Н У Х Т

Кафедра фінансів

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Шірінян Лада Василівна
професор, доктор економічних наук

(створена у 2003 році)

Кафедра фінансів здійснює професійну підготовку студентів за напрямом «Фінанси, банківська справа і страхування» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за денною та заочною формами навчання. Крім нормативних дисциплін, бакалаври вивчають особливості аналізу банківської діяльності, корпоративних фінансів, фінансів страхових організацій, інноваційні технології електронної комерції, сучасних платіжних систем.

Магістри спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» (спеціалізація «Фінанси і кредит») денної та заочної форм навчання освоюють сучасні управлінські технології у фінансовій діяльності банків, страхових компаній, підприємств різних форм власності та видів економічної діяльності.

На кафедрі діє англомовний проект. Диплом випускників, що навчаються за цією програмою, дає змогу брати участь у багатьох зарубіжних проектах і грантах. Крім того, такий диплом відіграє велику роль в резюме кандидатів на посади в компаніях з іноземним капіталом (філіях іноземних банків, страхових компаній, корпорацій і т. д.) і стане основою для плідної роботи і кар'єрного зростання.

Отримання студентами ґрунтовної економічної освіти і практичних навичок з управління фінансами забезпечують висококваліфіковані досвідчені фахівці - доктори і кандидати наук.

Крім традиційних методів при підготовці студентів на кафедрі застосовуються і сучасні методи навчання: інтерактивні ігри, тренінги, мозкові штурми, аналіз конкретних ситуацій, виїзні заняття, круглі столи з провідними фахівцями, заняття із запрошеними лекторами, участь студентів у престижних міжнародних конкурсах студентських робіт.

Для поліпшення якості навчання студентів на кафедрі фінансів Навчально-наукового інституту економіки і управління регулярно вводяться нові дисципліни, які відповідають сучасним тенденціям розвитку ринку. На базі кафедри фінансів з 2008 року діє навчально-практичний центр страхового бізнесу НУХТ, оснащений сучасною технікою, програмним забезпеченням і мультимедійним обладнанням. Це сприяє більш якісній не тільки теоретичній, але і практичній підготовці студентів з використанням сучасних інформаційних технологій.

Куратори академічних груп, а також викладачі кафедри допомагають студентам вирішувати не тільки питання, пов'язані з навчанням, але і організовувати дозвілля. Так, на кафедрі проводиться фестиваль страхової реклами, тематичні брейн-ринги, турнір молодих фінансистів. Студенти постійно відвідують театри, музеї, виставки. Викладачі, аспіранти та студенти кафедри беруть активну участь у спортивних змаганнях, культурних заходах факультету і університету, святкових концертах.

Кафедра фінансів ННІ ЕіУ дає можливість проходити практику не тільки на харчових підприємствах, зокрема на хлібокомбінатах, заводах алкогольних і слабоалкогольних напоїв, а й в Національному банку України, багатьох банківських установах та страхових компаніях. Налагоджено постійний партнерство з ПАТ «КБ« Приватбанк», ВАТ« Райффайзенбанк Аваль», СК« ВІП-КАПІТАЛ », СК «ТАС», СК «Уніка» та ін.

Кафедра фінансів допомагає знайти роботу найкращим студентам.

на сайт кафедри

Остання зміна: 02 жовтня 2018

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та освітньою програмою:

 • Фінанси, банківська справа та страхування
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та освітньою програмою:

 • Фінанси, банківська справа та страхування
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

Детальніше...

наукового ступеня «доктор філософії»

Підготовка фахівців на базі освітнього ступеня «Магістр» та ОКР «Спеціаліст»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Детальніше...

наукового ступеня «доктор наук»

Підготовка фахівців на базі наукового ступеня «Доктор філософії» або кандидат наук

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

Детальніше...

Спеціальність зорієнтована на підготовку фахівців, які зможуть на високому професійному рівні проводити фінансову роботу фінансових служб підприємств, організацій та установ різних організаційно-правових форм, контролювати діяльність фінансово-кредитних установ, у тому числі з організацією фінансово-аналітичної роботи, фінансовим плануванням та прогнозуванням та ін.

Основні напрями професійної діяльності: контролююча, фінансово-економічна, фінансово-кредитна, податково-бюджетна, організаційно-управлінська, науково-дослідна, нормативно-методична та адміністративно-господарська. Магістр спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» може адаптуватися до таких видів суміжної професійної діяльності, як маркетингова, бухгалтерська, економічна, менеджмент, податкова та митна служби.

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва кількість годин
1. Нормативна складова:
Фінанси (Фінанси 1, Фінанси 2)  
Гроші і кредит  
Фінансовий аналіз (Фінансовий аналіз 1, Фінансовий аналіз 2)  
Банківська система  
Корпоративні фінанси (Корпоративні фінанси 1, Корпоративні фінанси 2)  
Страхування  
Страхові послуги  
Інформаційні системи і технології у фінансах  
2. Вибіркова складова:
Фінансові ринки та інститути  
Міжнародні фінанси  
Податкова система  
Бюджетна система  
Інвестиційна діяльність суб’єктів господарської діяльності  
Електронна комерція  
Фінанси страхових організацій  
Центральні банки і кредитно – грошова політика  
Фінансовий контролінг  
Ринки фінансових послуг  
Оподаткування малого і середнього бізнесу  
Світова фінансова система  
Фінанси АПК  
Малий бізнес  
Електронний бізнес  
Банківський менеджмент  
Фінанси англійською мовою  
Методи розв’язання економічних задач  
Ціноутворення і оцінка бізнесу  

 

