Н У Х Т

Кафедра економічної теорії

Завідувач кафедри

В.о. завідувача кафедри
Соломка Ольга Миколаївна
доцент, кандидат економічних наук

(створена у 1930 році)

Незалежно від того, є людина фахівцем з економіки чи ні, реальні економічні проблеми зачіпають інтереси усіх. Справжні професіонали повинні не лише глибоко розуміти їхню суть, але й свідомо приймати оптимальні рішення.

Кафедра економічної теорії Навчально-наукового інституту економіки і управління забезпечує необхідну для цього фундаментальну підготовку з наступних дисциплін теоретико-економічного циклу: «Економічна теорія», «Політекономія», «Економікс», «Глобальна економіка», «Ринкова економіка», «Economics», «Economic Theory», «The Basis of Economic theory».

На шляху здобуття знань студентів супроводжують викладачі кафедри –висококваліфіковані фахівці, які керують науковою роботою студентів, результатом якої є спільні наукові публікації, доповіді молодих науковців на студентських наукових конференціях, участь в олімпіадах з економічної теорії.
Кафедрою створюються всі необхідні передумови для забезпечення високого рівня теоретичної підготовки майбутніх фахівців, формування у них ринково-орієнтованого економічного світогляду, бази знань для вивчення прикладних фахових дисциплін, які ґрунтуються на економічній теорії.

В рамках реалізації євроінтеграційних прагнень та участі України в глобальному ринку праці кафедра економічної теорії приймає участь в англомовних бакалаврських програмах і проводить навчання англійською мовою з першого курсу для студентів денної форми навчання.

Викладачі кафедри активно займаються профорієнтаційною та виховною роботою.

Мета кафедри: здійснення освітньої діяльності, спрямованої на фундаментальну економічну підготовку спеціалістів відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно стандартів вищої освіти та вимог Болонського процесу, формування творчої, професійної особистості для практичної та наукової діяльності.

Кредо кафедри: професійне та особистісне самовдосконалення, самонавчання та саморозвиток, причетність до життя Університету, пошукова активність, високий професіоналізм, прояв ініціативи, високої вимогливості до себе і до студентів.

 

на сайт кафедри

Остання зміна: 26 вересня 2018

Кафедра економічної теорії забезпечує фундаментальну економіко-теоретичну підготовку студентів:

освітнього ступеня «бакалавр» спеціальностей

 • 051 «Економіка»,
 • 056 «Міжнародні економічні відносини»
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»,
 • 073 «Менеджмент і адміністрування»
 • 075«Маркетинг»,
 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,
 • 071 «Облік і оподаткування»
 • 241 «Готельно-ресторанна справа»
 • 242 «Туризм»
 • 151 «Автоматизація та компютерно-інтегровані технології »
 • 181 «Хімічні технології та інженерія»


освітнього ступеня «магістр» спеціальностей:

 • 242 «Туризм»
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

З метою підвищення якості освітніх послуг до рівня світових стандартів кафедра економічної теорії проводить навчання на англомовних проектах за сучасними, престижними спеціальностями «Менеджмент і адміністрування», «Міжнародні економічні відносини», «Туризм», «Готельно-ресторанна справа».

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

Назва кількість годин
Економікс 300
Економічна теорія 90
Основи економічної теорії 90
Ринкова економіка 75
Глобальна економіка 120
Політекономія 106

Тема науково-дослідної роботи кафедри – теоретичні аспекти сталого розвитку економіки України. Тематика науково-дослідної роботи викладачів кафедри охоплює такі основні напрями:

 • дослідження проблем економічного зростання та переходу до моделі сталого розвитку економіки України;
 • аналіз соціально-економічних аспектів зайнятості робочої сили;
 • особливості розвитку вітчизняного підприємницького сектора та вплив глобалізації на його розвиток;
 • аналіз економічного механізму консолідації капіталу підприємств;
 • дослідження організаційно-економічного механізму соціального захисту населення ринкового типу;
 • дослідження еколого-економічного механізму природокористування в ринкових умовах;
 • дослідження проблем сталого економічного зростання в історії розвитку вітчизняної економічної думки;
 • дослідження проблем продовольчої безпеки України.

Усі зазначені питання висвітлюються на засіданнях, наукових та методичних семінарах кафедри. Результати досліджень впроваджуються в навчальний процес, а також, знаходять висвітлення у фахових та інших міжнародних наукових виданнях, репрезентуються на науково-методичних конференціях і конгресах.

1930 рік

створена кафедра теоретичної економії

1938 рік

назва змінена на – кафедру політичної економії

1987 рік

назва змінена на – кафедру економічної теорії

2006 рік

реорганізована в кафедру економічної теорії і політології

2011 рік

реорганізована в кафедру економічної теорії