Н У Х Т

Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Мирончук Валерій Григорович
професор, доктор технічних наук.
Відмінник освіти України

(створена в 1930 році)

Кафедра технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування є випусковою і готує фахівців:

 1. освітнього ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за освітньою програмою  «Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв»;
 2. освітнього ступеня «Магістр» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за освітньою програмою «Інжиніринг харчових виробництв».

На кафедрі ведеться підготовка докторів філософії та докторів наук за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування».

Здійснюється набір студентів за денною та заочною (дистанційною) формами навчання. Випускники профільних коледжів і технікумів вступають на ІІ – ІІІ курс на навчання за скороченою програмою за результатами іспиту з фахових дисциплін. Випускники інших коледжів і технікумів також мають право на навчання за скороченою програмою.

За роки існування кафедра підготувала декілька тисяч висококваліфікованих фахівців для економіки України.

Випускники кафедри мають розгалужену сферу працевлаштування:

 • підприємства та установи харчової промисловості та галузевого машинобудування;
 • сфера інформаційних систем і технологій;
 • CAD технології проектування;
 • конструювання, моделювання, монтаж і технічний сервіс обладнання харчових виробництв;
 • менеджмент виробництва;
 • проектування і технічний аудит підприємств харчової промисловості;
 • наукова, педагогічна та адміністративно-управлінська діяльність.

На кафедрі функціонує центр систем автоматизованого проектування, обладнаний новітньою комп'ютерною технікою. Постійно впроваджуються нові технології навчання на базі використання сучасного програмного забезпечення та технічних засобів навчання. Кафедра має три спеціалізовані навчальні лабораторії, оснащенні відповідними демонстраційними електронними стендами, макетами обладнання та лабораторним устаткуванням. Студенти проходять виробничу практику на сучасних підприємствах, виконують реальні дипломні проекти та магістерські роботи.

Навчальний процес на кафедрі забезпечується сучасними підручниками, навчальними посібниками, конспектами лекцій та іншими навчально-методичними розробками.

на сайт кафедри

Остання зміна: 24 вересня 2018

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» та освітньою програмою:

 • Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 роки
Заочна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена 2 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» та освітніми програмами:

 • Інжиніринг харчових виробництв
 • Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

Детальніше...

наукового ступеня «доктор філософії»

Підготовка фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Детальніше...

наукового ступеня «доктор наук»

Підготовка фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

Детальніше...

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва кількість годин
Інженерія безпеки 105
Інженерне обладнання будівель 71
Інжиніринг у готельному та ресторанному господарстві.
Модуль1.
90
Інжиніринг харчових виробництв.
Модуль 1. Основи комп`ютерного проектування
75
Комп`ютерна математика 150
Комп`ютерні технології в інженерних розрахунках 90
Машини-автомати, потокові лінії та робото-технічні комплекси 105
Методи та засоби вимірювання фізичних величин 150
Модуль 1. Загальне технологічне обладнання 157
Монтаж, ремонт та експлуатація обладнання 105
Обладнання харчових виробництв 90
Обладнання харчових виробництв.
Модуль 1. Загальне технологічне обладнання
125
Основи комп’ютерного проектування 150
Основи розрахунку і конструювання технологічного обладнання 120
Основи САПР 135
Проектування промислових підприємств з основами САПР 135
Промисловий інжиніринг 216
Системи автоматизованого проектування 131
Технологічне обладнання харчових виробництв 186
Технологічні комплекси харчових виробництв 150

 

МАГІСТРИ
Назва кількість годин
Виробнича логістика 105
Ефективність технологічного обладнання 120
Інноваційне обладнання галузi 255
Метод скінченних елементів (САЕ) 124
Моделювання технологічних систем 180
Обчислювальна термогідродинаміка (CFD) 180
Проектування обладнання галузі 210

 

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ
Назва кількість годин
Інтенсифікація технологічних процесів харчових виробництв 172
Планування експерименту та методи оптимізації в харчових технологіях 112
Сучасні наукові аспекти технологій харчових виробництв 142

За роки існування кафедри її співробітники зробили вагомий внесок в розроблення теоретичних основ процесів та створення ефективного обладнання для галузей харчової промисловості.

Основні напрями наукової роботи кафедри визначаються перспективними потребами промисловості:

 • інтенсифікація процесів та удосконалення обладнання в різних галузях харчової та переробної промисловості;
 • моделювання технологічних процесів виробництва продуктів харчування;
 • застосування нанотехнології в харчових та переробних виробництвах;
 • застосування сучасних баро- та електромембранних процесів в технологіях концентрування та очищення біологічних рідин.

