Н У Х Т

Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Куц Анатолій Михайлович
доцент, кандидат технічних наук

(створена у 1930 році)

Кафедра здійснює підготовку фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за освітнім ступенем «Бакалавр» зі спеціальності 181 «Харчові технології», за освітнім ступенем «Магістр» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою «Технології продуктів бродіння і виноробства».

Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства - це колектив однодумців, об'єднаних спільним прагненням – підготувати незалежній Україні висококваліфікованих фахівців для харчової промисловості. За роки свого існування кафедрою підготовлено понад 6000 інженерів-технологів та спеціалістів і магістрів бродильних виробництв, у тому числі для зарубіжних країн (Російської Федерації, Республіки Молдова, Туркменістану, Китаю, Куби, Монголії, Угорщини, В'єтнаму та ін.). Випускники кафедри займають керівні посади на підприємствах харчової промисловості України та ближнього зарубіжжя.

Кафедра забезпечує також фахову підготовку «бакалаврів» за заочною формою навчання у відокремлених структурах університету у м. Львів.

Щорічно співробітниками кафедри отримується 5–8 патентів та публікується близько 20 наукових статей. Результати наукових досліджень доповідаються на міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях.

Для проведення навчального процесу та наукової роботи кафедра має три навчальні та одну науково-дослідну лабораторії, оснащені обладнанням, що забезпечує необхідний рівень підготовки фахівців. Студенти і аспіранти користуються бібліотекою університету.

Практичні навички студенти набувають під час практик на передових підприємствах галузі та в галузевих науково-дослідних інститутах за наскрізною програмою практик – двох технологічних і переддипломної.

Темами дипломних проектів є реконструкція або будівництво нових підприємств.

Кожний рік на кафедрі студенти виконують міжкафедральні комплексні дипломні проекти, захист яких здійснюється на діючих підприємствах за активної участі виробничників.

Студенти, які мають високий потенціал, залучаються з третього курсу, а студенти п'ятого курсу всі беруть участь у науковій роботі кафедри.

З метою покращення підготовки фахівців у навчальні плани внесені такі дисципліни, як «Інноваційні технології галузі», «Управління інноваційними проектами», «Метрологія, стандартизація, сертифікація», «Ліцензування і управління якістю», інтелектуальна власність та ін.

Кафедра має всі належні умови для підготовки висококваліфікованих фахівців промисловості та науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації.

На сайт кафедри

Остання зміна: 28 березня 2018

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

  • Харчові технології та інженерія
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців або 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

  • Технології продуктів бродіння і виноробства
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

Детальніше...

наукового ступеня «доктор філософії»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Детальніше...

наукового ступеня «доктор наук»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

Детальніше...

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва кількість годин
Основи кріогенних і сушильних технологій 40
Науково-практичні основи бродильних виробництв 165
Технології харчових виробництв: модуль «Технологія бродильних виробництв» 90
Технології харчових виробництв 302
Технологія лікеро-горілчаних напоїв 144
Контроль якості та безпечності продукції галузі 108
Технологія спирту 152
Технологія солоду, пива і безалкогольних напоїв 174
Технологія вина 420
Моделювання та створення інноваційних продуктів харчової промисловості 100
Проектування підприємств бродильної промисловості з основами САПР 176
Хімія і біохімія вина 52
Технологія екстрактів і напоїв 126
Безвідходні технології продуктів бродіння і виноробства 94
Біотехнологічні процеси у технології продуктів бродіння і виноробства 180

 

МАГІСТРИ
Назва кількість годин
Інновації в технологіях продуктів бродіння і виноробства 110
Біотехнологічні процеси у технології продуктів бродіння і виноробства 146
Методи оптимізації процесів виробництва продуктів бродіння і виноробства 72
Перспективні технологічні процеси в бродильній промисловості 120
Логістичні системи та моніторинг виробництва продуктів бродіння і виноробства 88
Менеджмент якості та безпеки продуктів бродіння і виноробства 90
Біотехнологічні процеси у технології продуктів бродіння і виноробства 150
Інтелектуальна власність 68

