Н У Х Т

Навчально-методичне управління

 • Виговський Валерій Юрійович

  Виговський
  Валерій Юрійович

  Начальник управління

  тел.: 289-50-00, 287-91-61,
  А-526
  e-mail: val_vigov@ukr.net

 • Янюк Тетяна Іванівна

  Янюк
  Тетяна Іванівна

  Заступник начальника

  тел.:
  e-mail:

Навчально-методичне управління є самостійним структурним підрозділом університету. Стратегічним завданням управління є удосконалення організації процесу підготовки фахівців відповідно до вимог державних та відомчих стандартів освіти. На основі координації навчальної і науково-методичної роботи факультетів і кафедр управління забезпечує інформаційну підтримку освітньої діяльності університету. НМУ спрямовує свою діяльність на удосконалення організації навчального процесу, його навчально-методичного забезпечення з урахуванням можливостей сучасних інноваційних технологій навчання з метою зміцнення позицій університету в міжнародному освітньому співтоваристві. Навчально-методичне управління функціонує відповідно до Статуту Національного університету харчових технологій і в своїй діяльності керується законодавчими актами України з питань освіти, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, наказами ректора та Положенням про організацію навчального процесу в Національному університеті харчових технологій та його відокремлених структурних підрозділах

Основними завданнями управління є :

 1. Розроблення проектів університетських нормативних, інструктивних та організаційно-методичних документів з питань планування та організації навчального поточного процесу, науково-методичної роботи, ліцензування та акредитації.
 2. Планування та наукова організація навчального процесу в університеті.
 3. Координація навчальної і науково-методичної роботи факультетів і кафедр. Організація розробки складових науково-методичного забезпечення навчального процесу.
 4. Аналіз ходу навчального процесу, результатів проведення контрольних заходів: модульного контролю, заліково-екзаменаційних сесій, державних екзаменів, виконання курсових та кваліфікаційних робіт (бакалаврських, дипломних, магістерських).
 5. Формування комп'ютерних баз даних робочих навчальних планів.
 6. Контроль за відповідністю робочих навчальних планів освітньо-професійним програмам.
 7. Автоматизований розрахунок навчального навантаження кафедр.
 8. Облік і контроль виконання навчального навантаження кафедр.
 9. Розрахунок потреб кафедр у професорсько-викладацьких кадрах на навчальний рік.
 10. Керівництво організацією всіх видів практик студентів.
 11. Облік динаміки контингенту студентів.
 12. Підготовка замовлень на виготовлення документів про освіту.
 13. Узагальнення результатів, аналіз і розповсюдження передового досвіду навчальної та науково-методичної роботи факультетів і кафедр.

Нормативні документи

 

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу в НУХТ


ПОЛОЖЕННЯ про організацію самостійної роботи студентів


ПОЛОЖЕННЯ про використання тестів для оцінювання знань студентів у Національному університеті харчових технологій


ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН СТУДЕНТА


ПОЛОЖЕННЯ про проведення практики студентів національного університету харчових технологій


Інструкція про порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін при переводі або поновлені студента університету


ПОЛОЖЕННЯ про проведення у Національному університеті харчових технологій конкурсу магістерських і дипломних робіт (проектів) освітньо-кваліфікаційних рівнів «магістр» та «спеціаліст»


ПОЛОЖЕННЯ про академічну мобільність студентів Національного університету харчових технологій


ПОЛОЖЕННЯ про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних і педагогічних працівників Національного університету харчових технологій з додатками


ПОЛОЖЕННЯ про порядок розроблення, затвердження та перегляд програм навчальних дисциплін в Національному університеті харчових технологій


ПОЛОЖЕННЯ про порядок розроблення, затвердження та перегляд програм навчальних дисциплін англійською мовою в Національному університеті харчових технологій


ПОЛОЖЕННЯ про конкурс підручників, навчальних посібників та монографій у Національному університеті харчових технологій


НАКАЗ про планування навчального навантаження науково-педагогічних працівників у 2014-2015 навчальному році


ПОЛОЖЕННЯ про встановлення навчально-педагогічного навантаження науково-педагогічним працівникам Національного університету харчових технологій