МАГІСТРИ
Назва кількість годин
1. Нормативна складова:
Фінансовий менеджмент  
Управління фінансової санацією та банкрутством підприємств  
Фінансове планування  
Податковий менеджмент  
«Страховий менеджмент»  
Бюджетний менеджмент  
2. Вибіркова складова:
Управління фінансовою безпекою суб’єктів підприємницької діяльності  
Банківський менеджмент  
Фінансова аналітика та обчислення в фінансах  
Методологія наукових досліджень  
Актуальні проблеми фінансів  
Проектне фінансування  
Податкове адміністрування  
Фінансова ризикологія  

Тематика наукових досліджень на кафедрі здійснюється у таких основних напрямках:

 • «Вдосконалення механізму фінансового регулювання ринку в умовах активізації глобалізаційних процесів»
 • «Комплексна оцінка та шляхи підвищення конкурентоспроможності суб’єктів фінансового ринку України в контексті європейської інтеграції»
 • «Мікрофінансування і мікрострахування як нові соціально спрямовані інструменти фінансового регулювання ринків»
 • «Державно-приватне партнерство в галузі фінансів і страхування»

На кафедрі активно розвивається аспірантура. За період з 2009 р. по 2016 р. аспірантами і докторантами кафедри захищено десять дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук, захищено 6 вчених звань професора і доцента, здійснюється керівництво магістрами за напрямом «Фінанси, банківська справа та страхування».

Науковий доробок групи науковців під керівництвом професора Шірінян Лади Василівни отримав міжнародне визнання в економічному суспільстві, що підтверджується міжнародними грантами і програмами, стажуванням професорсько-викладацького складу і студентів кафедри як в Україні так і за кордоном.

Наукові результати колективу кафедри сукупно розв'язують важливу наукову проблему – формування теоретико-методологічних засад та обґрунтування практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності фінансового регулювання, а, саме:

 1. розроблено наукову концепцію фінансового регулювання суб'єктів фінансового ринку України.
 2. запропоновано новий інтегральний показник конкурентоспроможності ринку як середнє геометричне коефіцієнта концентрації й індексу Герфіндаля – Гіршмана і визначено критерії застосування такого показника на основі використання авторської системи кількісних оцінок.
 3. удосконалено методи і прийоми фінансової діагностики компаній, що дають змогу оптимізувати рівень капіталізації та використання фінансових ресурсів з метою здійснення інвестицій на ринку фінансових послуг. Встановлено, що іноземні інвестиції та валютний курс є найвагомішими факторами впливу на обсяг виробництва підприємств.
 4. удосконалено методику проведення фінансової аудиторської перевірки підприємств з врахуванням елементів фінансового аналізу. Обґрунтовано шляхи удосконалення ефективності управління діяльністю суб'єктів ринку на основі показника вартості.
 5. виявлено розмірний ефект у страхуванні, доведено кореляцію між показником рентабельності активів і розміром активів страхових компаній України, що дає змогу оптимізувати управління активами на ринку.
 6. розроблено концептуальні засади мікрофінансування в частині забезпечення функції захисту майнових інтересів населення, домогосподарств i бізнесу з низькими доходами.
 7. запропоновано нові форми і моделі державно-приватного партнерства на фінансовому ринку шляхом створення державно-приватних фондів.

Студентські наукові гуртки

Викладачі кафедри фінансів проводять постійну роботу з активізації науково-дослідної роботи студентів. На кафедрі діє науковий гурток «Фінансовий аналітик» під керівництвом д.е.н., проф. Лади Василівни Шірінян. Науковий пошук в рамках роботи гуртка покликаний залучати талановиту молодь до наукової творчості з метою їх всебічного розвитку, належної реалізації інтелектуального потенціалу та підготовки висококваліфікованих фахівців. Робота гуртка здійснюється за такими напрямами:

 1. виконання науково-дослідних робіт з проблематики тем наукових досліджень кафедри фінансів;
 2. участь студентів в олімпіадах та конкурсах студентських робіт фахового спрямування;
 3. виступи студентів з результатами власних наукових досліджень на міжнародних та всеукраїнських студентських наукових, науково-практичних конференціях, семінарах, тощо;
 4. робота студентів з провідними науковцями кафедри.

На кафедрі виконуються фундаментальні та прикладні наукові дослідження за держбюджетними тематиками Міністерства освіти і науки України.

1998 рік

Перший набір студентів спеціальності «Фінанси» в НУХТ. Ініціатором відкриття спеціальності виступив доктор економічних наук, професор Заїнчковський Анатолій Олександрович.

2003 рік

Створена кафедра фінансів. Кафедра увійшла до складу факультету обліку, фінансів і підприємницької діяльності в складі НУХТ. Очолив кафедру доктор економічних наук, професор Дем’яненко Микола Якович.

2003 рік

Кафедра отримала акредитаційне свідоцтво на право підготовки фінансистів освітньо–кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст» і «Магістр».

2005 рік

На чолі кафедри стала кандидат економічних наук, доцент Говорушко Тамара Андріївна, яка спрямувала діяльність кафедри на покращення матеріально-технічного та методичного забезпечення навчального процесу.

2008 рік

Створений навчально-практичний центр страхового бізнесу.

2013 рік

Пройдена повторна акредитація по освітньо-кваліфікаційних рівнях «Бакалавр», «Спеціаліст» і «Магістр».

2014 рік

На кафедрі започаткований англомовний проект для студентів, який дає можливість брати участь у зарубіжних навчальних програмах.

з 2015 року

Кафедру очолює відомий вчений галузі фінансів і страхування, доктор економічних наук, професор Шірінян Лада Василівна, яка продовжила активну роботу кафедри в напрямку наукової діяльності, покращення фахової компетентності викладацького складу і студентів.