Відповідно до основних напрямів науково-інноваційної діяльності України та з урахуванням розвитку наукових шкіл кафедри пріоритетними напрями науково-дослідної роботи викладачів кафедри є:

  • теоретичне обґрунтування і розроблення інноваційних енерго- та ресурсозберігаючих технологій та обладнання для виробництва харчового, технічного та паливного біоетанолу з поновлювальної рослинної сировини;
  • удосконалення способів вирощування дріжджів та зброджування сусла з використанням їх оброблення фізичними методами;
  • наукове обґрунтування та розроблення біо- й фізико-хімічних основ ресурсоощадної технології пива;
  • удосконалення технології спеціальних солодів для виробництва солодових екстрактів;
  • розроблення та удосконалення технології спеціальних і традиційних типів солодів для використання у виробництві напоїв і продуктів оздоровчого харчування;
  • розроблення технологій напоїв оздоровчої дії на основі натуральної сировини;
  • розроблення технологій безалкогольних і алкогольних  напоїв;
  • удосконалення технології вермутів на основі пряно-ароматичної сировини Закарпатського регіону та розроблення інноваційних технологій рожевих столових виноматеріалів.

Напрямки роботи передбачають розроблення та вдосконалення існуючих технологій з урахуванням сировинної бази, технологічного обладнання та вимог до якості готової продукції в Україні.

Наукова новизна дослідницької роботи викладачів кафедри підтверджена патентами України на винахід, основні з яких впроваджені в навчальний процес кафедри при викладені спецдисциплін. Практичні результати досліджень впроваджуються на підприємствах харчової промисловості.

Детальніше

1930 рік

створення кафедри технології спирту при Київському інституті народного господарства

1933 рік

цей інститут було об’єднано з Київським технологічним інститутом цукру. Згодом до нього приєдналися деякі інші наукові і навчальні заклади, в тому числі Київський спиртобродильний інститут і Київський ферментативний інститут. Об’єднаний інститут був названий Київським хіміко-технологічним інститутом харчової промисловості, а кафедра – технології бродильних виробництв

1933-1941-1945 роки

завідувачем кафедри з перших днів її існування і до початку Великої Вітчизняної війни був професор А.А. Фукс. Велику роль в становленні кафедри зіграли видатні вчені спеціалісти, які працювали на ній в довоєнний період. Це професор О.О. Кіров, доценти А.Л. Малченко, І.П. Вавілов, І.М. Ройтер, М.М. Христенко, А.Г. Забродський, М.М. Коробов

1946 -1972 роки

після визволення Києва від німецько-фашистських окупантів кафедра в складі інституту відновила свою роботу. З цього часу і по 1972 рік кафедру очолював професор, доктор технічних наук, заслужений діяч освіти України П.М. Мальцев

1973-1978 роки

кафедру очолював професор П.С.Циганков - вчений з великим педагогічним стажем, видатний спеціаліст в галузі ректифікації спирту. Йому належить 170 наукових праць та 40 авторських свідоцтв. Серед них монографії, навчальні посібники і в співавторстві два підручники. Під керівництвом П.С. Циганкова організовано випуск в Україні брагоректифікаційного обладнання для спиртової промисловості

1979-2005 роки

кафедру очолював професор, доктор технічних наук, академік Української інженерної академії, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1998 р.), заслужений працівник освіти України В.А.Домарецький

2005-2015 роки

кафедру очолює професор, доктор технічних наук Шиян Петро Леонідович, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений винахідник України

1992 рік

кафедра реорганізована в кафедру біотехнології продуктів бродіння, екстрактів і напоїв. Кафедра розпочала підготовку фахівців із спеціалізації «Технологія виноробства»

З 1995 року

кафедра є випусковою з підготовки фахівців за багатоступеневою системою: «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»

1997 рік

відбувся перший випуск інженерів-технологів-виноробів

2011 рік

кафедра реорганізована в кафедру біотехнології продуктів бродіння і виноробства

2015 рік

кафедру очолив доцент, кандидат технічних наук, відмінник освіти України Куц А.М.