Н У Х Т

Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Ковбаса Володимир Миколайович
доктор технічних наук, професор

(створена у 1949 році)

Як випускова, кафедра готує фахівців для хлібопекарської, макаронної, кондитерської та харчоконцентратної галузей харчової промисловості за спеціальністю 181 «Харчові технології» за спеціалізацією «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» денної, денної скороченої, заочної/дистанційної, та заочної скороченої форм навчання. Підготовка ведеться за освітніми ступенями: «Бакалавр», «Магістр». Підготовку молодих фахівців здійснюють 6 докторів та 17 кандидатів технічних наук.

У процесі розроблення робочих навчальних планів і програм дисциплін використовується передовий досвід зарубіжних технологічних вузів та береться до уваги думка провідних фахівців промисловості.

Кафедра має три лабораторії з основних її напрямів, спеціалізовану лабораторію для проведення пробних випікань, спеціалізовану аудиторію «Музей хліба». На кафедрі функціонує комп’ютерний клас, що дозволяє поглибити вивчення дисциплін, пов’язаних із проектуванням підприємств галузі, виконувати складні інженерні розрахунки, створювати креслення з використанням САПР. Магістранти та аспіранти мають змогу проводити наукові дослідження у спеціально облаштованій лабораторії.

У 2014 році за підтримки фінської компанії «Leipurin» відкрито нову навчальну лабораторію, оснащену сучасним хлібопекарським та кондитерським обладнанням. Фахівці компанії проводять регулярні майстер-класи для студентів 4 та 5 курсів з виготовлення хлібобулочних та кондитерських виробів.

Практична підготовка майбутніх фахівців здійснюється на провідних підприємствах галузі. Студенти проходять практику на хлібокомбінатах об’єднання «Укрхлібпром», Всеукраїнської асоціації пекарів ПАТ «Київхліб», ТОВ "Українсько-словенське спільне підприємство "Київський обласний хлібопекарський комплекс», кондитерських фабриках та малих переробних підприємствах.

Кафедрою започатковано проведення конкурсу «Кращий технік-технолог» для студентів структурних підрозділів університету (молодших спеціалістів) та «Кращий технолог» серед студентів, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр».

Для покращення навчального процесу викладачі кафедри працюють над створенням підручників і посібників. На кафедрі регулярно видаються і поновлюються конспекти лекцій, методичні рекомендації до вивчення дисциплін, курсового і дипломного проектування. У навчальному процесі використовується комп’ютерна техніка, проводиться робота для інтенсифікації індивідуальної та самостійної роботи студентів. Використання викладачами сучасних комп’ютерних програм значно підвищило рівень і поліпшило якість методичних розробок, сприяло більшій індивідуалізації навчального процесу.

З 2015 року на кафедрі розпочато роботу зі створення електронних навчальних курсів для дистанційного навчання. Вагомим здобутком стало започаткування викладання дисциплін кафедри англійською мовою.

За 68 років свого існування кафедра підготувала понад 7000 інженерів-технологів. Випускники обіймають посади державних службовців, директорів, головних інженерів, начальників змін, завідувачів лабораторій, змінних технологів, інженерів-технологів на великих і малих підприємствах, пов’язаних із виробництвом хлібобулочних виробів, кондитерської продукції, макаронних виробів і харчових концентратів не лише в Україні, а й за кордоном.

Викладачі кафедри також готують фахівців у відокремлених структурних підрозділах НУХТ — філіях університету при Кам'янець-Подільському коледжі харчової промисловості, Львівському державному коледжі харчової і переробної промисловості, Сумському технікумі харчової промисловості та Смілянському технікумі харчових технологій.

Практично всі директори хлібокомбінатів і кондитерських фабрик України є випускниками кафедри. Керівники підприємств галузі є головами і членами Екзаменаційних комісій із захисту магістерських робіт, проводять лекційні заняття. Молоді викладачі кафедри систематично підвищують свою кваліфікацію на підприємствах Києва та України. Значна частина розробок кафедри апробована або впроваджується на підприємствах галузі. Двічі на рік разом із виробничниками проводяться міжнародні наукові конференції. Співробітники кафедри входять до складу Центральної галузевої дегустаційної комісії хлібопекарської промисловості України «Укрхлібпром» та галузевого об’єднання виробників кондитерської, харчоконцентратної, крохмалепатокової продукції та кави «Укркондпром», є членами технічних комітетів стандартизації України, входять до складу багатьох спеціалізованих вчених рад. Шість викладачів кафедри є членами редакційних колегій наукових журналів в Україні та за кордоном.

Велика увага приділяється виховній роботі наставниками академічних груп. Студенти відвідують музеї, творчі заходи Києва та України, підприємства харчової промисловості. Вагомим внеском у виховний процес стала традиція проведення тематичних вечорів  «Києве мій», «Сім чудес України». З метою майбутнього професійного зростання студентів на кафедрі проводяться тематичні вечори та конкурси «Свято хліба», «Великодній кошик», «Тиждень хліба», «Конкурс обрядової української випічки» тощо.

на сайт кафедри

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців або 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітніми програмами:

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

Детальніше...

наукового ступеня «доктор філософії»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Детальніше...

наукового ступеня «доктор наук»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

Детальніше...

Напрям передбачає підготовку фахівців для підприємств з виробництва хлібобулочних виробів (хліба, булочних, здобних, сухарних та бараночних виробів, хлібних паличок), кондитерських виробів (борошняних та цукристих), макаронних виробів та харчоконцентратів (дитячого харчування, сухих сніданків, картоплепродуктів, чаю, кави та кавових напоїв тощо). Програма підготовки передбачає проходження технологічної та переддипломної практики на провідних підприємствах України.

