Н У Х Т

Кафедра харчової хімії

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Бондаренко Світлана Петрівна
доктор хімічних наук

(створена у 2017 році)

Кафедра харчової хімії створена у 2017 році на базі кафедр загальної та неорганічної хімії, органічної хімії, аналітичної хімії, фізичної і колоїдної хімії, а також кафедри біохімії.

Викладацький склад кафедри харчової хімії налічує 4 доктора наук, 12 кандидатів наук, серед них 6 професорів, 10 доцентів, 3 старших викладачі.

Кафедра харчової хімії проводить навчальний процес, методичну та науково-дослідну роботу зі студентами освітнього ступеня «Бакалавр» та «Магістр» спеціальностей: 181 «Харчові технології», 161 «Хімічні технології та інженерія», 162 «Біотехнології та біоінженерія», 101 «Екологія», 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 142 «Енергетичне машинобудування», 144 «Теплоенергетика», 186 «Видавництво та поліграфія» (денної і заочної/дистанційної форми навчання), здобувачами освітньо - наукового рівня (PhD) спеціальностей 102 «Хімія» і 181 «Харчові технології».

Діяльність кафедри підпорядкована головному завданню – підготовці бакалаврів та магістрів вищеназваних спеціальностей, а також докторів філософії за спеціальністю 102 «Хімія».

З метою підвищення професійної майстерності викладачі кафедри постійно вивчають і впроваджують передовий педагогічний досвід, нові форми, методи і технології навчання. Для подальшого удосконалення навчального процесу та забезпечення практичної спрямованості всіх видів навчально-виховної роботи викладачі кафедри харчової хімії працюють над вдосконаленням різних видів навчальних занять та шляхами підвищення їх ефективності.

Викладачі кафедри харчової хімії проводять фундаментальні та прикладні дослідження в галузі харчової хімії, регулярно беруть активну участь у зарубіжних, міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Кафедра харчовий хімії – колектив однодумців, які шанують, зберігають і продовжують традиції та високі наукові принципи вчених, які присвятили своє життя становленню та розвитку хімії в Національному університеті харчових технологій.

На сайт кафедри

Остання зміна: 16 вересня 2018

Викладачі кафедри харчової хімії проводять навчальний процес, методичну та науково-дослідну роботу зі студентами освітнього ступеня «Бакалавр» та «Магістр» спеціальностей:

 • 181 «Харчові технології»
 • 161 «Хімічні технології та інженерія»
 • 162 «Біотехнології та біоінженерія»
 • 101 «Екологія»
 • 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»
 • 131 «Прикладна механіка»
 • 133 «Галузеве машинобудування»
 • 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
 • 142 «Енергетичне машинобудування»
 • 144 «Теплоенергетика»
 • 186 «Видавництво та поліграфія»

Кафедра харчової хімії здійснює викладання навчальних дисциплін для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальностей 102 «Хімія» і 181 «Харчові технології».

На кафедрі харчової хімії передбачено викладання дисциплін, спрямованих на підготовку фахівців освітніх ступенів «Бакалавр» та «Магістр», а також освітньо - наукового рівня (PhD).

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»:

 • Харчова хімія. Модуль 1. Теоретичні основи загальної хімії
 • Харчова хімія. Модуль 2. Основи органічної хімії
 • Харчова хімія. Модуль 3. Фізична та колоїдна хімія
 • Харчова хімія. Модуль 4. Основи аналізу харчових об'єктів
 • Харчова хімія. Модуль 5. Основи біохімії
 • Харчова хімія. Модуль 6. Хімія харчових речовин
 • Харчова хімія. Модуль 1. Неорганічні складові харчових продуктів
 • Харчова хімія. Модуль 2. Органічні складові харчових продуктів
 • Харчова хімія. Модуль 2. Органічна хімія
 • Харчова хімія. Модуль 3. Мінорні компоненти харчових продуктів
 • Харчова хімія
 • Хімія
 • Загальна та неорганічна хімія
 • Органічна хімія
 • Аналітична хімія
 • Фізична та колоїдна хімія
 • Біохімія
 • Хімія природних сполук
 • Хімія гетероциклів
 • Фармацевтична хімія
 • Фізична хімія
 • Фізико-хімічні основи екологічних технологій
 • Токсикологія харчових продуктів
 • Інструментальні методи аналізу
 • Основи органічної хімії духмяних, барвних, структуроутворюючих речовин
 • Основи фармацевтичної хімії

