Н У Х Т

Кафедра технології зберігання і переробки зерна

Шаповаленко Олег Іванович Завідувач кафедри, професор, доктор технічних наук

Завідувач кафедри
Шаповаленко Олег Іванович
професор, доктор технічних наук

(заснована в 2001 році)

Кафедра технології зберігання і переробки зерна є випусковою та проводить підготовку фахівців бакалаврів за спеціальністю 181 «Харчові технології» освітньою програмою «Харчові технології та інженерія» та магістрів за спеціальністю 181 «Харчові технології» освітньою програмою «Технології зберігання і переробки зерна».

Технологія зберігання і переробки зерна передбачає: зберігання зерна та насіння інших культур на елеваторах і складах, перероблення зерна в борошно на млинзаводах, в крупи на круп'яних підприємствах та в корма на комбікормових заводах.

Очолює кафедру від початку її заснування, відмінник освіти України, заслужений діяч науки і техніки України, професор, доктор технічних наук, почесний академік Української технологічної академії, почесний професор ОНАХТ Шаповаленко Олег Іванович.

Навчальний процес здійснюється відповідно до навчальних планів спеціальності, навчальних програм дисциплін, розроблених викладачами кафедри. Програма навчання не стоїть на місці, а постійно оновлюється у контексті сучасних тенденцій розвитку галузі хлібопродуктів.

Для підвищення якості підготовки фахівців, інтеграції навчального процесу з виробництвом підтримується зв'язок з ТОВ "СТОЛИЧНИЙ МЛИН", ПАТ «Миронівський Хлібопродукт», філії "Київкомбікорм" ТОВ "Комплекс Агромарс", ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів», КП "Білоцерківхлібопродукт", ПУАТ "Бориспільський експериментальний комбікормовий завод" та в ДП "Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції" та з іншими підприємствами по зберіганню і переробці зерна. Вони використовуються для проходження технологічної та переддипломної практик студентами. Лабораторії підприємств оснащені сучасним обладнанням, що дозволяє студентам вивчити методики та прилади для оцінки якості рослинної сільськогосподарської сировини та готової продукції.

Велику увагу викладачі кафедри приділяють творчій роботі студентів, що сприяє підвищенню якості підготовки спеціалістів та індивідуалізації процесу навчання студентів. Студенти кафедри активно беруть участь у міжнародній науковій конференції, яка працює у НУХТ в середині квітня кожного року, де виступають із доповідями на різні теми, які пов'язані з проведеними ними науково-дослідними роботами.

Весь навчальний процес на кафедрі спрямований на виховання у студентів любові до обраної професії, на придбання ними твердих знань, розвиток творчого ставлення до навчального процесу, виховання самостійності, логічного мислення і відповідальності.

Зростанню наукового рівня викладачів і співробітників сприяє наявність в університеті спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій за профілем кафедри. Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі спеціалізованої вченої ради Д 26.058.06: проф. Шаповаленко О. І. – заступник голови спеціалізованої вченої ради; проф. Гапонюк І. І. – член спеціалізованої вченої ради.

Різнобічна підготовка дозволяє нашим випускникам працювати в державній, комерційній, проектній, науково-дослідній і виробничій сферах діяльності у різних організаціях всіх форм власності.

на сайт кафедри

Остання зміна: 15 вересня 2018

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Харчові технології та інженерія
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців або 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технології зберігання і переробки зерна
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

Детальніше...

наукового ступеня «доктор філософії»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Детальніше...

наукового ступеня «доктор наук»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

Детальніше...

Підготовка висококваліфікованих фахівців, діяльність яких в майбутньому пов’язана з виробничою, науково-дослідною, педагогічною, організаційно-управлінською, проектно-конструкторською діяльністю в галузі технології зберігання зерна, переробки зерна в борошно та крупу і для виробництва комбікормів.

Перелік фахових предметів для студентів ОС «Бакалавр»:

 • зернознавство;
 • зберігання зерна;
 • харчові технології. Технологія зберігання і переробки зерна;
 • контроль якості та безпечності харчових продуктів. Технології зберігання і переробки зерна;
 • основи технологій зернових продуктів;
 • технологія елеваторної промисловості;
 • технологія борошномельного виробництва;
 • сушіння зерна;
 • вентиляційне обладнання;
 • моніторинг виробничих процесів зберігання та переробки зерна;
 • проектування підприємств зберігання та переробки зерна з основами САПР;
 • технологічне моделювання продуктів переробки зерна;
 • контроль якості та безпечності продуктів зберігання та переробки зерна;
 • технологія галузі. Технологія круп'яного виробництва;
 • технологія галузі. Технологія комбікормів.

Дипломне проектування - відповідальний етап навчання студентів у вищому навчальному закладі. У процесі дипломного проектування майбутній спеціаліст розкриває свій творчий потенціал, уміння самостійно розв'язувати інженерні задачі. Метою дипломного проектування є зміцнення, поглиблення і систематизування знань студентів, розвиток навичок виконання технологічних розрахунків, графічного оформлення робіт, навчання застосовувати одержані знання у вирішенні практичних питань. Тому у дипломному проекті студент повинен відобразити рівень своїх знань з теоретичних, загально-технічних, спеціальних і соціально-економічних дисциплін.

