Н У Х Т

Кафедра туристичного та готельного бізнесу

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Басюк Дарія Іванівна
доцент, доктор економічних наук

(створена у 2010 році)

Колектив науково-педагогічних працівників кафедри забезпечує освітні послуги за напрямами підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа», спеціальністю «Готельна і ресторанна справа». Посади, що займають випускники після завершення навчання: керівник, менеджер туристичної фірми, екскурсовод, ексурсознавець, викладач-туризмознавець, фахівець з організації анімаційної діяльності, інструктор зі спортивного туризму, готельєр, організатор транспортних подорожей.

У 2013 р. розпочата підготовка бакалаврів за напрямом «Туризм» у рамках англомовного проекту з 100% викладанням дисциплін англійською мовою. Після закінчення бакалаврату студенти мають змогу здати міжнародні мовні екзамени та продовжити навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» у фахових навчальних закладах світу.

Протягом навчання студенти займаються науковими дослідженнями та виконують курсові роботи з дисциплін «Географія туризму», «Організація туристичних подорожей», «Менеджмент туризму».

Практична підготовка фахівців з туризму передбачає фахово-ознайомлювальну, рекреаційну, технологічну і фахову види практик та здійснюється з використанням матеріально-технічної бази НУХТ та інших профільних підприємств та організацій.

Рекреаційна практика орієнтована на ознайомлення студентів зі змістом їх майбутньої професії, з особливостями активного туризму, оволодіння практичними навичками спортивно-туристичної діяльності, ознайомлення із видами та способами активного відпочинку, особисту участь у туристичному поході.

Фахово-ознайомлювальна практика за програмою підготовки бакалавра передбачає проходження практики на підприємствах туристичної галузі різних форм власності та різних видів господарської діяльності. Основним місцем практики студентів є функціональні підрозділи туристичних підприємств.

Метою технологічної практики є закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами під час теоретичного навчання, надбання професійних вмінь та навичок фахівця з технології туристичного обслуговування, ознайомлення із нормативною документацією, із оформленням первинних документів, ознайомлення з новими формами обслуговування споживачів в туристичних підприємствах.

Фахова практика передбачає ознайомлення з реальними умовами функціонування підприємств туристичної сфери, сучасними проблемами, які потребують під час їх вирішення застосування сучасних знань та навичок, а також вміння встановлювати комунікаційні зв'язки з діловими партнерами, використання глобальних та локальних комп'ютерних мереж, діагностику причин кризових ситуацій на підприємстві, розробку управлінських рішень щодо підвищення ефективності технології діяльності підприємства.

Студенти проходять практику на провідних підприємствах туристично-готельної сфери: у готелях «Хілтон Київ», «Воздвиженський», «Прем'єр Палац», «Україна», на туристичних фірмах «Study.UA», «Гамалія», ТPG та ін.

Паралельно з навчальним процесом викладачами кафедри організовуються навчальні екскурсії та відвідування спеціалізованих виставок: «Міжнародний туристичний салон», «Україна – Подорожі та Туризм», фестиваль «Kyivlnteriors.Архітектура і дизайн»та ін.

З метою встановлення професійних зв'язків туристичного профілю та обміну досвідом кафедра постійно організовує подорожі цікавими куточками нашої країни та зарубіжжя.

Велика увага приділяється міжнародним зв'язкам кафедри. Підписано угоди про співпрацю з освітніми установами Білорусі, Італії, Греції, інших країн. Щороку викладачі і студенти вивчають практичний досвід організації туризму у європейських країнах: Угорщині, Болгарії, Німеччині, Франції тощо. У листопаді 2013 року була підписана Угода про співпрацю у галузі культури, освіти та науки між Посольством Аргентинської Республіки в Україні з метою культурного та соціального розвитку, розвитку міжнародної інтеграції освіти і науки, трансферу технологій та академічного обміну. У тому ж році створена Асоціація сприяння розвитку винного та гастрономічного туризму в Україні.

Одним із основних напрямів підвищення наукового потенціалу кафедри є залучення молодих науковців до дослідження актуальних проблем, що пов'язані з основними напрямами наукової діяльності кафедри. Викладачі кафедри очолюють роботу студентських наукових гуртків: «Теорії і практики туристичної діяльності», «Туристично-рекреаційні ресурси України та світу», «Туристичного краєзнавства «Компас», «Активного туризму».

Протягом останніх років викладачами кафедри опубліковані підручники «Винний туризм», «Організація готельного господарства», «Інноваційні технології в туризмі та готельному господарстві», «Готельне господарство світу: теорія і практика», «Організація готельно-ресторанної справи», а також монографії, довідники та методичні вказівки і рекомендації, опорні конспекти лекцій, низка наукових статей, в тому числі у закордонних виданнях.

На кафедрі здійснюється активна міжнародна діяльність з університетами Італії, Литви, Білорусі, Туреччини.

Викладачі випускової кафедри беруть активну участь у наукових конференціях, самі організовують науково-практичні семінари, проводять Міжнародну науково-практичну конференцію «Практика і перспективи розвитку еногастрономічного туризму: світовий досвід для України».

