Н У Х Т

Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Гавва Олександр Миколайович
професор, доктор технічних наук

(витоки кафедри починаються з 1884 року)

Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» із напряму «Галузеве машинобудування», за спеціальностями: «Обладнання переробних і харчових виробництв» (спеціалізації — «Обладнання бродильних виробництв»; «Обладнання хлібопекарських виробництв»; «Обладнання виробництв з перероблення м'яса та молока»), «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв».

Також кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» з напряму «Видавництво та поліграфія».

До нових навчальних робочих планів уведено, крім базових, ще 25 нових дисциплін, які, в основному, спрямовані на засвоєння комп'ютерних технологій при розрахунках, проектуванні та експлуатації технологічного обладнання. У зв'язку з цим кафедрою розроблені нові робочі програми та методичні розробки з усіх дисциплін. За останні роки кафедрою розроблено та опубліковано понад 50 методичних рекомендацій для забезпечення ними студентів усіх форм навчання.

Викладачі кафедри читають лекції, ведуть практичні та лабораторні заняття, курсове проектування з дисциплін «Технологічне обладнання галузі» для технологічних спеціальностей: «Промислова біотехнологія», «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів», «Технології продуктів бродіння і виноробства», «Технології жирів і жирозамінників», а також «Технології зберігання, консервування та переробки м'яса», «Технології зберігання, консервування та переробки молока», «Технології хімічних виробництв».

У навчальному процесі використовуються спеціалізовані лабораторії бродильного та молочного виробництв, м'ясопереробної й хлібопекарської промисловості, фармацевтичної та мікробіологічної промисловості з представленими у них діючими зразками обладнання.

На кафедрі працює два навчальних комп'ютерних класи на базі сучасних персональних комп'ютерів. У навчальній та науковій роботі студенти використовують програми AutoCAD, Inventor та КОМПАС-3D для створення тривимірних моделей обладнання; систему моделювання двовимірних крайових задач механіки суцільних середовищ ELCUT; програмний комплекс FlowVision - для моделювання плинності рідин. У комп'ютерних класах використовується програмне забезпечення для демонстрації викладачем прикладів виконання завдань студентами.

В університеті працює спеціалізована вчена рада із захисту докторських дисертацій. Аспіранти та докторанти мають можливість захищати дисертаційні роботи за спеціальністю 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв».

За роки існування кафедра підготувала близько 9000 спеціалістів. Значна частина випускників працює на керівних та інженерних посадах підприємств харчової, фармацевтичної та мікробіологічної промисловості.

на сайт кафедри

Остання зміна: 16 квітня 2018

 • image

  Теличкун
  Володимир Іванович

  професор, кандидат технічних наук

 • image

  Литовченко
  Ігор Миколайович

  доцент, кандидат технічних наук

 • image

  Удодов
  Сергій Олександрович

  доцент, кандидат технічних наук

 • image

  Ковальов Олександр Володимирович

  доцент, кандидат технічних наук

 • image

  Житнецький
  Ігор Володимирович

  доцент, кандидат технічних наук

 • image

  Бабанов Ігор Геннадійович

  доцент, кандидат технічних наук

 • image

  Чепелюк Олена Олександрівна

  доцент, кандидат технічних наук

 • image

  Беседа
  Сергій Дмитрович

  старший викладач

 • image

  Губеня Олексій Олександрович

  доцент, кандидат технічних наук

 • image

  Теличкун Юлія Станіславівна

  доцент, кандидат технічних наук

 • image

  Чепелюк Олександр Миколайович

  доцент, кандидат технічних наук

 • image

  Доломакін Юрій Юрійович

  старший викладач, кандидат технічних наук

 • image

  Бабанова Олена Ігорівна

  асистент

 • image

  Марцинкевич Леся Валентинівна

  асистент

 • image

  Десик Микола Григорович

  доцент, кандидат технічних наук

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» та освітньою програмою:

 • Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія» та освітньою програмою:

 • Комп’ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки»
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців або 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» та освітніми програмами:

 • Інжиніринг харчових виробництв
 • Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

Детальніше...

наукового ступеня «доктор філософії»

Підготовка фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Детальніше...

наукового ступеня «доктор наук»

Підготовка фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

Детальніше...

