Н У Х Т

Кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Пешук Людмила Василівна
професор, доктор сільськогосподарських наук

(створена у 1967 році)

Кафедра технології м'яса і м'ясних продуктів здійснює професійну підготовку фахівців за освітнім ступенем «Бакалавр» зі спеціальності 181 «Харчові технології», яка включає спеціалізацію «Харчові технології та інженерія» та освітнім ступенем «Магістр» зі спеціальності 181 «Харчові технології» за освітньою програмою «Технології зберігання, консервування та переробки м'яса»

Кафедра технології м'яса і м'ясних продуктів сьогодні – це міцний сплав досвідченості і мудрості з молодим ентузіазмом. Це колектив однодумців, об'єднаних спільним прагненням – підготувати незалежній Україні висококваліфікованих фахівців для м'ясної галузі харчової промисловості.

Нині на кафедрі працює колектив професіоналів у складі якого 4 професора, з яких 3 доктора наук, 5 доцентів кандидатів наук та 2 асистенти.

Майбутнє кафедри – це вдосконалення та розвиток наукових досліджень, навчально-методичної та наукової роботи.

Викладачі кафедри адаптують навчальний процес до сучасних вимог виробництва: вдосконалюються навчальні плани, щорічно уточнюються робочі плани навчальних дисциплін, зміцнюється матеріальна база. Значна увага приділяється комп'ютеризації навчального процесу. Вагомою часткою навчально-методичної роботи є підготовка електронних лекцій, методичних рекомендацій, підручників, які використовуються дистанційно в режимі online. Кафедра має сучасний комп'ютерний клас з підключенням до локальної комп'ютерної мережі з доступом до Internet для проведення самостійної роботи і розрахункових робіт - суттєвий поштовх у підвищенні зацікавленості і якості самостійної роботи студентів відповідно до кредитно-модульної системи.

На кафедрі є 3 навчальні та науково-дослідні лабораторії, кабінет тваринництва, які забезпечені сучасними приладами та обладнанням.

Для студентів кафедри технології м'яса і м'ясних продуктів створені всі необхідні умови по проходженню ознайомлювально-виробничої, технологічної та переддипломної практик. Під час навчання студенти проходять практику на провідних підприємствах галузі, зокрема ТОВ "Черкаська продовольча компанія" (Черкаська обл.), ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат» (Полтавська обл.), ВАТ "Житомирський м'ясокомбінат" (м. Житомир), Миронівський МПЗ "Легко" (Київська обл.), ПАТ "Кременчугм'ясо" (Полтавська обл.), ВАТ "М'ясокомбінат "Ятрань" (Кіровоградська обл.), ТОВ «Вінницька птахофабрика» (Вінницька обл.), ПАТ «Козятинський м'ясокомбінат» (Вінницька обл.), ТОВ «Масар Агро» (Тернопільська обл.), ЗАТ "АФ Березанська птахофабрика" (Київська обл.), ПрАТ "Миронівська птахофабрика" (Київська обл.), ВКФ "Укрпромпостач-95" ЛТД» (Київська обл.), ПП «Дмитрук Ю.Р.» (Волинська обл.), ВАТ "Птахокомбінат "Бершадський" (Вінницька обл.), ТОВ "Тульчинм'ясо" (Вінницька обл.), ПП «Рикун А.П.» (Хмельницька обл.), ТзОВ «Росан-Агро» (Львівська обл.), ФГ «Світ м'яса» (Закарпатська обл.), ТОВ «Натурпродукти» (Київська обл.), ТОВ «Комплекс Агромарс»  (Київська обл.) та інші, де всебічно розширюють та закріплюють знання, отримані під час лекційних, лабораторних та практичних занять в університеті.

У забезпеченні якості освітньої діяльності велике значення надається практичній підготовці студентів. Випускник, який має практичний досвід роботи, більше адаптований до майбутньої трудової діяльності, може краще оцінити професійні завдання. Мотивація практики не тільки в тому, щоб студенти змогли закріпити теоретичні знання та компетенції, здобуті в університеті, а й у тому, щоб вони подолали психологічний бар'єр входження в трудовий колектив, змогли почуватися в ньому невимушено, без остраху.

Вперше в НУХТ саме на кафедрі технології м’яса і м’ясних продуктів з 2017 - 2018 навчального року розпочато навчання за дуальною формою навчання. Дуальна форма освіти передбачає поєднання аудиторного навчання з набуттям практики у виробничих умовах для закріплення теоретичних знань набутих під час навчання в університеті. За ініціативи керівництва Тернопільського м’ясокомбінату з університетом підписано договір про підготовку фахівців високої кваліфікації для потреби виробництва м’ясопереробної галузі України. Пілотний проект охоплює три важливих складових для самореалізації успішної людини: навчання – робота – досвід. За такою формою освіти молодого фахівця навчальний заклад готує разом із підприємством. Ця форма освіти є своєчасною і прогресивною, щодо вимог сучасності бо студенти вже працевлаштовані.