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва кількість годин
Біотехнологічні основи технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів  
Основи кріогенних та сушильних технологій  
Технології хлібобулочних та макаронних виробів  
Технологія харчових концентратів  
Технологія кондитерських виробів  
Низькотемпературні та екструзійні технології  
Технологічний та хімічний контроль виробництва хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів  
Проектування підприємств борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів з основами САПР  
Моніторинг виробничих процесів борошняних, кондитерських виробів і харчоконцентратів  
Технологічне моделювання борошняних, кондитерських виробів і харчоконцентратів  

 

МАГІСТРИ
Назва кількість годин
Управління якістю хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів  
Світові технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів  
Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів спеціального призначення  

На сьогодні на кафедрі є чотири наукові школи, які працюють за такими напрямами, що координуються з науковим напрямом НУХТ «Розроблення технологій харчових продуктів оздоровчої та профілактичної дії»:

  • розробка прогресивних ексклюзивних технологій харчоконцентратів підвищеної харчової, біологічної цінності, швидкого приготування, дитячого, лікувально-профілактичного призначення (науковий керівник – зав. кафедри, проф. Ковбаса В.М.);
  • застосування нетрадиційної сировини і добавок з метою покращення хлібопекарських властивостей борошна, інтенсифікації технологічного процесу, надання виробам оздоровчої та профілактичної дії (науковий керівник – проф., член-кореспондент НААНУ Дробот В.І.);
  • розроблення прогресивних ресурсозберігаючих технологій виробництва кондитерських виробів із використанням нових видів сировини з лікувальними, імуностимулюючими та радіозахисними якостями для всіх груп населення, в тому числі для хворих на цукровий діабет (науковий керівник – проф. Дорохович А.М.);
  • наукове обґрунтування і вдосконалення технології макаронних виробів під час перероблення борошна пониженої якості та створення продуктів оздоровчого призначення (науковий керівник – проф. Юрчак В.Г.).

Науковці кафедри розробили десятки інноваційних технологій щодо застосування нетрадиційної сировини та технологій виробів оздоровчо-профілактичного і спеціального призначення. Значну частину з них захищено патентною документацією та впроваджено у виробництво.

Кафедра є центром створення навчально-методичної літератури з харчових технологій свого напряму, яка користується заслуженим авторитетом у науковців та виробничників і сприяє підвищенню рівня знань студентів та прискоренню адаптації випускників в умовах виробництва.

Під керівництвом проф. Дробот В.І. підготовлено і видано "Довідник з технології хлібопекарського виробництва", підручник "Технологія хлібопекарського виробництва", "Лабораторний практикум з технології хлібопекарського та макаронного виробництв", задачник "Технологічні розрахунки у хлібопекарському виробництві", "Технохімічний контроль сировини та хлібобулочних і макаронних виробів". З технології кондитерського та харчоконцентратного виробництва видано навчальні посібники "Технологія карамелі" (автор – проф. Дорохович А.М.) і "Технологія та лабораторний практикум кондитерських виробів і харчових концентратів" (за редакцією проф. Дорохович А.М. та проф. Ковбаси В.М.).

На кафедрі ведеться системна робота з підготовки кадрів у аспірантурі та докторантурі за спеціальністю 05.18.01 "Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концетратів". На даний момент на кафедрі виконують дисертаційні роботи 19 аспірантів та 1 докторант.

Кафедра виступає співорганізатором міжнародних науково-практичних конференцій за участю науковців та представників промисловості, бере участь в організації щорічних виставок "ХлібКондитерЕкспо" та "Sweets&BakeryUkraine".

Забезпечити високий рівень наукових розробок та досягти міжнародного визнання дозволяє співпраця з провідними науковими установами України, зокрема: Інститутом геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова, Інститутом колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського, Інститутом гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва, Інститутом екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя, Інститутом продовольчих ресурсів, Українським інститутом експертизи сортів рослин, Інститутом біохімії імені О.В. Палладіна, Інститутом картоплярства, Інститутом сільського господарства Полісся. Налагоджена тісна співпраця з Гродненським державним аграрним університетом (Білорусь) та Державним університетом А. Церителі (Грузія, м. Кутаїсі).

За результатами наукових досліджень публікуються статті у фахових журналах України і за кордоном.

Студенти, найбільш здібні до наукової роботи, залучаються з третього курсу, а студенти четвертого і п'ятого курсу всі беруть участь у науковій роботі. Наукові роботи студентів часто стають переможцями ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та конкурсу дипломних робіт за ОC «Магістр». Неодноразово студенти ставали переможцями Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму «Харчові технології та інженерія».

Закінчені наукові розробки вчених кафедри демонструються на всеукраїнських і міжнародних конференціях, конкурсах і виставках, де отримують золоті медалі, дипломи та гран-прі.

1949 рік

заснована кафедра технології хлібопекарського, кондитерського і макаронного виробництв

1961 рік

на кафедрі розпочато підготовку фахівців за заочною формою навчання

1964 рік

на кафедрі розпочато підготовку аспірантів.

1990 рік

назва змінена на – кафедру технології хлібопекарського, кондитерського, макаронного виробництв і харчоконцентратів. Силами кафедри створено Музей хліба. В експозиції музею зібрані унікальні матеріали з історії розвитку злакових культур із далекої давнини до нашого часу. Показана історія розвитку хлібопекарської промисловості, внесок діячів науки та практики у хлібопекарську справу

1993 рік

назва змінена на – кафедру технології хліба, кондитерських, макаронних виробів, харчоконцентратів і зерна

2002 рік

назва змінена на – кафедру технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів

2012 рік

назва змінена на – кафедру технології хлібопекарських і кондитерських виробів