Н У Х Т

Кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Чередніченко Галина Анатоліївна
доцент, кандидат педагогічних наук

(створена у 2003 році)

Кафедра забезпечує фахову підготовку конкурентоспроможних на сучасному ринку праці спеціалістів економічного профілю для підприємств харчової промисловості, а також інших державних та недержавних установ.

Стрімкий розвиток ринкових відносин призвів до тісних і глибоких контактів вітчизняного бізнесу з іноземними партнерами. Отже, зростає потреба у фахівцях з міжмовної і міжкультурної комунікації, які володіють професійно-орієнтованими мовними знаннями і вміннями, а також здатні ефективно працювати з діловими партнерами при укладанні контрактів, організації виставок, ярмарків, налагодженні культурних зв'язків.

Фахівці кафедри викладають дисципліни: «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська, німецька, французька)», «Ділова іноземна мова», «Ділове спілкування іноземною мовою», «Друга іноземна мова (англійська, німецька, французька)» на факультетах: економіки і менеджменту, обліку фінансів та підприємницької діяльності, автоматизації та комп'ютерних систем.

Серед основних напрямків діяльності кафедри – організація та проведення вступних іспитів з іноземної мови до аспірантури і практичних занять з іноземної мови для аспірантів і здобувачів по підготовці до складання кандидатських іспитів з іноземної мови за вищезазначеними напрямами підготовки; участь в організації та проведенні вступних випробувань з іноземної мови для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем (ОКР) «магістр» (денна і заочна форми навчання); удосконалення змісту навчання із врахуванням сучасних досягнень науки, техніки, технології та виробництва.

Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані педагоги з багаторічним стажем роботи, а також молоді спеціалісти. З метою підвищення ефективності навчального процесу викладачі застосовують традиційну методику викладання з елементами інтенсивних методів, рольові та ділові ігри, які дозволяють реалізовувати комунікативний підхід у навчанні іноземних мов студентів немовних спеціальностей і значною мірою підвищують інтерес студентів до іноземної мови.

на сайт кафедри

Остання зміна: 02 жовтня 2018

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

Назва кількість годин
Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська, німецька)  
Ділова іноземна мова (за професійним спрямуванням)  
Іноземна мова (бізнес-курс)  
Ділове спілкування іноземною мовою  
Друга іноземна мова (англійська, німецька)  

Науково-методична робота:

  • удосконалення навчально-методичного забезпечення дисциплін, що викладаються на кафедрі з урахуванням Європейських норм і стандартів щодо мовної освіти;
  • розроблення навчальних і робочих програм навчальних дисциплін (кредитних модулів) кафедри, навчальних і робочих планів із дисциплін по підготовці спеціалістів різних освітньо-кваліфікаційних рівнів;
  • написання та підготовка до друку підручників, навчальних посібників, методичних розробок, рекомендацій, а також іншої навчальної літератури і наочних навчальних засобів за профілем кафедри;
  • участь у заходах з підвищення педагогічної майстерності викладачів у провідних вітчизняних та міжнародних освітніх центрах: British Council, American House, International House, Longman Pearson в Україні, Goethe-Institut в Україні, Alliance Française en Ukraine та ін.

Науково-дослідна робота:

  • розроблення наукової теми "Формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів немовних спеціальностей: складники, рівні, інноваційні технології";
  • організація та участь у національних та міжнародних науково-практичних конференціях і наукових семінарах;
  • підготовка студентів до участі у всеукраїнських наукових конференціях та науковій конференції НУХТ;
  • проведення першого туру Всеукраїнської олімпіади з англійської мови та підготовка студентів до участі у другому турі;
  • написання монографій, статей, тез та інших наукових розробок.

2003 рік

на факультеті економіки і менеджменту створена кафедра іноземних мов

2011 рік

реорганізована в кафедру ділової іноземної мови та міжнародної комунікації та увійшла в структуру факультету обліку фінансів та підприємницької діяльності