Студент виконує дипломний проект за однією з таких тем:

 1. проект будівництва або реконструкції елеватора;
 2. проект будівництва або реконструкції крупозаводу (завдання відрізняються за видом і асортиментом продукції, що виробляється, виробничої потужності підприємств і технологією виробництва );
 3. проект будівництва або реконструкції борошномельного заводу;
 4. проект будівництва або реконструкції комбікормового заводу.

 

Перелік фахових предметів для студентів ОС «Магістр»:

 • науково-дослідницький практикум;
 • методи оптимізації в зернових технологіях;
 • управління якістю продукції зернопереробних виробництв;
 • інновації в зернових технологіях;
 • проблеми науки про зерно;
 • технологічний аудит у зернових технологіях;
 • зернові добавки.

Приклади тем магістерських робіт наведені нижче:

 1. Дослідження процесу гранулювання кормових засобів збагачених рідкими компонентами.
 2. Дослідження впливу терміну зберігання зерна на його показники якості.
 3. Дослідження технологічної ефективності обладнання борошномельного заводу зі скороченою схемою помелу.
 4. Дослідження стабільності роботи розмельного відділення борошномельного заводу.
 5. Дослідження технологічних властивостей насіння нетрадиційної сировини.
 6. Дослідження комплексної оцінки якості продукту оброблення зерна гречки НВЧ променями.

Атестація магістрантів проводиться екзаменаційною комісією на основі аналізу успішності і оцінки якості вирішення ними професійних та соціально-професійних задач, передбачених даною кваліфікаційною характеристикою магістра.

Крім цього, магістри з технології зберігання і переробки зерна оцінюються за такими рівнями та критеріями:

 1. понятійний – знання та відтворення понятійно-категоріальної інформації про об’єкти, предмети, властивості, процеси, методи та способи діяльності;
 2. фундаментальний – знання теорії, законів, закономірностей, об’єктів, предметів методів та способів діяльності, які необхідні для прийняття та здійснення ефективних рішень, в тому числі і в екстремальних умовах;
 3. прикладний, творчий – знання теорії, законів, закономірностей, об’єктів, предметів методів та способів діяльності на рівні, що достатній для формування та впровадження власної моделі професійної діяльності, в тому числі і в екстремальних умовах.

Освітньо-професійна програма підготовки магістрантів складається з фахової, наукової та соціально-гуманітарної підготовки.

Закріплення теоретичної підготовки і набуття практичних навиків магістранти отримують під час проходження практики на сучасних підприємствах галузі та в науково-дослідних установах.

Широта профілю підготовки магістра з технології зберігання і переробки зерна визначається трьома факторами, а саме: фундаментальними та професійно-орієнтованими знаннями майбутнього магістра, сферами використання цих знань в галузі і діапазоном професійних та соціально-професійних функцій, що виконує магістр.

Наукова робота на кафедрі здійснюється за двома напрямами. Під керівництвом проф. Шаповаленка О. І. проводяться наукові дослідження за напрямом "Розроблення та удосконалення технологій зберігання та оброблення зернових культур з метою отримання кормових і харчових продуктів покращеної їх якості та асортименту".

За цими напрямами результати наукових досліджень співробітники кафедри публікують в провідних наукових журналах.

Співробітники кафедри постійно налагоджують наукові зв'язки з закордонними профільними ВНЗ і науковими організаціями. Викладачами кафедри підтримуються творчі та наукові контакти з: Технічним університетом Молдови; науково-дослідним інститутом переробки крохмалю (Китай); Вроцлавським сільськогосподарським інститутом (Польща); Китайським національним науково-дослідним інститутом харчової промисловості, Промисловим технологічним інститутом (Шрі-Ланка); Державною лабораторією якості сільськогосподарської сировини (Таїланд).

Кафедра тісно співпрацює з провідними підприємствами галузі та здійснює науково-практичні консультації підприємств із сушіння зерна, налагодження, експлуатації та оцінки ефективності технологічних і пневмотранспортуючих ліній та аспіраційних систем. Кафедра має значний щорічний фонд виконання госпдоговірних тематик із сушіння зерна, проектування нових та реконструкції діючих зернопереробних і зернозберігаючих підприємств. У рамках виконання цих робіт значна частина технічних і наукових розробок, а також власних науково-дослідних робіт кафедри впроваджується у виробництво на підприємствах різних форм власності.

1993 рік

кафедрою технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів була одержана ліцензія на підготовку фахівців зі спеціальності «Технологія зберігання і переробки зерна»

1998 рік

перший випуск фахівців зі спеціальності «Технологія зберігання і переробки зерна»

2001 рік

заснована кафедра технології зберігання і переробки зерна у складі факультету технології бродильних і хлібопекарських виробництв

2002 рік

державна екзаменаційна комісія прийняла перший випуск фахівців нової кафедри

2007 рік

у загальному рейтингу кафедр НУХТ кафедра технології зберігання і переробки зерна зайняла перше місце

2011 рік

у зв’язку зі структурними змінами в НУХТ кафедра увійшла до складу факультету хлібопекарських і кондитерських виробництв

2016 рік

у зв’язку зі структурними змінами в НУХТ кафедра увійшла до складу Навчально-наукового інституту харчових технологій