Н У Х Т

Кафедра технології молока і молочних продуктів

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Поліщук Галина Євгеніївна
професор, доктор технічних наук

(створена у 1967 році)

Кафедра технології молока і молочних продуктів, яка розпочала діяльність з 1967 року, здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами відповідно до таких рівнів вищої освіти:

  • перший (бакалаврський) рівень за спеціальністю 181 «Харчові технології»;
  • другий (магістерський) рівень за спеціальністю 181 «Харчові технології» зі спеціалізації «Технології зберігання, консервування та переробки молока»;
  • третій (освітньо-науковий) рівень за спеціальністю 181 «Харчові технології» зі спеціалізації «Технологія м'ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів».

Дипломовані випускники кафедри мають високий професійний та освітньо-науковий рівень підготовки, що дозволяє їм вирішувати складні інженерно-технічні, науково-технічні і науково-дослідні завдання у виробничих умовах підприємств харчової промисловості та в умовах науково-дослідних і навчальних лабораторій науково-дослідних інститутів та університетів.
Для забезпечення навчального процесу на кафедрі функціонують 2 навчальні та 2 науково-дослідні технічно і методично облаштовані лабораторії, а також комп'ютерний клас.

В процесі навчання студенти вивчають особливості технологій молочних та молоковмісних продуктів та виконують науково-дослідну роботу, моделюють виробничі процеси. Навчальні лабораторії оснащені наступними технічними засобами: термостатами та ультратермостатами, лабораторними центрифугами, центрифугами для жиромірів та водяними банями, колбонагрівачами, сушильними шафами, аналізаторомами якості молока, електронними та аналітичними вагами, калориметром фотоелектричним, маслопробними терезами, масловиготовлювачем, рефрактометрами, рН-метрами, віскозиметром ВЗ-246, консистометром Гепплера, вологоміром Чижової, гомогенізатором-диспергатором лабораторним, фризером напівпромисловим періодичної дії, мороженицею, заквасочником, насосами вакуумними, аналізатором молока АМ-2, мікроскопами. Тобто, у наявності є всі необхідні для контролю якості сировини, напівфабрикатів і готової продукції, а також для проведення наукових досліджень, вимірювальні прилади та установки, лабораторний посуд, реактиви та ін.

Для навчання аспірантів і докторантів також створені всі умови для здобуття ними теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв'язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

За результатами виконаних власних наукових досліджень під науковим керівництвом провідних викладачів кафедри в університеті щороку проводяться захисти дисертаційних робіт здобувачів освітньо-наукового ступеня за спеціальністю 181 «Харчові технології» зі спеціалізацією «Технологія м'ясних, молочних продуктів та продуктів з гідробіонтів» у сфері розроблення нових та удосконалення існуючих технологій молочних та молоковмісних продуктів.

 

На сайт кафедри

Остання зміна: 06 жовтня 2018

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

  • Харчові технології та інженерія
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців або 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

  • Технології зберігання, консервування та переробки молока
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

Детальніше...

наукового ступеня «доктор філософії»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Детальніше...

наукового ступеня «доктор наук»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

Детальніше...

Навчання на кафедрі технології молока і молочних продуктів – гарантія якісної підготовки на базі останніх світових досягнень галузі, а також надійна перспектива працевлаштування, зумовлена заслуженим авторитетом університету і високою кваліфікацією фахівців. Переважна більшість випускників працює на підприємствах молочної промисловості.

 

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва кількість годин
Науково-практичні основи технології молочних продуктів 90
Хімія та фізика молока і молочних продуктів 150
Технологічні розрахунки, облік і звітність у галузі 75
Проектування молокопереробних підприємств галузі з основами САПР 180
Моделювання та створення інноваційних продуктів харчової промисловості 120
Технології харчових виробництв. Розділ. Технологія молока і молочних продуктів  
Основи отримання та первинне оброблення молока 120
Технології незбираномолочних продуктів та морозива 210
Технологія сирів та продуктів молоковмісних сирних 240
Основи технології консервування та зберігання молочних і молоковмісних продуктів 120
Технологія молочних продуктів спеціального призначення 60
Технологія молочних та молоковмісних продуктів 420

 

МАГІСТРИ
Назва кількість годин
Інновації молокопереробної галузі 270
Методи оптимізації виробництва молочних та молоковмісних продуктів 120
Науково- дослідницький практикум 180
Наукові основи безвідходних технологій відновлюваної сировини 150
Логістичні системи молокопереробних підприємств 90
Інноваційні харчові інгредієнти у технологіях молочних продуктів 120
Менеджмент якості і безпеки молочних і молоковмісних продуктів 150
Світові тенденції розвитку індустрії переробки молока  

 

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ
Назва кількість годин
Реологія харчових мас 150
Актуальні проблеми харчових технологій 210
Фаховий колоквіум 150

Науково-дослідна робота кафедри координується та виконується відповідно до наукового напряму, під керівництвом професора Поліщук Г.Є. за темою: «Розробка фізико-хімічних основ формування показників якості молочних і молоковмісних продуктів з натуральними компонентами».

Викладачі кафедри займаються науково-дослідною роботою згідно з індивідуальними планами, відповідно до наукової тематики університету, основним завданням якої є ресурсо- та енергозаощаджуючих технологій та підвищення якості харчових продуктів.
На кафедрі технології молока і молочних продуктів виконується держбюджетна тематика на 2017-2020 роки «Формування якості і безпеки молочних і молоковмісних продуктів з натуральними компонентами» (реєстраційний номер 0117 U 004398) за участю всіх викладачів кафедри.