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

Назва кількість годин
Технологічне обладнання галузі 255
Промисловий інжиніринг 120 хліб
144 брод скор., молоко
216 брод., м'ясо, жир 
Устаткування виробництв галузі 180
Технологічний інжиніринг харчових виробництв 180
Процеси та обладнання харчових виробництв 126
Системи автоматизованого проектування ч.1 90
Основи САПР (механіки) 120
САПР (технологи ХТ) 90
Обладнання хімічних виробництв 180
Сучасне обладнання та проектування харчових та косметичних виробництв 150
Основи проектування хімічних виробництв з основами САПР 144
Основи проектування хімічних виробництв 150
Кондиціювання повітря і вентиляція 90
Технологічне обладнання харчових виробництв 378
Технологічні комплекси харчових виробництв 180
Технології поліграфічного виробництва 111
Машини-автомати, потокові лінії та робототехнічні комплекси 144
Основи розрахунку і конструювання технологічного обладнання 126
Монтаж, ремонт та експлуатація обладнання 126 (144 заочн.)
Технологія фотореєстраційних процесів 90
Технологічне обладнання мікробіологічних виробництв 252
Технологічне обладнання фармацевтичних виробництв 255
Технологічне обладнання біотехнологічних виробництв 165
Основи графічного дизайну 105
Сертифікація обладнання та продукції 120
Гідромеханічні процеси і обладнання фармацевтичних виробництв 300
Моделювання технологічних систем 165
Гігієнічні вимоги до проектування обладнання 120
Виробнича логістика 120
Напрями підвищення ефективності роботи технологічного обладнання 150
Моделювання процесів фармацевтичних і біотехнологічних виробництв 180
Додрукарське опрацювання інформації 240
Масообмінні процеси і обладнання мікробіологічних виробництв 210
Обладнання для підготовки води 120
Комп’ютерні технології в наукових дослідженнях 120
Видавничо-поліграфічні матеріали 165
Системи автоматизованого проектування (поліграфісти) 240
Теорія кольору 150
Методи дослідження процесів та узагальнення їх результатів 105
Стандартизація та управління якістю 90
Методи та засоби комп`ютерних інформаційних технологій 120
Інформаційне проектування технологічного обладнання 150

Основний напрям наукових досліджень кафедри – розроблення теоретичних основ технологічних процесів та створення високоефективного обладнання для всіх галузей харчової і переробної промисловості. Започаткували цей напрям проф. І.В. Кухаренко, Г.М. Знаменський, В.М. Стабніков, В.Д. Попов, А.А. Міхєлєв, О.Т. Лісовенко, доц. М.О. Бузикін та ін. Розроблення та наукове обґрунтування методів інтенсифікації роботи масообмінних апаратів харчової промисловості знайшло відображення в наукових працях академіка Академії інженерних наук України, доктора технічних наук професора В.О. Аністратенка.

У напрямі підвищення ефективності масообмінних і механічних процесів та вдосконалення їх апаратурного оформлення працював доктор технічних наук, професор В.М. Таран.

У 1998 році професорам кафедри В.О. Аністратенку і В.М. Тарану присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки за цикл робіт по ректифікації спирту.

Науковці кафедри проводять наукові дослідження, актуальні для сьогодення та перспективного розвитку народного господарства:

 • циклічні режими роботи масообмінних апаратів;
 • комп'ютерне моделювання гідродинамічних процесів в машинах і апаратах харчової промисловості;
 • інтенсифікація та оптимізація технологічних процесів виробництва хлібопекарської продукції;
 • розроблення і удосконалення технологічних процесів та обладнання пивоварного виробництва.

Серед важливих науково-інноваційних розробок кафедри такі:

 • інтенсифікація процесу масообміну в колонних апаратах;
 • міні-пивоварні ресторанного типу;
 • комплексне удосконалення виробництва сухарних виробів;
 • розроблення технології та обладнання для виробництва ефірної олії.

У 2013 році творчий колектив кафедри отримав перемогу в конкурсі на виконання міжнародних проектів 7-ї рамкової програми досліджень та технологічного розвитку Європейського Союзу, та розпочав роботу над проектом «Nutrilab» - "Дослідження маркування харчових продуктів в державах Чорноморського регіону".

Серед творчої студентської молоді популяризується наукова діяльність. Студенти разом з науковцями кафедри виконують ряд наукових досліджень.

