Н У Х Т

Кафедра міжнародної економіки

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Гуткевич Світлана Олександрівна
професор, доктор економічних наук

( створена у 2011 році )

В сучасних умовах формування відкритої економіки України, виходу на зовнішній ринок підприємств виникла потреба в підготовці фахівців із міжнародної економіки для усіх галузей, зокрема й для харчової промисловості. З метою підготовки висококваліфікованих фахівців економістів-міжнародників та для забезпечення кадрових потреб харчової промисловості у грудні 2011 року створена кафедра міжнародної економіки.

Підготовка фахівців за освітнім ступенем «бакалавр», спеціальності 056 «Міжнародні економічні відносини», спеціалізації «Міжнародна економіка», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» здійснюється на основі отриманої ліцензії. З вересня 2013 року запроваджено функціонування англомовного проекту, відповідно до якого викладання всіх дисциплін здійснюється англійською мовою.

Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює викладання наступних дисциплін: «Міжнародний менеджмент», «Економіка зарубіжних країн», «Зовнішньоекономічна політика», «Міжнародна економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародне право», «Міжнародні фінанси», «Інвестування», «Сучасні міжнародні відносини та зовнішня політика України», «Світова продовольча політика», «Сучасні глобальні світові ринки», «Міжнародний економічний аналіз», «Міжнародні корпорації в світовій економіці», «Міжнародна економічна діяльність України» та інші.

Викладачі кафедри беруть участь у підготовці достатньо великої кількості підручників та навчальних посібників з грифом МОН України, зокрема й англійською мовою.

Підготовка науково-педагогічних кадрів пов'язана з формуванням науково-дослідницької школи, започаткуванням та розвитком її традицій. Керівництво здійснюють висококваліфіковані спеціалісти-науковці: доктор економічних наук, професор Гуткевич Світлана Олександрівна, доктор політичних наук, професор Оніщенко Ірина Григорівна, доктор економічних наук, професор Сафонов Юрій Миколайович.

на сайт кафедри

Остання зміна: 15 січня 2019

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 29 «Міжнародні відносини» за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» та освітньою програмою:

  • Міжнародна економіка
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 056 «Міжнародні економічні відносини» та освітньою програмою:

  • Міжнародна економіка
Форма навчання Термін навчання
Денна 1 рік 6 місяців

Детальніше...

наукового ступеня «доктор філософії»

Підготовка фахівців на базі освітнього ступеня «Магістр» та ОКР «Спеціаліст»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Детальніше...

наукового ступеня «доктор наук»

Підготовка фахівців на базі наукового ступеня «Доктор філософії» або кандидат наук

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

Детальніше...

Професорсько-викладацький склад кафедри міжнародної економіки здійснює підготовку фахівців, які вивчають комплекс дисциплін згідно навчального плану. Також в окремих групах проводиться підготовка бакалаврів в рамках англомовного проекту, відповідно до якого всі дисципліни викладаються англійською мовою. Підготовку здійснюють провідні спеціалісти-науковці в області міжнародної економіки.

Основні напрями професійної діяльності фахівця з міжнародної економіки: організаційно-управлінська, освітня, адміністративно-господарська та інформаційно-аналітична. За умов набуття відповідного досвіду він може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: економічна, маркетингова, обліково-контрольна.

Фахівці спеціалізації «Міжнародна економіка» працевлаштовуються в аналітичних відділах міністерств економіки та зовнішніх справ, міжнародних та вітчизняних підприємствах, в банківській системі, транснаціональних корпораціях, які займаються питаннями розвитку міжнародного співробітництва та економічної інтеграції.

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

Назва кількість годин
Історія та культураУкраїни 150
Iноземна мова (за професійним спрямуванням) 180
Економікс 240
Математика для економістів 180
Оптимізаційні методи та моделі 90
Міжнародна економіка 300
Статистика 120
Міжнародні освітні системи 90
Міжнародний менеджмент 120
Економіка зарубіжних країн 120
Міжнародні фінанси 252
Міжнародний маркетинг 180
Сучасні міжнародні відносини та зовнішня політика України 126
Світова продовольча політика 144
Сучасні глобальні світові ринки 108
Міжнародний економічний аналіз 108
Інвестування 180
Міжнародні організації 162
Економіка середнього та малого бізнесу зарубіжних держав 162

Наукова діяльність кафедри координується із загальнонауковою тематикою університету.

Викладачами кафедри здійснюється науково-дослідницька робота за темою

  • «Міжнародний досвід інвестиційної діяльності харчової промисловості та його адаптація до умов України».

Ґрунтовно досліджуються питання:

  1. управління інвестиційною діяльністю галузі харчова промисловість;
  2. правові основи інвестування; інвестування в умовах євроінтеграції України;
  3. стратегії інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості;
  4. залучення інвестицій для розвитку підприємств харчової промисловості.

Отримані науково-дослідні результати знаходять висвітлення в монографіях, доповідаються на міжнародних та всеукраїнських конгресах, конференціях, симпозіумах, круглих столах.

У рамках науково-практичного семінару кафедри «Інформаційна культура в сучасному світі» проводяться конференції, круглі столи. Особлива увага приділяється залученню талановитої молоді до наукової роботи. З цією метою на кафедрі створено та постійно діє студентське наукове співтовариство «Інтелект».