З метою зміцнення зв'язків з молочною промисловістю та підвищення рівня підготовки спеціалістів щорічно проводяться науково-практичні семінари та конференції, в яких беруть участь викладачі кафедри нашого університету та науковці інших навчальних закладів, науково-дослідних установ, представники міністерств та відомств, провідних компаній з виробництва обладнання, миючих засобів, харчових добавок, тари та упаковки та ін. На конференціях та семінарах розглядаються питання щодо підвищення ефективності переробки молока та конкурентоспроможності молочної продукції, шляхи подолання кризових ситуацій у галузі, захисту інтелектуальної власності підприємств.

Кафедра щороку заключає договори з підприємствами галузі для виконання госпдоговірної тематики із середнім щорічним обсягом фінансування близько 30-60 тис. грн.

Кожного року викладачі кафедри одержують десятки патентів на винаходи і корисні моделі, публікують статті у фахових вітчизняних та закордонних виданнях та журналах, що входять до міжнародних науково метричних баз Scopus та Web of Science.
Щорічно представники кафедри беруть участь у роботі міжнародних науково-технічних конференцій, які проводяться в Україні, Республіці Білорусь, Болгарії, Казахстані, Литві, Естонії, Румунії та ін.

Співробітники кафедри беруть активну участь у виставках «Світ морозива та холоду&М'ясна та молочна індрустрія», «Baby Expo», «Inprodmash» та ін.

За результатами наукових досліджень, що проводяться на кафедрі технології молока і молочних продуктів, розроблено та затверджено технічні умови і технологічні інструкції на нові види молочних продуктів: ТУ У 02070938-009-2011 «Масло вершкове збагачене порошком із моркви»; ТУ У 15.5-02070938-111:2011 «Напої сироваткові»; ТУ У 15.5-02070938-099:2009 «Концентрат сироватковий білковий, отриманий методом ультрафільтрації та діафільтрації»; ТУ У 15.5-02070938-108:2011 «Заморожена основа для напівфабрикатів із сиру кисломолочного»; ТУ У 15.8-02070938125:2012 «Згущені молочні консерви з цукром та плодово-ягідними наповнювачами»; ТУ У 10.5-00446374-001:2016 «Масло вершкове зі зниженою жирністю, масло вершкове із смаковими інгредієнтами та масло вершкове зі зниженою жирністю із смаковими інгредієнтами»; ТУ У 15.5-02070938121:2011 «Морозиво з комбінованим складом сировини»; ТУ У 15.5-02070938137:2013 «Морозиво молочне із зародками пшениці»; ТУ У 15.5-02070938138:2013 «Морозиво з комбінованим складом сировини» та ТУ У 15.5.-02070938139:2013 «Морозиво мюслі»; ТУ У 10.5-02070938-221:2016 «Паста білково-жирова»; ТУ У 10.5-02070938-256:2018 «Молочно-білковий зернистий продукт»; ТУ У 10.5-02070938-254:2018 «Морозиво з комбінованим складом сировини»; ТУ У 10.5 0207 0938-253:2018 «Продукт сметанний»; та багато інших.

Інноваційні розробки кафедри проходять апробацію, а деякі вже впроваджені у виробництво на таких провідних підприємствах галузі: ПАТ «Первомайський молочноконсервний комбінат»; ВАТ «Овруцький молочноконсервний комбінат»; ПП «Білоцерківська аграрна група»; ПАТ «КАГМА»; ВАТ «Жашківський маслозавод»; ВАТ «Яготинський маслозавод»; ТОВ «Три ведмеді»; ТОВ «Бердичівська фабрика морозива»; ВАТ «Пирятинський сир завод»; ВАТ «Комбінат Придніпровський»; АТЗТ «Обухівський молокозавод», ПАТ «Канівський маслосирзавод»; ПАТ «Дубномолоко», ТОВ «Ла Джелатерія», ТОВ «Альфа» та ін.

Теоретичні та практичні здобутки наукової роботи кафедри впроваджено у навчальний процес при викладанні фахових дисциплін, у курсове і дипломне проектування, при підготовці матеріалів навчальних посібників та підручників.

1967 рік

створено кафедру технології і обладнання виробництв м'ясної і молочної промисловості;

1969 рік

кафедру реорганізовано у кафедру технології молока та молочних продуктів і у тому ж році при кафедрі відкрито аспірантуру;

1986 рік

при Київському міськомолзаводі №1 створено навчально-виробничу філію кафедри;

На базі кафедри організовано галузеву науково-дослідну лабораторію з розроблення мало- та безвідходних технологій з перероблення сировини м'ясної та молочної промисловості;

2003 рік

на базі спеціальності "Технології зберігання, консервування та переробки молока" відкрито спеціалізацію "Технологія морозива";

2004 рік

розпочато проведення щорічних науково-практичних семінарів та конференцій з питань розвитку молочної промисловості за участі провідних виробників молочної продукції, обладнання, виробників бактеріальних і ферментних препаратів, упаковки, миючих засобів та ін.;

2011 рік

розпочато діяльність студентського наукового гуртка «Молочна справа» за напрямом НДР «Розроблення ресурсозберігаючих технологій молочних продуктів профілактичної дії» під керівництвом завідувача кафедри, проф., д.т.н. Поліщук Г.Є.;

2016 рік

на базі спеціальності 181 «Харчові технології» розпочато освітню діяльність у межах сертифікатних програм.