Особлива увага приділяється апробації результатів робіт. Щорічно наукові досягнення представляють на конференціях НУХТ, а також на науково-практичних та методичних конференціях в наукових та навчальних закладах України та інших країн.

На кафедрі працюють студентські наукові гуртки з удосконалення процесів та обладнання хлібопекарських виробництв, з удосконалення процесів та обладнання бродильних виробництв, з дослідження процесів мембранного розділення харчових середовищ.

1874 рік

У місті Сміла при Цукровому заводі за ініціативи його директора Миколи Черіковського створюються класи, а пізніше – заводське училище для підготовки робітників

1884 рік

У місті Сміла на базі училища Смілянського Цукрового заводу створюються Смілянські технічні класи для підготовки фахівців-процесників цукрового виробництва. Першим куратором Технічних класів був директор заводу, талановитий інженер, винахідник, однин із основоположників наукових шкіл з процесів виробництва цукру Микола Черіковський.

1884-1929 рр.

В Смілянських технічних класах проводиться підготовка фахівців-механіків цукрових виробництв. Смілянські технічні класи реформуються у Середнє хіміко-технічне училище, технікум Цукрової промисловості і в 1929 році – у Смілянський цукровий інститут.

1929 рік

На базі Смілянського цукрового інституту створено Київський інститут цукрової промисловості – основу кафедри.

1931 рік

Кафедра починає працювати у новому приміщенні інституту.

1933 рік

До КТІП приєднуються механічні факультети Воронізького хіміко-технологічного інституту харчової промисловості, Білоцерківського сільськогосподарського інституту, Полтавського інституту технології м’яса, а також кондитерський, ферментний і спиртовий інститути. Завдяки цьому кафедра розширює кількість спеціальностей і починає готувати інженерів-механіків дял всіх галузей харчової промисловості. Кафедрою керував фахівець у галузі процесів і обладнання виробництва спирту професор Олександр Кіров. Розпочинається підготовка науковців через аспірантуру.

1940 рік

Кафедрою керує професор Гліб Знаменський. В кінці 1940 року кафедра отримує назву машин і апаратів харчових виробництв.

1941-44 рр.

Частина науковців кафедри призвана до війська. Частина викладачів і студентів працюють в евакуації – спочатку на базі Воронізького технологічного інституту, пізніше – Бійського цукрового заводу.

1944 рік

Кафедра повертається із евакуації та отримує назву спеціального обладнання.

1954 рік

Кафедра працює під керівництвом професора Всеволода Стабнікова, який є фундатором науки з процесів та апаратів харчових виробництв. Кафедрою активно велись дослідження масообмінних процесів.

1957 рік

Кафедрою завідує професор Володимир Попов, основним напрямом наукових досліджень якого були теплові процеси в апаратах харчових виробництв.

1960 рік

Завідувач кафедри – доцент Микола Бузикін, відомий як талановитий організатор навчального процесу та практик.

1966 рік

Розпочалася підготовка інженерів-механіків для молочної та м’ясної промисловості.

1974 рік

Кафедра отримує назву машин і апаратів харчових виробництв. Очолює кафедру лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, професор Володимир Аністратенко.

1976 рік

Вперше у інституті впроваджується навчальне телебачення.

1978 рік

Вперше у інституті на кафедрі створюється лабораторія мембранних апаратів для розділення харчових середовищ.

1980 рік

Кафедрі машин і апаратів харчових виробництв, першій в інституті, присвоєно звання зразкової.

1995 рік

Розпочинається підготовка, а у 2000 р. – перший випуск спеціалістів для фармацевтичної та мікробіологічної промисловості.

1996 рік

Кафедру машин і апаратів харчових виробництв об’єднано з кафедрою машин і апаратів хлібопекарських, макаронних та кондитерських виробництв.

1998 рік

Професорам Володимиру Аністратенку та Віталію Тарану за цикл робіт з ректифікації спирту присуджено Державну премію України в галузі Науки і техніки.

1998 рік

Кафедрою починає керувати д.т.н., професор, заслужений працівник освіти України Віталій Таран.

2011 рік

Кафедра отримує назву машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв.

2013 рік

Кафедрою починає керувати д.т.н., професор Олександр Гавва.

2015 рік

Кафедра розширює перелік спеціальностей і починає готувати фахівців у галузі видавництва, поліграфії, комп’ютерних технологій дизайну та виготовлення упаковки.