Н У Х Т

Кафедра гуманітарних дисциплін

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Левицька Надія Миколаївна
професор, доктор історичних наук

(створена у 1993 році)

Кафедра гуманітарних дисциплін здійснює викладання суспільних наук відповідно до вимог та рекомендацій Міністерства освіти і науки України. Створена у 2017 році злиттям двох кафедр – українознавства (рік заснування 1993) та філософії (1976). Поєднання широкого кола соціогуманітарних дисциплін ставить перед кафедрою низку складних завдань із забезпечення якості навчального процесу. Викладачі кафедри активно залучені до міжнародної наукової діяльності, працюють над впровадженням новітніх технологій освіти, підтримують зв'язки із різноманітними навчальними закладами та науковими установами.

Людське суспільство є складною системою, що має свої закони та механізми функціонування, вивчення та визначення яких і є метою дисциплін соціогуманітарного циклу. Вміння аналізувати, розглядати суспільні процеси в Україні і світі, знання історичних аналогій, розуміння історичного, філософського, соціополітичного підґрунтя українського сьогодення формує людину мислячу, людину, що належить до європейського культурного простору.

Колектив кафедри приділяє велику увагу науковій роботі. Наукові інтереси викладачів нерозривно пов'язані з профілем навчальних дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра: «Історія та культура України», «Філософія», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Психологія», «Політологія», «Історія філософії та філософія науки», «Педагогіка та психологія вищої професійної школи», «Гастрономічні традиції народів світу», «Основи психології», «Основи психодіагностики для HR», «Психологія лідерства», «Психологія управління та конфліктологія», «Риторика», «Психологічні основи в рекламі», «Світова культура і мистецтво», «Європейський простір вищої освіти, науки та культури», «Сучасна європейська культура і глобалізація». Вагомою складовою роботи кафедри є задіяність викладачів у викладанні дисциплін для студентів англомовного проекту.

Науковий доробок кафедри постійно збільшується. Серед пріоритетних напрямів його актуальні проблеми української історії, та культури, історія розвитку технічної освіти та промисловості, розвиток сучасної філософської науки, педагогіки, психології, історія української державності, мовознавство та образність в українській літературі, тощо.

Загальний науковий доробок кафедри включає в себе численні наукові праці з історії України, української та світової культури, професійного мовлення, філософії, психології. Прикладом оригінального наукового дослідження є нарис з історії НУХТ, підготовлений колективом кафедри у 2000 та 2014 роках, що є ґрунтовною працею, одним із важливих результатів якої є введення до наукового обігу низки маловідомих історичних документів, висвітлення окремого сегменту історії НУХТ та новітньої історії України. До наукових здобутків кафедри слід віднести низку наукових праць, серед яких наукові монографії професора Н.М. Левицької «Вища гуманітарна освіта в Україні (друга половина ХІХ початок ХХ ст.)», «Реклама в культурі суспільств», колективна монографія під керівництвом президента НАН України, акад. Б. Є. Патона «Історична і політична наука та суспільна практика в Україні», у написанні якої брала участь професор кафедри С.Б. Буравченкова, «Руська національна філософія в контексті української історії та культури» професора М.Г. Кітова, «Духовні орієнтації молоді: динаміка і формування.» доцента В.Л. Павлова, монографії «Суб'єктне самовизначення молодої людини в період повноліття» Нікітіної І.В., колективної монографії «Психологічні особливості педагога-наставника як умова ефективної соціалізації студентів» доцента Чугаєвої Н.Ю.. Актуальним питанням історії харчової науки присвячені наукові праці доц. О.О. Коцюбанської «Становлення та розвиток кондитерської промисловості України (друга половина ХІХ-30-ті роки ХХ ст.)» та доц. О.А. Пивоваренко «Винокуріння та шинкування на Лівобережній Україні (друга половина XVII-XVIII ст.)». На кафедрі проводяться успішні захисти кандидатських та докторських дисертацій. Загальне визнання отримали навчальні посібники «Культурологія: історія та теорія культури» (2010), «Історія України» (2010; 2013), "Посібник з філософії для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів" «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (2014), «Історія України» (2015), «Історія української культури» (2015), навчальний посібник, виданий 3-мя мовами «Development of Speciolist's Personality. Розвиток особистості фахівця.».

 

на сайт кафедри

Остання зміна: 25 вересня 2018

Кафедра гуманітарних дисциплін є загальноосвітньою кафедрою, що здійснює викладання на І-V курсах освітньо-кваліфікаційного ступеня «бакалавр», «магістр», наукового ступеня PhD.

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

Назва кількість годин
Історія та культура України  
Філософія  
Історія філософії  
Психологія  
Світова культура і мистецтво  
Українська мова (за професійним спрямуванням)  
Європейський простір української освіти, науки та культури  
Сучасна європейська культура та глобалізація  
Основи психології  
Педагогіка та психологія вищої професійної школи  
Основи психодіагностики для HR  
Психологія лідерства  
Психологія управління та конфліктологія  
Психологічні основи в рекламі  
Гастрономічні традиції народів  
Культура професійного мовлення  
Риторика  
Політологія  
Психологія взаємовідносин  
Розвиток організаційних та лідерських здібностей  
Українська мова для іноземців  

Основні напрямки наукової роботи кафедри:

 • історія НУХТ;
 • історія харчової науки;
 • історія наукових досягнень в галузі механіки та енергетики;
 • історія харчової промисловості;
 • історія науки і техніки;
 • історія України;
 • філософія;
 • історія вищої освіти;
 • історія філософії;
 • українська мова (за професійним спрямуванням);
 • риторика;
 • історія вітчизняної та світової культури;
 • етика та естетика;
 • психологія;
 • аюрведа;
 • проблеми глобалізованого суспільства

1992 рік

відповідно до мети і завдань відродженої Української держави у НУХТ було створено кафедру історії України. Перед кафедрою постали ті самі складні завдання, що стояли на порядку денному тодішньої історичної науки. Скалічена ідеологічним тиском історія потребувала нової, україноцентричної парадигми. Викриття злочинів тоталітарної держави, замовчування важливих сторінок української та світової історії вимагали зваженого аналізу та структуризації. Основою нового методичного доробку стали раніше закриті для широкого загалу праці видатних українських істориків – Михайла Грушевського, Наталії Полонської-Василенко, Дмитра Дорошенка, Івана Крип'якевича та ін. Значну роль відіграв посібник канадського дослідника українського походження Ореста Субтельного «Україна: історія».

1993 рік

до кафедри було приєднано секцію української ділової мови, та розпочато викладання предмету «Українська та зарубіжна культура», тож кафедра отримала нову назву - кафедра українознавства. Рішення Вченої ради НУХТ щодо реорганізації кафедри відповідало завданням відродження і розбудови незалежної України, національної системи освіти, відтворення історії, культури й духовності українського народу. Згодом викладачами кафедри були підготовлені навчальні та навчально-методичні посібники з історії України, культурології, історії української культури, української ділової мови а також методичні розробки до вивчення цих дисциплін Крім того розроблялись нові навчально-методична література для забезпечення викладання варіативних навчальних дисциплін.

2016 рік

в результаті структурної реорганізації вишу частина викладацького складу кафедри соціології, політології та права долучилася до кафедри українознавства.

2017 рік

на базі кафедр українознавства та філософії у зв'язку із загальною структурною реорганізацією НУХТ була створена кафедра гуманітарних дисциплін.