Н У Х Т

Кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Шевченко Олександр Юхимович
професор, доктор технічних наук

(створена у 1951 році)

Кафедра забезпечує загально-інженерну підготовку студентів технологічних, механічних і енергетичних спеціальностей всіх форм навчання. Щорічно на кафедрі проходять підготовку понад 1700 студентів. Лабораторні установки та стенди кафедри дозволяють виконати понад 50 різноманітних реальних лабораторних робіт, які охоплюють практично весь теоретичний курс дисциплін кафедри. Ведеться постійна робота над вдосконалення навчального процесу на кафедрі. Викладачами кафедри створено всі необхідні методичні розробки для організації навчального процесу, підготовлені та постійно оновлюються робочі навчальні плани, програми дисциплін, курси лекцій та навчально-методичні посібники.

На кафедрі функціонують навчальні спеціалізовані лабораторії:

 1. гідравліки та гідравлічних машин;
 2. процесів і апаратів харчових виробництв;

Основною дисципліною, яка читається на кафедрі з моменту її створення, є "Процеси і апарати харчових виробництв".

За роки існування на кафедрі підготовлено 18 докторів і більше як 100 кандидатів наук.

Усі види занять із студентами стаціонарної та заочної форм навчання проводяться на рівні сучасних вимог з використанням ТЗН, застосуванням ЕОМ з пакетами прикладних програм та алгоритмів, демонстрацією навчальних фільмів. Усі студенти мають змогу брати участь у студентських наукових гуртках.

Викладачі кафедри беруть участь у науково-методичних конференціях з питань виховання студентів та удосконалення навчального процесу.

При кафедрі постійно працює аспірантура, а в університеті – докторська спеціалізована вчена рада Д 26.058.02 (спеціальність "Процеси й обладнання харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв"), до складу якої входять професори О.Ю Шевченко, І.Ф. Малежик, В.Л.Зав'ялов.

Основним напрямом роботи кафедри на промислових підприємствах України, Молдови, Білорусії є розроблення наукових основ тепломасообмінних та інших процесів харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв з метою створення високоефективних технологій та обладнання, засобів механізації і автоматизації. До роботи активно залучаються аспіранти, магістранти, кращі студенти старших курсів, що дає їм необхідний практичний досвід.

 

На сайт кафедри

Остання зміна: 26 березня 2018

 • image

  Малежик
  Іван Федорович

  професор, доктор технічних наук

 • image

  Зав’ялов
  Володимир Леонідович

  професор, доктор технічних наук

 • image

  Марценюк
  Олександр Степанович

  професор, доктор технічних наук

 • image

  Мельник
  Людмила Миколаївна

  професор, доктор технічних наук

 • image

  Зоткіна
  Лариса Василівна

  доцент, кандидат технічних наук

 • image

  Дубковецький
  Ігор Володимирович

  доцент, кандидат технічних наук

 • image

  Ткачук
  Наталія Андріївна

  доцент, кандидат технічних наук

 • image

  Запорожець
  Юлія Владиславівна

  доцент, кандидат технічних наук

 • image

  Мисюра
  Тарас Григорович

  доцент, кандидат технічних наук

 • image

  Деканський
  Вадим Євгенович

  асистент

 • image

  Бурлака
  Тетяна Василівна

  асистент

Кафедра забезпечує загально-інженерну підготовку фахівців за освітніми ступенями «Бакалавр» і «Магістр» з таких освітніх програм:

 1. Технології жирів та жирозамінників
 2. Технології зберігання, консервування та переробки м’яса
 3. Технології зберігання, консервування та переробки молока
 4. Технологія зберігання і переробки зерна
 5. Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів
 6. Фармацевтична біотехнологія
 7. Промислова біотехнологія
 8. Технології цукру та полісахаридів
 9. Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв
 10. Обладнання переробних і харчових виробництв
 11. Теплоенергетика
 12. Енергетичний менеджмент
 13. Холодильні машини та установки
 14. Інформаційні управляючі системи та технології
 15. Автоматизоване управління технологічними процесами
 16. Екологія та охорона навколишнього середовища
 17. Технології продуктів бродіння і виноробства
 18. Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів
 19. Технології харчування
 20. Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів
 21. Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення
 22. Товарознавство і комерційна діяльність

Дисципліни, які викладаються для студентів освітнього ступеня «бакалавр»:

 • Процеси і апарати харчових виробництв
 • Процеси і апарати хімічних виробництв
 • Процеси і апарати біотехнологічних виробництв
 • Типові процеси і апарати
 • Математичне моделювання та оптимізація об'єктів хімічних технологій

Дисципліни, які викладаються для студентів освітнього ступеня «магістр»:

 • Математико-статистичні методи досліджень
 • Методи оптимізації та математична статистика

Дисципліни, які викладаються для здобувачів освітньо - наукового рівня (PhD)

 • Методи наукових досліджень та планування експерименту
 • Інтенсифікація технологічних процесів
 • Актуальні проблеми технологічних процесів
 • Масштабування та математичне моделювання в харчових технологіях
 • Методи оптимізації та планування експерименту

На кафедрі ведеться активна наукова робота за двома напрямами, кожний з яких поділяється на теми кафедральних науково-дослідних робіт.

Напрям 1: Розроблення наукових основ тепломасообмінних та інших процесів харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв із метою створення високоефективних технологій та обладнання, засобів механізації і автоматизації.

Теми кафедральних науково-дослідних робіт:

 • інтенсифікація технологічних процесів у харчовій та мікробіологічній промисловості з метою розроблення нових технологій та обладнання (проф. Шевченко О.Ю., Малежик І.Ф.);
 • дослідження впливу низькочастотних механічних коливань на інтенсифікацію процесу екстрагування із рослинної сировини (проф. Зав'ялов В.Л., доц. Мисюра Т.Г., доц. Запорожець Ю.В., доц. Зоткіна Л.В., ас. Деканський В.Є.);
 • дослідження процесів перегонки та сорбції з метою удосконалення обладнання та підвищення якісних показників сировини і готової продукції (проф. Мельник Л.М., проф. Марценюк О.С., доц. Ткачук Н.А.);

Напрям 2: Розроблення технологій харчових продуктів оздоровчої та профілактичної дії.

Теми кафедральних науково-дослідних робіт:

 • розроблення технологій нових харчових продуктів із рослинної сировини та продуктів її перероблення (проф. Шевченко О.Ю., Малежик І.Ф.);
 • розроблення наукових основ сушіння плодів і овочів та продуктів їх перероблення (проф. Малежик І.Ф., доц. Дубковецький І.В.).

1951 рік

створена кафедра процесів і апаратів

1993 рік

на кафедрі, крім дисциплін "Процеси і апарати харчових виробництв" та "Гідравліка і гідравлічні машини", читається дисципліна "Математичні моделі в розрахунках на ЕОМ".

1995 рік

за скорегованими навчальними планами курс гідравліки ввійшов складовою частиною в курс дисципліни "Процеси і апарати харчових виробництв" для студентів технологічних спеціальностей. Для інших спеціальностей читаються окремі курси "Гідравліка і гідравлічні машини" та "Гідрогазодинаміка".

1998 рік

на кафедрі введено нову для університету спеціальність "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів" і кафедра стала випусковою.

2000 рік

реорганізована в кафедру процеси і апарати харчових виробництв та технологія консервування

2011 рік

кафедра реорганізована в дві кафедри, і вона отримала назву – "Процеси і апарати харчових виробництв".