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР»:

 • Фармакологія
 • Дизайн лікарських засобів
 • Аналітичні методи контролю якості та безпеки харчових продуктів

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬО - НАУКОВОГО РІВНЯ (PhD)

 • Інструментальні та фізико-хімічні методи кількісного і якісного аналізу

Фундаментальні та прикладні наукові дослідження викладачів кафедри спрямовані на вирішення найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного потенціалу, для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.

Відповідно до основних напрямів науково-інноваційної діяльності України та з урахуванням розвитку наукових шкіл НУХТ наукова робота на кафедрі харчової хімії ведеться за напрямами «Розроблення технологій харчових продуктів оздоровчої та профілактичної дії», «Найважливіші проблеми хімії та розвитку хімічних технологій».

ТЕМИ КАФЕДРАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ:

 • Хімічний дизайн біологічно активних сполук на основі речовин природного походження (д.х.н. Бондаренко С. П., к.х.н. Макаренко О. С.);
 • Розробка методик визначення автентичності харчових продуктів та їх збагачення мікронутрієнтами (к.х.н. Іщенко В.М., ст. викл. Омельченко Х.В., ст. викладач Совко М.С., аспірантка Суходольська Н.П. );
 • Дослідження фізико-хімічних та біологічних властивостей дефекату та сумішей на його основі (проф., д.х.н. Перепелиця О.П., к.х.н. Кроніковський О.І., к.х.н. Фоменко В.В., Петренко Т.В.);
 • Інтенсифікація та оптимізація біогазових технологій (проф., к.т.н. Салюк А.І., Шаповалов Є.Б.);
 • Розробка і вдосконалення методів аналізу об'єктів харчової та хімічної технологій, біотехнології та довкілля (проф., д.х.н. Костенко Є.Є.);
 • Вивчення комплексів металів з S-, P-, N– вмісними органічними реагентами в розчині та у фазі сорбенту та застосування їх в аналізі (проф., д.х.н. Костенко Є.Є., к.т.н. Бутенко О.М.).

Наукові досягнення співробітників кафедри постійно публікуються у провідних наукових журналах, які реферуються Scopus, PubMed, Index Copernicus, Web of Science, Chemical Abstract Service, EBSCO, CABI Full Text, Google Scholar, ROAD.

З метою всебічного сприяння науковій діяльності студентів на кафедрі функціонує науковий гурток «Алхімік». У розпорядженні молодих науковців три науково-дослідні лабораторії, оснащені всім необхідним обладнанням для проведення наукових досліджень.

1930 рік

Створена хімічна кафедра, на якій вивчались фізична, колоїдна, аналітична, загальна та неорганічна хімії. Першим завідувачем цієї кафедри був доктор хімічних наук, професор Архипович О. Г. Започаткована кафедра органічної хімії, першим очільником якої став професор Оскерко А. Ф.

1950 рік

Реорганізація кафедри органічної хімії. В результаті була створена об’єднана кафедра органічної хімії, біохімії і мікробіології, яка в такому складі функціонувала до 1963 року. Завідувачем об’єднаної кафедри був обраний професор Проценко Д. П.

1954 рік

Виділена у самостійну структурну одиницю кафедра загальної та неорганічної хімії, яку очолив доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент АН УРСР Шека І. А.

1965 рік

Як самостійні адміністративні одиниці Київського технологічного інституту харчової промисловості були створені кафедра аналітичної хімії, яку очолив професор Орловський С. Т., та кафедра фізичної та колоїдної хімії, очільником якої був доктор хімічних наук, професор, академік АН УРСР Куриленко О. Д.

2017 рік

На базі кафедр органічної хімії, загальної і неорганічної хімії, аналітичної хімії, фізичної і колоїдної хімії, а також кафедри біохімії, була створена кафедра харчової хімії як структурний підрозділ Навчально-наукового інституту харчових технологій.