Н У Х Т

Кафедра іноземних мов професійного спрямування

Завідувач кафедри

в.о. завідувача кафедри
Галинська Олена Миколаївна
доцент, кандидат філологічних наук

Сьогодні у зв'язку з динамічними змінами в суспільстві, що стали наслідком глобалізаційних процесів в усіх сферах життєдіяльності людини, з появою інноваційних технологій іноземна мова набула дуже важливого значення.

Враховуючи роль англійської як мови міжнародного спілкування, забезпечення інтеграції України до європейського політичного, економічного і науково-освітнього простору, перед викладачами кафедри іноземних мов професійного спрямування, які працюють зі студентами технологічних і технічних спеціальностей, постають важливі завдання. По-перше, у короткі терміни навчити студентів насамперед функціональної англійської для здійснення ефективної міжособистісної та ділової комунікації в іншомовному середовищі. По-друге, поступово сформувати в студентів уміння застосовувати іноземну мову для практичної роботи за фахом, підвищення свого професійного рівня, досягнення кар'єрних цілей.

Навчально-виховний процес на кафедрі здійснюють 16 науково-педагогічних працівників: 1 доктор наук, професор, 6 кандидатів наук, із них 5 доцентів, 6 старших викладачів та 4 викладача.

Для підвищення рівня педагогічної майстерності викладачі знайомляться з новітніми методиками викладання, спеціальними навчальними прийомами, щоб доцільно й ефективно підібрати метод відповідно до рівня знань, інтересів студентів, щоб зацікавити, привернути увагу до мови. З метою підтвердження володіння іноземною мовою на рівні В2 і вище, а також розуміння специфіки міжнародних іспитів задля якісної підготовки бакалаврів, магістрів, аспірантів, викладачі успішно складають іспити та отримують міжнародні сертифікати.

Кафедра забезпечує підготовку студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр» та аспірантів з таких дисциплін: «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Іноземна мова», «Іноземна мова: практичні навички наукової комунікації», «Іноземна мова: практичні навички наукового спілкування», «Англійська мова», «Ділова іноземна мова», «Ділова англійська мова», «Друга іноземна мова», «Друга ділова іноземна мова».

 

на сайт кафедри

Остання зміна: 20 вересня 2018

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

КАФЕДРА ЗАБЕЗПЕЧУЄ БАКАЛАВРАМ, МАГІСТРАМ І АСПІРАНТАМ ВИКЛАДАННЯ НАСТУПНИХ ДИСЦИПЛІН:

 • «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»
 • «Іноземна мова»
 • «Іноземна мова: практичні навички наукової комунікації»
 • «Англійська мова»
 • «Ділова іноземна мова»
 • «Ділова англійська мова»
 • «Друга іноземна мова»
 • «Друга ділова іноземна мова»

Тематика науково-дослідної роботи викладачів кафедри охоплює такі основні напрями:

 • здійснення науково-дослідної роботи кафедри за темою «Розвиток іншомовної комунікативної компетенції студентів у викладанні іноземних мов професійного спрямування в умовах євроінтеграції України» №0116u005028;
 • складання навчальних та робочих програм з модульним змістом навчальних дисциплін для студентів I-V курсів з технологічних та інженерно-технічних спеціальностей на факультетах ГРТБ, БТЕК, ІМПТ, ЕН та ННІХТ;
 • публікація навчально-методичних матеріалів для студентів I-V курсів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей;
 • формування іншомовної професійно-орієнтованої компетентності в говорінні у студентів нелінгвістичних спеціальностей;
 • використання інноваційних засобів навчання іноземних мов для студентів (зокрема електронних, аудіо- і відеоматеріалів);
 • вдосконалення шляхів викладання іноземних мов у контексті Болонського процессу;
 • підвищення кваліфікації й рівня професійної підготовки викладачів кафедри: проведення та відвідання відкритих занять на кафедрі (за графіком), відвідання фахових лекцій, науково-методичних семінарів з актуальних проблем філології, теорії та методики викладання іноземних мов, а також курсів в мережі вітчизняних та зарубіжних організацій Speak-Up, British Council, America House, International House, Longman Pearson, London School of English тощо.

1930-1941

Створена кафедра німецької мови

1944-2003

Реорганізована в кафедру іноземних мов

2003-2011

Реорганізована в кафедру іноземних мов загальної підготовки

з 2011 року

Реорганізована в кафедру іноземних мов професійного спрямування