Н У Х Т

Кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Нєміріч Олександра Володимирівна
доцент, доктор технічних наук

(створена у 2017 році)

Кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції (ТРАП) єдина випускова кафедра в Україні, яка із 2017 року розпочала підготовку фахівців за спеціальністю 181 «Харчові технології», спеціалізація «Технології аюрведичних харчових продуктів». Необхідність підготовки фахівців за цим напрямом зумовлена світовими тенденціями розвитку сучасних закладів ресторанного господарства, орієнтованих на виготовлення принципово нового покоління продуктів харчування – аюрведичних харчових продуктів. Кафедра також здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 181 «Харчові технології» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «магістр» за спеціалізаціями «Технології харчування»,  «Технології в ресторанному господарстві».

Викладацький склад кафедри налічує 1 професора, 11 доцентів, 4 старших викладача, 6 асистентів. Викладачі кафедри проводять навчальний процес з 40 дисциплін для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «магістр». За останній час викладачами кафедри розроблено електронні навчальні курси для дистанційної форми навчання. З метою подальшого удосконалення навчального процесу викладачі кафедри працюють над розробленням навчальних посібників, лабораторних практикумів, методичних рекомендацій, тестових завдань з усіх дисциплін відповідно до вимог вітчизняних і світових тенденцій розвитку ресторанного господарства.

Викладачі кафедри ТРАП регулярно підвищують рівень професійної майстерності проходячи стажування у провідних європейських і світових закладах освіти. Отриманий досвід вони впроваджують у навчальний процес для забезпечення підготовки висококваліфікованих, конкурентноспроможних фахівців сфери сервісу.

Кафедра ТРАП має науково-дослідну навчальну лабораторію з оцінювання якості сировини та готової продукції, технологічну лабораторію з технології продукції ресторанного господарства, сучасну лабораторію барної справи та роботи сомельє і комп’ютерний клас. Матеріально-технічна база кафедри постійно оновлюється. За облаштуванням і комплектацією навчальні лабораторії повністю відповідають вимогам часу та оснащені найсучаснішим устаткуванням від провідних світових виробників.

Практична підготовка майбутніх фахівців здійснюється проходженням навчальної, виробничої та переддипломної практики на найсучасніших вітчизняних підприємствах ресторанного господарства, наприклад: у мережах ресторанів «Мировая карта», «Tarantino Family», «Gastro Family»; в ресторанах при готелях «Inter Continental», «Premier Palace Hotel», «Hilton», «President Hotel», «Hyatt», «Дніпро», «Братислава», «Київ», «Турист», «Radisson».

З 2019 року студенти кафедри ТРАП мають можливість проходити виробничу та технологічну практику за кордоном, зокрема в Болгарії. Це дає можливість не лише здобути перший вагомий виробничий досвід а й підвищити рівень володіння іноземними мовами.

Під час навчального процесу студенти беруть участь у міжнародних та всеукраїнських конкурсах, олімпіадах, науково-практичних конференціях, виставках, майстер-класах, конкурсах кулінарної майстерності.

Навчання на кафедрі ТРАП дає можливість студентам здобути високоякісну освіту; можливість навчатися в магістратурі, аспірантурі та докторантурі; поглиблено вивчати іноземні мови; здобути другу вищу освіту; брати участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях; співпрацювати та налагоджувати ділові контакти з потенційними роботодавцями; можливість практик і працевлаштування на сучасних підприємствах ресторанного господарства як в Україні так і за кордоном.

на сайт кафедри

Остання зміна: 28 жовтня 2019

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

  • Технології харчування
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців або 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітніми програмами:

  • Технології в ресторанному господарстві
  • Технології аюрведичних харчових продуктів
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

Детальніше...

Кафедра здійснює підготовку конкурентоспроможних, висококваліфікованих фахівців, спроможних розробляти та впроваджувати інноваційні ресторанні технології, технології харчових продуктів функціонального та оздоровчого призначення, нові форми обслуговування споживачів; досліджувати та оцінювати ефективність впливу інновацій та бізнес-проектів на розвиток ресторанного бізнесу, розробляти інвестиційно привабливі проекти закладів ресторанного господарства, ініціювати та впроваджувати бізнес-ідеї ефективного розвитку підприємств ресторанного господарства.

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва кількість годин
Барна справа і робота сомельє 162
Гігієна та санітарія 180
Кулінарна етнологія 126
Організація ресторанного господарства 330
Основи наукових досліджень 90
Кулінарознавство 150
Вступ до аюрведи 90
Електронні системи в галузі 120
Основи нутріціології 90
Харчові та дієтичні добавки, прянощі та приправи 162
Основи молекулярної технології в закладах ресторанного господарства 120
Основи автоматизованого проектування 120
Проектування та дизайн закладів ресторанного господарства 396
Ресторанна справа 360
Теоретичні основи технології продукції ресторанного господарства 240
Технологія продукції ресторанного господарства 780
Управління якістю продукції та послуг ресторанного господарства 270
Обладнання закладів ресторанного господарства 360
Сервісологія 120
Хімія і технологія сировини ресторанного господарства 180
Загальні технології харчової промисловості 180
Харчові міні-технології в закладах ресторанного господарства  
Нутриціологія  

 

МАГІСТРИ
Назва кількість годин
Технології в ресторанному господарстві 
Інноваційні ресторанні технології 450
Молекулярні технології ресторанної продукції 150
Технологія ресторанної продукції оздоровчого призначення 390
Методологія і організація наукових досліджень 120
Інжиніринг у ресторанному бізнесі 90
Харчова та санітарна токсикологія 150
Дієтологія 90
Біологічно активні речовини у ресторанних технологіях  
Прикладні методи досліджень в ресторанному господарстві  
PR-технології в ресторанному господарстві  
   
Технології аюрведичних харчових продуктів 
Дослідницький практикум 180
Технології аюрведичних харчових продуктів 360
Теоретичні основи Аюрведи  
Біологічно активні речовини у технологіях аюрведичних харчових продуктів  
Безпека і якість аюрведичних харчових продуктів  
Теоретичні основи аюрведичного харчування  

Кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції виконує держбюджетну наукову роботу за темою:

  • «Розроблення технологій ресторанної і аюрведичної кулінарної продукції з використанням поліфункціональних напівфабрикатів і інноваційних інгредієнтів (Реєстрація теми в УкрІНТЕІ у вересні 2017 р., реєстраційний номер № 0117u003716).

Основними засадами цієї роботи є створення новітніх технологій та одержання асортименту поліфункціональних напівфабрикатів та продуктів аюрведичного харчування для закладів ресторанного господарства, зі збалансованими показниками харчової цінності та збереженням якості при зберіганні, у тому числі й напівфабрикатів швидкого приготування. Результати мають суттєву соціально-економічну значимість і є актуальними для декількох суміжних галузей науки.

Кафедра готує студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напряму «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції» та до Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технології харчування», «Технології в ресторанному господарстві». Студенти залучаються до участі у міжнародних освітніх програмах, мовних курсах, разом із викладачами кафедри беруть участь у міжнародних лекціях провідних вчених.

Результати наукової роботи постійно висвітлюються на вітчизняних наукових форумах та міжнародних конференціях і конгресах. Наукова новизна дослідницької роботи викладачів кафедри підтверджена патентами України на винахід і корисну модель, публікаціями у фахових та міжнародних наукових виданнях, що входять до наукометричних баз.