Н У Х Т

Кафедра економіки і права

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Заїнчковський Анатолій Олександрович
професор, доктор економічних наук

(створена у 1930 році)

Одна з найстаріших кафедр університету, що функціонує понад 80 років та забезпечує професійну підготовку фахівців зі спеціальності 051 «Економіка» I-IV (бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук) освітньо-наукових рівнів вищої школи та ІІ (магістр) освітнього рівня вищої школи зі спеціальності 073 «Менеджмент» («Управління фінансово-економічною безпекою підприємства»).

Економіст – фахівець в галузі економіки, людина з високим рівнем інтелектуальних і комунікативних навиків. У собі поєднує знання та здібності правлінців, аналітиків, що уміло збирають, обробляють і впорядковують інформацію про економічні явища й процеси, аналіз ходу й результати економічної діяльності, оцінки її успішності й можливості її вдосконалення, з прогнозування, перспективного й поточного планування.

Український бізнес відносно молодий та потребує не дипломів для «галочки», а реальних практичних та теоретичних знань, навиків, умінь, якими володіють викладачі, випускники та практикуючі фахівці всіх етапів господарської діяльності, які співпрацюють із студентами кафедри в процесі навчання. Тому, на кафедрі практикуються та підтримуються авторські курси викладачів та креативні методики викладання з використанням ділових ігор, розглядом кейсів, запрошенням фахівців, потенційних роботодавців тощо для урізноманітнення навчального циклу.

Наші переваги:

 • Високваліфікований і досвідчений професорсько-викладацький колектив.
 • Наявність співпраці з Європейськими ВНЗ, обмін студентами.
 • Авторські курси та підходи до викладання дисциплін викладачами, а також участь в міжнародних програмах здобуття освіти.
 • Англомовний проект – навчання англійською мовою за бажанням студентів.
 • Універсальність економічної освіти у будь якій сфері бізнесу.
 • Зручне розташування університету та наявність гуртожитків.
 • Сучасні методи викладання матеріалу та проведення практичних і семінарських занять.
 • Адаптованість навчальної програми до сучасних потреб ринку праці та вимог майбутніх роботодавців.
 • Часті відкриті лекції від практикуючих фахівців в сфері економічної діяльності, випускників кафедри, директорів та власників підприємств.
 • Співпраця з провідними міжнародними та вітчизняними корпораціями з обміну навичок, досвіду та створення спеціалізованих курсів-тренінгів для студентів.
 • Відкриті та теплі стосунки між студентами і викладачами.

Детальніше на сайті кафедри:

 

на сайт кафедри

 

Остання зміна: 19 листопада 2018

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка» та освітньою програмою:

 • Економіка підприємства
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка» та освітньою програмою:

 • Економіка підприємства
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» та професійним спрямуванням:

 • Управління фінансово-економічною безпекою
Форма навчання Термін навчання
Денна 1 рік 6 місяців

Детальніше...

наукового ступеня «доктор філософії»

Підготовка фахівців на базі освітнього ступеня «Магістр» та ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю 051 «Економіка»

 • Економіка підприємства
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Детальніше...

наукового ступеня «доктор наук»

Підготовка фахівців на базі наукового ступеня «Доктор філософії» або кандидат наук за спеціальністю 051 «Економіка»

 • Економіка підприємства
Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

Детальніше...

Перелік дисциплін, що викладаються колективом кафедри економіки і права студентам освітньо-професійної програми «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціалізації: БАКАЛАВР «ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА»

Назва
ОБОВ'ЯЗКОВИЙ БЛОК ДИСЦИПЛІН
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Вступ до фаху (основи економіки підприємства)
Економіка підприємства
Маркетинг
Статистика
Міжнародна економіка
Фінанси, гроші і кредит
Менеджмент
Бухгалтерський облік
Економіка праці і соціально-трудові відносини
Економіка та організація нововведень на підприємстві
Організація виробництва, планування і контроль
Стратегія підприємства
Проектний аналіз
Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
Потенціал і розвиток підприємства (з основами оцінки вартості бізнесу)
Управління матеріальними ресурсами та витратами
Внутрішній економічний механізм підприємства
Економічний аналіз діяльності підприємств
ВИБІРКОВИЙ БЛОК ДИСЦИПЛІН
Підприємництво і бізнес-культура
Ділова іноземна мова
Правове забезпечення господарської діяльності
Економіка природокористування
Економіка та організація агропромислових формувань
Ціноутворення
Економіко-правове забезпечення інвестиційної і логістичної діяльності підприємства
Економіка та організація торгівлі й готельно-ресторанного бізнесу
Інформаційне забезпечення бізнесу
Формування бізнес-моделі підприємства та електронна комерція
Комплексний тренінг (з основами проведення економічних досліджень)
Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва
Політологія (з основами соціології)
Друга іноземна мова
Господарське та податкове право
Державне та регіональне управління
Економіка та організація біотехнологічних виробництв
Бізнес-планування
Інвестиційна і логістична діяльність
Митне законодавство та ЗЕД підприємства
Інформаційне забезпечення діяльності підприємства
Методологія економічних досліджень
Міжнародне право
Фінанси підприємства

