:

-                    документи подаються особисто в письмовій формі;

-                     за бажанням подається сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов (Інформаційна таблиця 2 «Правил прийому до Національного університету харчових технологій (в т.ч. для відокремлених структурних підрозділів)», затверджених Вченою радою НУХТ 26 грудня 2019 року, протокол №6 та введених у дію наказом НУХТ від 27 грудня 2019 року №191 (далі – Правила прийому)). Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, заявник має право подавати оцінку із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 - 2020 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд;

-                     довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (крім осіб, які закінчили навчальний заклад в рік вступу);

-                     документ, що посвідчує особу;

У разі відсутності в документі, що посвідчує особу, відмітки про реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованій території України, підтвердження факту проживання здійснюється на підставі документів, визначених в абзаці третьому частини сьомої статті 4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

-                     чотири фотокартки розміром 3 × 4 см;

-                     за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього, Заявник подає довідку, видану закладом загальної середньої освіти «Школа екстернів» м. Києва, про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, яка є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, при цьому Заявник складає в Університеті іспит з математики.

4.4.     Документи від Заявника для вступу для здобуття освітнього ступеня бакалавра за кошти державного бюджету приймаються до 12:00 години 19 серпня, вступні іспити проводяться до 19 серпня, рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12:00 години 20 серпня, а зарахування проводиться не пізніше 10:00 години 22 серпня.

4.5.    Конкурсний бал Заявника визначається як сума середнього бала документа про повну загальну середню освіту (або довідки) та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (за бажанням) або вступного(их) іспиту (іспитів) з предмета(ів), визначеного(их) Правилами прийому.

Оцінки річного оцінювання з української мови та історії України можуть використовуватись в якості оцінок вступних іспитів.

Заявник, який не проходить у Центрі річне оцінювання, державну підсумкову атестацію, подає до університету документ про освіту державного зразка, складає вступні іспити з предметів, визначених Правилами прийому до університету (Інформаційна таблиця 2 Правил прийому).

4.6.   Зарахування Заявників на основі повної загальної середньої освіти на місця державного замовлення відбувається в межах установлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала Заявника у строки, встановлені Правилами та Умовами прийому.

Ці квоти встановлюються Міністерством освіти і науки України для уповноважених закладів вищої освіти у межах двадцяти відсотків (але не менше одного місця) від максимального (загального) обсягу державного замовлення за відкритими та закритими конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.

4.7.    Університет оприлюднює список рекомендованих до зарахування Заявників у межах установлених квот до закінчення прийому документів від осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

У рейтингових списках, списках рекомендованих до зарахування та в наказах про зарахування прізвища вступників шифрують, а саме кожному вступнику присвоюється цифровий код у вигляді ХХХХ-ДДДДДДД, де ХХХХ відповідає коду навчального закладу в Єдиній державній електронній базі з питань освіти; ДДДДДДД – коду фізичної особи - вступника в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

4.8.    Зарахування Заявників здійснюється:

-                      на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та юридичних осіб - відповідно до Правил прийому, але не пізніше 23 жовтня;

-                      на заочну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету - не пізніше 15 вересня; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – відповідно до Правил прийому, але не пізніше 23 жовтня.

4.9.    Після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування Заявники зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення, а саме подати особисто оригінали документів, передбачені Правилами та Умовами прийому, з урахуванням особливостей, зазначених у цьому Положенні.

Оригінали документів (крім сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання), які передбачені Правилами та Умовами прийому, обов’язково мають бути подані до приймальної комісії Університету впродовж трьох місяців після початку навчання. У разі неподання цих документів у встановлений строк Заявник відраховується з Університету.

Заявники можуть подавати заяви в електронній формі з наступним поданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів в Університеті та/або квотою-2.

 

Остання зміна: 27 липня 2020