на сайт кафедри

Остання зміна: 10 квітня 2018

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 24 «Сфера обслуговування» за спеціальністю 242 «Туризм» та освітньою програмою:

  • Туризмознавство
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців або 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 24 «Сфера обслуговування» за спеціальністю 242 «Туризм» та освітньою програмою:

  • Туризмознавство
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

Детальніше...

Студенти можуть підвищувати рівень володіння англійською мовою, беручи участь у англомовному проекті підготовки бакалаврів та магістрів з туризму, під час якого усі дисципліни викладаються іноземною мовою.

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва кількість годин
Організація туризму (Основи туризмознавства) 135
Географія туризму (Географія туризму) 135
Історія туризму 90
Активний туризм 150
Організація туризму (Організація анімаційної діяльності) 90
Право (Правове регулювання туристичної діяльності) 90
Географія туризму (Туристичне країнознавство) 150
Винний та гастрономічний туризм 90
Туристичне краєзнавство 150
Основи наукових досліджень 90
Проектування та дизайн туристичних та готельних послуг 120
Логістика в туризмі 90
Інформаційні системи і технології в туристичній індустрії 120
Готельна справа 285
Розподіл продуктивних сил та регіональна економіка 120
Організація туризму (Організація транспортних послуг) 105
Організація туризму (Туроперейтинг) 135
Статистика в туризмі 90
Музеєзнавство 105
Організація туризму (Організація екскурсійної діяльності) 120
Рекреологія та курортна справа 150
Івентивний туризм 150
Управління персоналом у сервісі і туризмі 135
Бухгалтерський облік у туристичній діяльності 105
Менеджмент туризму 300
Економіка і аналіз діяльності підприємств туризму 150
Комунікативний менеджмент 90
Стандартизація, сертифікація та ліцензування в туризмі 105
Маркетинг у туризмі 120
Бізнес-планування та туризмі та ГРГ 105
Страхування в туризмі 90
Спеціалізований (винний) туризм 90

 

МАГІСТРИ
Назва кількість годин
Етика і психологія міжнародної комунікації 120
Міжнародний туристичний ринок 120
Туризмологія та управління розвитком дестинацій 120
Методологія наукових досліджень в туризмі 120
Менеджмент інновацій в туризмі (Менеджмент туристичних інновацій) 120
HR – менеджмент туристичних підприємств 120
Менеджмент інновацій в туризмі (Управління інноваційними проектами в туризмі) 120
Стратегічний маркетинг та комунікації в туризмі 120
Стратегічне управління та КСВ в туризмі 120
Глобальні дистриб’юторські системи 120
Винний та гастрономічний туризм 90
Глобальний ринок туристичних послуг 90
Методи і моделі прийняття рішень 90
Геоінформаційні технології 90

Педагогічний колектив кафедри проводить науково-дослідну роботу з актуальних напрямків розвитку туристичної сфери, особливу увагу приділяючи інноваційним формам і методам розвитку туризму, теорії і практики еногастрономічного туризму.

Викладачі кафедри керують роботою студентських наукових гуртків:

  • «Теорії і практики туристичної діяльності» (керівник Басюк Д.І)
  • «Туристично-рекреаційні ресурси України та світу» (керівник Сологуб Ю.І.)
  • «Туристично-краєзнавчий гурток «Компас» (Верес К. О.)
  • «Гурток з спортивного туризму» (Рудєв І. М.)

Тематика науково-дослідної роботи викладачів кафедри охоплює наступні напрями:

  • Інноваційні напрями розвитку туристично-рекреаційної сфери України в умовах глобалізації;
  • Теоретичні основи, практика та перспективи розвитку еногастрономічного туризму: світовий досвід для України.

14 травня 2010 року

Створена кафедра туристичного та готельного бізнесу.

2011 рік

Одержана ліцензія напряму підготовки 6.140103 «Туризм» на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» зі спеціалізаціями «Винний туризм» та «Міжнародний туризм». Здійснено перший набір напряму підготовки 6.140103 «Туризм» за освітньо - кваліфікаційним рівнем «бакалавр».

2013 рік

Організовано міжнародний науковий семінар «Розвиток винного туризму: Світовий досвід. Теорія. Практика». Розпочато навчання баклаврів за напрямом «Туризм» англійською мовою. Організовано факультативний курс вивчення італійської мови. За ініціативою кафедри створено Асоціацію сприяння розвитку винного та гастрономічного туризму в Україні.

2014 рік

Кафедра реорганізована у кафедру винного та гастрономічного туризму

25 грудня 2014 рік

Кафедра переіменована на кафедру туристичного та готельного бізнесу

2015 рік

Розпочато підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» 8.14010301 «Туризмознавство за спеціальністю (за видами)» напряму 140103 «Туризм» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти України.
Започатковано програму отримання подвійного магістерського диплому: національного – за спеціальністю «Туризмознавство» та європейського – за спеціальністю «Міжнародне управління» у Вищій Школі Менеджменту і Охорони Праці в Катовіцах (Польща)