Н У Х Т

ДОНБАС-Україна - 2020

ПОЛОЖЕННЯ

про роботу освітнього центру «Донбас - Україна»
в Національному університеті
харчових технологій

1. Загальні положення

1.1.         Це положення визначає особливості проходження державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про повну загальну середню освіту та прийому на навчання до Національного університету харчових технологій (далі – Університет) осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення із наданням можливості вступати до Університету.

1.2.         Положення про роботу освітнього центру «Донбас – Україна» в Національному університеті харчових технологій (далі – Положення), розроблено приймальною комісією Національного університету харчових технологій відповідно до відповідно Законів України від 3 липня 2020 року № 744-IX «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей»; від 01 липня 2014 року №1556-VII «Про вищу освіту» (зі змінами), від 18 січня 2018 року № 2268-VIII «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» (із змінами) та від 19 квітня 2016 року №1114-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції», Наказу Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року №697 «Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037 (із змінами) (далі – Наказ №697).

1.3.         У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

заявник (далі – Заявник) – особа, яка завершила здобуття базової або повної загальної середньої освіти, місцем проживання якої є населений пункт, що знаходиться на території проведення антитерористичної операції (на період її проведення), території здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), території населених пунктів на лінії зіткнення (перелік надано у Додатку 1 до Наказу №697);

освітня декларація (далі – декларація) – документ, який містить інформацію щодо здобуття результатів навчання та проходження періодів навчання за курс загальної середньої освіти, а також дані про особу, яка подає заяву на проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації. Декларація заповнюється Заявником згідно з формою, наведеною у Додатку 2 до Наказу №697, та підписується особисто.

1.4.         Положення визначає особливі умови проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, а також прийому для здобуття вищої освіти Заявниками.

Це Положення поширюється також на Заявників, які переселилися з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях чи з території проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або з території населених пунктів на лінії зіткнення після 01 січня в рік вступу до Університету.

1.5.         Заявники мають право на:

-                проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації;

-                отримання документа державного зразка про базову або повну загальну середню освіту;

-                прийом для здобуття вищої освіти на конкурсних засадах за результатами вступних випробувань до Університету (з урахуванням вимог пункту 241 частини першої статті 13 Закону України «Про вищу освіту») або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (за вибором Заявника).

1.6.         Документи про освіту (освітні документи), видані у населених пунктах, що розташовані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, не визнаються.

2. Особливості проходження Заявниками річного оцінювання та державної підсумкової атестації

2.1.         Діяльність з реалізації цього Положення організовується в Освітньому центрі «Донбас - Україна» (далі - Центр) в Національному університеті харчових технологій, м. Київ.

2.2.          Центр створюється на базі Університету спільно із закладом загальної середньої освіти «Школа екстернів» м. Києва (лист департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) №063-3984 від 17.07.2020), визначеним для проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації, замовлення та видачі документа державного зразка про базову або повну загальну середню освіту в передбачених цим Положенням випадках.

Університет забезпечує функціонування Центру на правах підрозділу приймальної комісії. Керівником Центру призначається відповідальний секретар або один із заступників відповідального секретаря приймальної комісії.

Інформація про створення Центру, його повноваження, графік роботи, правила прийому та встановлені квоти розміщуються на веб-сайтах Міністерства освіти і науки України та Університету.

2.3.          Центр:

-                      забезпечує консультування та допомогу в оформленні декларації Заявника;

-                      сприяє проведенню річного оцінювання та державної підсумкової атестації Заявника з української мови та історії України, видачі йому документів державного зразка про базову або повну загальну середню освіту (відповідальний – заклад загальної середньої освіти «Школа екстернів» м. Києва);

-                      організовує оформлення документів Заявника як вступника, проведення вступного випробування до Університету та (в разі проходження конкурсного відбору) надання рекомендації для вступу до Університету (відповідальний - Університет);

-                      сприяє поселенню Заявника на час проходження річного оцінювання, державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування до гуртожитку Університету (у разі необхідності – до надання рекомендації для вступу до Університету або відмови в її наданні);

-                      сприяє отриманню Заявником документів, що посвідчують особу.

2.4.         Центр працює до 23 жовтня поточного року.

3. Особливості отримання Заявниками документів про повну або базову загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої освіти

3.1.          Заявники для отримання документів про загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої освіти в Університеті, проходять річне оцінювання та державну підсумкову атестацію за екстернатною формою у закладі загальної середньої освіти «Школа екстернів» м. Києва.

3.2.          Зарахування Заявників на екстернатну форму навчання до закладу загальної середньої освіти «Школа екстернів» м. Києва здійснюється згідно з наказом директора та за:

-                      заявою (для повнолітніх Заявників);

-                      заявою батьків (одного з батьків) або інших законних представників (для неповнолітніх Заявників).

Заяву про зарахування на екстернат може подати неповнолітня особа у супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її законними представниками.

Під час подання заяви Заявник пред'являє особисто документ, що посвідчує особу.

До заяви, поданої в паперовій формі, Заявник додає декларацію з наклеєною на неї фотокарткою.

Заявник має право додати до декларації, у тому числі шляхом надсилання електронною поштою, інші матеріали (у паперовому вигляді або у форматі цифрових зображень), які можуть прямо чи опосередковано підтверджувати наведену в декларації інформацію.