 

Перелік дисциплін, що викладаються колективом кафедри економіки і права студентам освітньо-професійної програми «УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» кваліфікації: МАГІСТР З УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Назва
ЗАГАЛЬНА ПІДГОТОВКА
Аналітика бізнес-рішень
Діагностика ефективності
Фінансово-економічна діагностика вузьких місць
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА
Політика та економіка безпеки бізнесу
Бізнес-розвідка та аналітика
Кадрова безпека
Правові аспекти безпеки
Психологія діяльності фахівців з безпеки
Стандарти безпеки бізнесу
Інтелектуальна власність: торгові секрети
ВИБІРКОВИЙ БЛОК ДИСЦИПЛІН
Іноземна мова професійного спрямування
Фінансова безпека
Аудит фінансової звітності
Комерційні переговори
Майнова та особиста безпека підприємця
Формування інвестиційного портфеля
Інформаційна безпека
Методи управлінського обліку
Конфлікти та етика бізнесу
Національна безпека держави

 

Перелік дисциплін, що викладаються колективом кафедри економіки і права студентам освітньо-професійної програми «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» кваліфікації: МАГІСТР З ЕКОНОМІКИ

Назва
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА
Політика та економіка безпеки бізнесу
Корпоративне перетворення та трансформація бізнесу
Аналітика бізнес-рішень:
Діагностика ефективності
Фінансово-економічна діагностика вузьких місць
Бізнес-економіка:
Обґрунтування стратегічних рішень для бізнесу
Створення вартості в бізнесі
Start up: Створення власного бізнесу: від ідеї до успіху
Інтелектуальна власність: торгові секрети
ВИБІРКОВИЙ БЛОК ДИСЦИПЛІН
Проектна діяльність підприємства
Комерційні переговори
Іноземна мова професійного спрямування
Економіка росту і розвитку галузевих ринків
Конкурентна політика підприємства
Start up: Обґрунтування та розроблення проектів розвитку компанії
Start up: Формування та використання фінансово-економічних ресурсів підприємства
Економіка зеленого бізнесу
Економіка зарубіжних країн
Методи управлінського обліку

Сьомий рік поспіль кафедра економіки і права проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової і переробної галузей АПК» для науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів.

Наукова робота з студентами є невід'ємною частиною навчально-виховного процесу. її підсумки реалізуються у доповідях на щорічних наукових студентських конференціях університету. Тільки за останні три роки студентами під керівництвом викладачів кафедри підготовлено понад сотню таких доповідей.

Кафедра здійснює і підготовку науково-педагогічних кадрів. Лише протягом останніх 15 років на кафедрі підготовлено більше трьох докторських дисертації (Л.О. Чорна, Т.А. Говорушко, П.І. Коренюк, т. д.) та більше 15 кандидатських дисертацій (Г.М. Решетюк, Т.В. Лагода, О.В. Пасічник, О.М. Пєтухова, О.О. Шеремет. І.В. Левицька, В.В. Боковець, Н.А. Савчук, Л.М. Закревська, В.В. Стегура, О.О. Кудирко, Ю.Г. Левченко, І.В. Новойтенко, О.М. Ткаченко, О.В. Федорова, Т.М. Іванюта, Л.М. Штанько, т. д.). Переважна більшість з них стали викладачами кафедр інституту.

На даний момент на кафедрі навчається більше 10 аспірантів денної та заочної форм навчання.

На базі кафедри функціонує студентський гурток, який очолює доцент Відоменко О.І.

1931 рік

створено кафедру економіки харчової промисловості.

1943-1944 рр.

реорганізовано кафедру та дану нову назву «Економіки промисловості та організації виробництва».

1949 рік

кафедра економіки та організації виробництва зазнала реорганізації: її було розділено на кафедру економіки харчової промисловості й кафедру організації та планування виробництва

1959 рік

кафедри економіки харчової промисловості й організації та планування виробництва були об'єднані в кафедру економіки і організації виробництва харчової промисловості.

1995 рік

кафедра була реорганізована в кафедру економіки.

З 1996 ріку

кафедра здійснює підготовку фахівців зі спеціалізації «Економіка і право».

З 1998 ріку

кафедра здійснювала підготовку фахівців зі спеціальності «Фінанси».

 

Нині кафедра економіки і права здійснює підготовку бакалаврів і магістів зі спеціальності 051 «Економіка» та магістрів зі спеціальності 073 «Менеджмент» («Управління фінансово-економічною безпекою підприємства»).

Більш детально на сайті кафедри економіки і права в закладці «Історія»