На сайт кафедри

Остання зміна: 04 жовтня 2018

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

  • Харчові технології та інженерія
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців або 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»та освітньою програмою:

  • Технології зберігання, консервування та переробки м'яса
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

Детальніше...

наукового ступеня «доктор філософії»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Детальніше...

наукового ступеня «доктор наук»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

Детальніше...

Навчання студентів на кафедрі поєднує фахову підготовку технолога зі здобуттям практичних знань та навичок на провідних підприємствах харчової промисловості під час проходження виробничої, технологічної та переддипломної практик.

Заочна форма навчання дає можливість отримати освітні ступені «Бакалавр» та «Магістр» без відриву від виробництва. Можливо навчання за скороченим терміном для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста або освітній ступінь молодшого бакалавра.

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва кількість годин
Науково-практичні основи виробництва м’ясних продуктів  
Основи кріогенних і сушильних технологій  
Технологія м'яса, м'ясопродуктів та риби  
Контроль якості та безпечності продуктів галузі  
Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин  
Технологія м'яса  
Технологія переробки вторинних продуктів м’ясної галузі  
Проектування підприємств галузі з основами САПР  
Моделювання та створення інноваційних продуктів харчової промисловості  
Фізико-хімічні та біохімічні основи технології м'яса  
Технологічні розрахунки, облік і звітність в галузі  

 

МАГІСТРИ
Назва кількість годин
Інноваційні технології галузі  
Оптимізація технологічних процесів галузі  
Логістичні системи і моніторинг виробництва  
Технологія м’ясних продуктів функціонального призначення  
Інноваційні харчові інгредієнти у технології м’ясних продуктів  
Наукові основи безвідходних технологій відновлюваної сировини  
Дослідницький практикум за вибором  

 

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ
Назва кількість годин
Методи наукових досліджень і планування експерименту  
Методи інтенсифікації технології харчових продуктів  
Принципи консервування і зберігання в харчових технологіях  
Фаховий колоквіум  

Науково-дослідна робота студентів кафедри технології м'яса і м'ясних продуктів починається і здійснюється як у навчальний, так і в позаурочний час – у процесі творчої самостійної діяльності. Її метою є формування наукового світогляду, сприяння особистісному професійному спрямуванню, розвитку творчого мислення та індивідуальних здібностей, закріплення навичок самостійного науково-дослідної роботи. Залучення талановитої молоді до НДР – створення на кафедрі творчих колективів, наукових шкіл, виховання та підготовка молодих вчених. Серед викладачів 80% - випускники кафедри. Кафедра пишається своїми випускниками, які прославляють alma mater професіоналізмом, успішною кар'єрою та досягненнями.

Тематика науково-дослідної роботи викладачів кафедри охоплює такі основні напрями:

  • розроблення технології раціонального зберігання, консервування та перероблення продуктів і сировини м'ясожирового та м'ясопереробного комплексів;
  • розроблення ресурсоощадних технологій м'ясопродуктів за допомогою фізико-хімічних та біохімічних методів оброблення сировини з метою підвищення функціональних та технологічних властивостей;
  • технологічні аспекти комплексного перероблення сировини при виробництві екологічно безпечних продуктів загального і спеціального призначення;
  • наукові і практичні аспекти вдосконалення традиційних і розроблення нових технологій м'ясопродуктів з нетрадиційної м'ясної сировини;
  • технологічні аспекти комплексного перероблення та використання вторинних ресурсів м'ясної галузі.

Напрямки роботи передбачають розроблення та вдосконалення існуючих технологій з урахуванням сировинної бази, технологічного обладнання та вимог до якості готової продукції в Україні.

Наукова новизна дослідницької роботи викладачів кафедри підтверджена патентами України на винахід, основні з яких впроваджені в навчальний процес кафедри при викладені спецдисциплін. Практичні результати досліджень впроваджуються на підприємствах харчової промисловості.

1967 рік

створена кафедра технології і обладнання виробництв м’ясної і молочної промисловості

1969 рік

реорганізована в кафедру технології і обладнання підприємств м’ясної промисловості

1970 рік

назва змінена на – кафедру технології м’яса та м’ясних продуктів

1998 рік

реорганізована в кафедру технології м’яса, м’ясних та олієжирових продуктів

2011 рік

реорганізована в кафедру технології м’яса і м’ясних продуктів