Посадова особа закладу загальної середньої освіти «Школа екстернів» м. Києва робить копії з оригіналів поданих документів та завіряє їх в установленому порядку. Оригінали документів повертаються Заявнику.

3.3.         Річне оцінювання та державна підсумкова атестація Заявників, зарахованих на екстернатну форму навчання до випускних 11-х класів, проводиться на наступний день після отримання заяви або в інші строки, визначені Заявником (його законним представником) у заяві про зарахування на екстернатну форму навчання, (строки уточнюються у відповідальної особи закладу загальної середньої освіти «Школа екстернів» м. Києва), але не раніше 10 липня і не пізніше 20 вересня поточного року.

Замовникам, які не мають свідоцтва про базову загальну середню освіту та зараховані на екстернатну форму навчання до 11 класу, надається право одночасно пройти атестацію екстерном за курс базової та повної загальної середньої освіти.

Результати річного оцінювання з навчальних предметів визначаються посадовою особою закладу загальної середньої освіти «Школа екстернів» м. Києва відповідно до декларації та зазначаються в додатку до документа про загальну середню освіту як «атестований». Результати річного оцінювання з української мови та історії України визначаються відповідно до результатів державної підсумкової атестації з цих предметів та зазначаються у додатку до документа про загальну середню освіту як «атестований». Середній бал документа про освіту розраховується як середній бал результатів державної підсумкової атестації.

Заявник має право впродовж наступного навчального року пройти річне оцінювання у порядку, визначеному розділом ІІ Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року № 955), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2019 р. за № 852/33823. При цьому Заявникові видається новий додаток до документа про загальну середню освіту.

Державна підсумкова атестація Заявників здійснюється закладом загальної середньої освіти «Школа екстернів» м. Києва з української мови та історії України відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за №8/32979.

3.4.         Після успішного проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації заклад загальної середньої освіти «Школа екстернів» м. Києва замовляє протягом одного робочого дня Заявникові відповідний документ про базову або повну загальну середню освіту та після отримання від відповідного органу управління освітою видає його відповідно до Порядку замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року № 811, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 року за № 201/8800 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 13 серпня 2007 року № 737).

4. Прийом для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти

4.1.          Заявник має право вступати до університету для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти відповідно.

4.2.          Прийом Заявників до університету здійснюється відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 року за № 1192/34163 (із змінами) (далі – Умови прийому), з урахуванням особливостей, визначених цим Положенням.

4.3.          Особливості подання документів Заявником:

-             документи подаються особисто в письмовій формі;

-             свідоцтво про народження може подаватись особами незалежно від віку;

-            за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього, Заявник подає довідку, видану закладом загальної середньої освіти «Школа екстернів» м. Києва, про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, яка є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, при цьому Заявник складає в Університеті іспит з математики;

-            за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього, Заявник подає довідку уповноваженого закладу загальної середньої освіти про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, яка є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;

-            за бажанням подається сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов (Інформаційна таблиця 2 «Правил прийому до Національного університету харчових технологій (в т.ч. для відокремлених структурних підрозділів)», затверджених Вченою радою НУХТ 26 грудня 2019 року, протокол №6 та введених у дію наказом НУХТ від 27 грудня 2019 року №191 (далі – Правила прийому)). Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, заявник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 – 2020 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

4.4.          Документи від Заявника для вступу на денну форму здобуття освіти для здобуття освітнього ступеня бакалавра за кошти державного бюджету приймаються до 18:00 години 22 серпня.

4.5.          Заявник, який не проходить у Центрі річне оцінювання, державну підсумкову атестацію, подає до Університету документ про освіту державного зразка, складає вступні іспити з предметів, визначених Правилами прийому (Інформаційна таблиця 2 Правил прийому).

4.6.          Вступні іспити проводяться Університетом до 27 вересня.

Вступні іспити для вступу для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету проводяться до 26 серпня.

4.7.          Конкурсний бал Заявника, який вступає на основі повної загальної середньої освіти, визначається як сума середнього бала документа про повну загальну середню освіту (або довідки) та вступного(их) іспиту (іспитів) з предмета(ів), визначеного(их) Правилами прийому.

Оцінки річного оцінювання з української мови та історії України можуть використовуватись в якості оцінок вступних іспитів.

4.8.         При вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти Університет оприлюднює рейтинговий список вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету за денною формою здобуття освіти не пізніше 12:00 години 27 серпня.

У рейтингових списках, списках рекомендованих до зарахування та в наказах про зарахування прізвища вступників шифрують, а саме кожному вступнику присвоюється цифровий код у вигляді ХХХХ-ДДДДДДД, де ХХХХ відповідає коду навчального закладу в Єдиній державній електронній базі з питань освіти; ДДДДДДД - коду фізичної особи - вступника в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

4.9.         Після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування Заявник зобов'язаний виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення, а саме подати особисто оригінали документів, передбачені Правилами та Умовами прийому, з урахуванням особливостей, зазначених у цьому Положенні.

Оригінали документів, які передбачені Правилами та Умовами прийому, обов’язково мають бути подані до Приймальної комісії Університету впродовж трьох місяців після початку навчання. У разі неподання цих документів у встановлений строк Заявник відраховується з Університету.

4.10.     Зарахування Заявників здійснюється:

-         на денну форму здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету – 05 вересня; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – відповідно до Правил прийому, але не пізніше 23 жовтня;

-         на заочну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та юридичних осіб - відповідно до Правил прийому.

 

Остання зміна: 07 серпня 2020