На кафедрі успішно працюють наукові школи:

 • тепломасообміну в процесах харчових виробництв, заснованої д.т.н., проф. Г.М. Знаменським та розвиненої  в наукових працях заслуженого діяча науки і техніки України, д.т.н., проф. М.М. Пушанка, д.т.н., проф. Л.О. Орлова, заслуженого діяча науки і техніки України д.т.н., проф. А.І. Українця, д.т.н., проф. О.О. Серьогіна, лауреата державної премії України в галузі науки і техніки, к.т.н., проф. В.Л. Ярового та ін.;
 • теорії і практики кристалізації цукристих речовин, заснованої д.т.н., проф. В.Д. Поповим та його учнями заслуженим працівником вищої школи, лауреатом державних премій України в галузі науки і техніки, академіком Української академії аграрних наук, д.т.н., проф. І.С. Гулим і лауреатом державної премії України в галузі науки і техніки, д.т.н., проф. І.Г.Бажалом, що набула подальшого розвитку в наукових працях д.т.н., проф. В.Г. Мирончука, лауреата державної премії України в галузі науки і техніки, д.т.н., проф. В.О. Штангеєва, д.т.н., проф. В.Р.Кулінченка, д.т.н., проф. Н.І. Штангеєвої, д.т.н., проф. Б.В. Кузьменка та ін.;
 • мембранних технологій концентрування та очищення біологічних рідин, заснованої лауреатом державної премії України в галузі науки і техніки, заслуженим діячем науки і техніки України, д.т.н., проф. І.М.Федоткіним та членом Нью-йоркської академії наук, д.т.н., проф. В.М. Гуцалюком.

Кафедра тісно співпрацює з науковими установами та вищими навчальними закладами Польщі, Сербії, Німеччини, Білорусі, Болгарії та з академічними інститутами НАН України.

За результатами наукової роботи кафедра видає монографії, отримує патенти України на винаходи та на корисні моделі, публікує статті у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях. Частина наукових розробок запатентована в США, Франції, Бельгії, ФРН та Росії. Наукові здобутки кафедри були представлені на Генеральних асамблеях Міжнародної комісії з технології цукру (CITS) в Мюнхені, Антверпені, Мадриді; на наукових конференціях в Гавані, Пловдиві, Мінську, Ізмірі, Кемерово, Краснодарі, Будапешті та ін.

Наукові розробки кафедри набули широкого використання в промисловості. Серед них: вакуум-апарати безперервної та періодичної дії; дифузійні апарати та їх транспортні системи; уловлювачі домішок у процесі транспортування цукрових буряків; модернізовані бурякорізки; сушарки сипких та рідких харчових продуктів та ін.

Студенти беруть активну участь в науковій роботі кафедри. Щорічно за участю студентів отримуються близько 20-25 охоронних документів на винахід та на корисну модель. В наукових конференціях щорічно беруть участь щонайменше 40 студентів, які публікують самостійно та у співавторстві з науковими керівниками не менше 15 статей.

Колектив кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, опираючись на накопичений досвід, спрямовує свою діяльність на забезпечення високих стандартів освіти та підготовку висококваліфікованих фахівців для розвитку економіки України.

1884 рік

Рішенням Київського відділення Російського Імперського технічного товариства на базі училища графів Бобринських в м. Сміла відкрито технічні класи з підготовки технологів та майстрів цукрового виробництва, чим було започатковано підготовку фахівців для цукрової промисловості.

1930 рік

На базі Смілянського інституту цукрової промисловості, факультетів цукрової промисловості Кам’янець-Подільського хіміко-технологічного інституту, цукрового факультету Київського політехнічного інституту було створено Київський інститут цукрової промисловості, в складі якого був механічний факультет та кафедра механічного обладнання цукрових заводів.

1944 рік

Кафедра перейменована на кафедру спеціального обладнання харчових виробництв, яку очолив проф. Г.М.Знаменський, автор теорії відцентрового розділення цукрових утфелів.

1954 рік

Кафедру очолює заслужений працівник вищої школи, проф. Стабніков В.М., фундатор наукового напряму з теорії і практики процесів і апаратів харчових виробництв.

1957 рік

Кафедру очолює проф. Попов В.Д., фундатор теорії тепло-масообміну при кристалізації сахарози.

1960 рік

Кафедру очолює доц. Бузикін М.О., автор підручників з проектування цукрових заводів та обладнання крохмале-патокових заводів.

1974 рік

Кафедру очолює заслужений діяч науки і техніки України, проф. Аністратенко В.О.

1979 рік

Кафедра отримує назву технологічного обладнання харчових виробництв.

Кафедру очолює заслужений працівник освіти України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік УААН, проф. Гулий І.С., автор теорії і практики безперервного уварювання цукрових утфелів.

1995 рік

Кафедру очолює проф. Мирончук В.Г., автор теорії взаємодії фаз в системі «тверде тіло-розчин-водяна пара» при кристалізації речовин шляхом випаровування розчинника.

1997 рік

В складі кафедри створено навчальний комп’ютерний центр.

2011 рік

Кафедра отримує назву технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування.