Н У Х Т

Кафедра хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Завідувач кафедри

В.о. завідувача кафедри
Подобій Олена Валеріївна
доцент, кандидат технічних наук

(створена у 1930 році)

Кафедра хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів починає свою історію в рік заснування Київського інституту цукрової промисловості (1930 р.) під назвою кафедра фізичної і колоїдної хімії. Призначення її як базової загальноосвітньої кафедри полягало у викладанні та підготовці з дисципліни "Фізична та колоїдна хімія" студентів усіх технологічних спеціальностей як денної, так і заочної форм навчання спочатку інституту, а потім університету. Славетні сторінки історії кафедри детально викладено на нашій web-сторінці.

З 2011 року кафедра стала випусковою за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія», освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» та освітнім ступенем «Магістр» (освітня програма «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів») денної і заочно/дистанційної форми навчання. Слід відмітити, що фахові знання з хімічної технології харчових добавок та косметичних засобів студенти отримують вже перебуваючи у бакалавраті. Зокрема викладаються такі основні дисципліни, як: “Хімія природних сполук”, “Хімія та технологія харчових добавок”, “Хімія ПАР в косметичній та харчовій промисловості”, “Хімія та технологія косметичних засобів” тощо. Отже, наші спеціалізації направлені на використання знань хімічних процесів до харчових та косметичних технологій. Освітня програма магістратури за даною спеціалізацією концентрована на інноваційних та сучасних наукових підходах як в рамках відповідних дисциплін так і власного дослідження. Студенти також знають новітню систему управління безпекою харчових продуктів(ХАССП), сучасні методи аналізу, стандартизації і сертифікації косметичних засобів тощо.

У 2017 році змінено назву кафедри (кафедра хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів) з причини формування нового профілю навчальної та наукової діяльності кафедри, зумовленої наявністю випускової спеціальності хіміко-технологічного напряму та реструктуризацією в університеті.

Кафедра приділяє велику увагу співпраці з роботодавцями. Останнім часом набула популярності та викликає велике зацікавлення з усіх сторін така форма співробітництва як запрошення роботодавців на захисти дипломів наших студентів. Представники кафедри є постійними учасниками фахових конференцій, форумів, зустрічей. Ми пишаємося успіхами наших студентів хіміків-технологів. Серед них є 5 переможців Всеукраїнських конкурсів науково-дослідних робіт студентів зі спеціальності «Хімічна технологія», переможець ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Хімія», переможці конкурсів бізнес-проектів тощо.

На кафедрі функціонують спеціалізовані навчальні лабораторії, обладнані сучасними приладами та установками, які є базою для навчального процесу та науково-дослідних робіт студентів. Регулярно та продуктивно працює науковий гурток «Нанобарвничок». Результати наукової діяльності студентів є складовою частиною їх дипломних проектів, магістерських робіт або публікуються у наукових виданнях. За час існування кафедри у аспірантурі підготовлений 21 кандидат наук. Співробітниками кафедри опубліковано понад 700 наукових праць у фахових та закордонних виданнях і одержано 40 авторських свідоцтв та патентів.

Студенти проходять практику на провідних підприємствах харчової, косметичної, фармацевтичної галузей, науково-дослідних установах, де потім можуть залишитися працювати. З урахуванням сучасних тенденцій існують широкі можливості щодо створення власного бізнесу, зокрема виробництво hand-made косметики.

Набутий кафедрою досвід з організації навчальної, методичної та наукової роботи надає їй можливість успішно справлятися із завданнями, які ставляться керівництвом нашого ВНЗ. Кафедра протягом багатьох років має високий рейтинг серед інших кафедр університету.

на сайт кафедри

Остання зміна: 02 жовтня 2018

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» та освітньою програмою:

  • Хімічні технології та інженерія
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» та освітньою програмою:

  • Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

Детальніше...

наукового ступеня «доктор філософії»

Підготовка фахівців на базі освітнього ступеня «Магістр» та ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю 102 «Хімія»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми начання 4 роки

Детальніше...

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва кількість годин
Хімія природних сполук 306
Сенсорний та фізико-хімічний аналіз харчових добавок та косметичних засобів 162
Поверхневі явища та дисперсні системи (колоїдна хімія) 144
Хімічні методи аналізу харчових добавок та косметичних засобів 180
Загальні харчові технології 216
Фізична хімія 398
Загальна хімічна технологія 306
Хімія ПАР 216
Теоретичні основи технології харчових добавок та косметичних засобів 144
Комп'ютерні розрахунки в хімічній технології 126
Хімія та технологія харчових добавок 288
Хімія та технологія косметичних засобів 288

 

МАГІСТРИ
Назва кількість годин
Інноваційні технології харчових та косметичних виробництв 180
Сучасне обладнання та проектування харчових та косметичних виробництв 150
Сучасні методи досліджень в хімії та технології 180
Інноваційні технології харчових добавок 120
Технології синтезу і біосинтезу біологічно активних речовин 90
Нові хімічні системи і технології 120
Математико-статистичні методи досліджень 90
Інтелектуальна власність 90
Управління інноваційними проектами 90
Товарознавство продовольчих товарів та косметичних засобів 90
Системи управління та контролю якості харчових та косметичних продуктів 90
Токсикологія продуктів харчування та косметични х засобів 150
Ділова іноземна мова 90
Мікробіологія харчових та косметичних виробництв 90
Виконання та презентація наукових досліджень 180

 

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ
Назва кількість годин
   
   
   
   

Кафедра працює в рамках двох пріоритетних напрямків НДР НУХТ: «Розроблення сучасних енерго- і ресурсозбережних технологій та нанотехнологій для виробництва якісних і безпечних харчових продуктів» та «Розроблення технологій харчових продуктів оздоровчої та профілактичної дії». Розвиваючи їх, співробітники кафедри здійснюють роботу по таким кафедральним тематикам: «Фізико-хімічні основи одержання, функціональності та використання багатокомпонентних нанодисперсних систем та застосування добавок у харчових і косметичних продуктах» і «Дизайн технологій збагачення харчових та косметичних продуктів біологічно активними сполуками».

До сфери наукових інтересів викладачів входить:

  • Взаємозв'язок складу, структури, нанодисперсності та функціональних властивостей у багатокомпонентних системах різної природи.
  • Моделювання структури та властивостей компонентів у складних системах різної природи.
  • Розробка методів одержання та модифікації харчових добавок з наданням їм функціональності.
  • Розробка методів аналізу і контролю харчових добавок в харчових продуктах та косметичних засобах.
  • Отримання фосфоліпідів та вивчення їх фізико-хімічних властивостей.
  • Розроблення технологій засобів піномиючого призначення з наданням їм функціональності.

За підсумками рейтингу кафедр університету у 2015 році відмічено вагомий внесок викладачів кафедри у загальний рейтинг університету завдяки публікаціям у наукометричній базі Scopus.

Успішно організовано та проведено викладачами кафедри Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми хімії та хімічної технології» в НУХТ (20-21 листопада 2014 року та 20-22 листопада 2016 року). У конференції взяли участь не тільки вчені НУХТ, а й представники провідних наукових, навчальних та комерційних установ України, такі як Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний авіаційний університет, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського, Інститут органічної хімії, Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського, Інститут технічної теплофізики, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії, Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича, НАН України, ПАТ "Фармак", Національний університет "Львівська політехніка", Львівський національний університет імені Івана Франка, ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет", Національна металургійна академія України, Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара, Українська державна академія залізничного транспорту, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Херсонський національний технічний університет, а також закордонні фахівці з Науково-практичного центру НАН Білорусії з продовольства і Інституту фізико-органічної хімії НАН Білорусії тощо.

Студенти-хіміки неодноразово були призерами ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Хімічні технології». Останні переможці 2015 року — студенти А. Ярош та Н. Дацька (керівник к.т.н., доцент Олена Подобій), 2016 року – студентка В. Айрапетова (керівники к.т.н., доцент Наталія Сабадаш, к.х.н., старший викладач Ігор Фесич), 2017 року — Бахмут Жанетта (керівник к.т.н., доцент Наталія Сабадаш) Переможниці нагороджені Дипломом другого ступеня, а колектив університету – Грамотою за плідну співпрацю у проведенні ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт і сприяння у підготовці висококваліфікованих фахівців у галузі хімічної технології.

Кафедрою організована та забезпечена робота секції "Хімічна технологія та фізична і колоїдна хімія" Міжнародної конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті». У 2017 році плідно працювала й англомовна секція за участю закордонних представників із Румунії, представників інших ВНЗ України..

З нагоди Дня хіміка в університеті два роки поспіль проводився на базі кафедри очний етап конкурсу ідей, бізнес-планів, проектів «У практичній площині: хімічна технологія харчових добавок та косметичних засобів». Студенти представили свої ідеї щодо використання інноваційних харчових технологій, харчових добавок та косметичних засобів у народному господарстві з детальним економічним обґрунтуванням запропонованої технології. Роботи були представлені на розгляд членів журі у складі завідувача кафедри хімічної технології та фізичної і колоїдної хімії Георгія Сокольського, завідувача кафедри аналітичної хімії Єлизавети Костенко, професора кафедри менеджменту та адміністрування Віктора Ємцева та доцента цієї ж кафедри Оксани П'янкової і старшого викладача кафедри економічної теорії Віктора Гаркавка. Проблематика представлених на конкурсі проектів охоплювала використання ерітріолу в харчовій та екстракту кропиви в косметичній промисловості, і отримання інноваційних продуктів – молекулярного борщу та молочного шампанського, створення інноваційних продуктів, молочних напоїв, біопалива тощо.

1930 рік

створена кафедра фізичної і колоїдної хімії. На момент створення кафедра об’єднувала декілька хімічних дисциплін, які нині викладаються на різних кафедрах і мала назву фізичної, колоїдної та аналітичної хімії.

1946–1949 роки

кафедру очолював доктор хімічних наук, професор, академік АН УРСР Антон Володимирович Думанський. Професора А.В. Думанського по праву називають засновником колоїдної хімії у СРСР.

1949 - 1967 роки

кафедру хімії очолював доктор хімічних наук, професор, академік АН УРСР Онисим Данилович Куриленко. У 1954 році від кафедри в самостійний підрозділ була відокремлена кафедра загальної та неорганічної хімії. У 1965 році була виділена у самостійну структурну одиницю кафедра аналітичної хімії.

1970 - 1992 роки

кафедру фізичної і колоїдної хімії очолював Валентин Васильович Фесенко – доктор хімічних наук (1968 р.), професор, лауреат Державної премії України (1985 р.) у галузі науки і техніки.

1992 - 2008 роки

очільником кафедри був доктор хімічних наук, професор, академік НАН України, лауреат премії Ленінського комсомолу ім. Артема (1968 р.) Валерій Веніамінович Манк.

2008 - 2012 роки

кафедру очолювала доктор технічних наук Олена В’ячеславівна Грабовська.

2011 рік

кафедра є структурною одиницею факультету технології оздоровчих продуктів та харчової експертизи. Кафедрою фізичної і колоїдної хімії розпочато підготовку фахівців за напрямом 6.051301 “Хімічна технологія”.

2011 -2014 роки

викладачами кафедри фізичної і колоїдної хімії підготовлені навчально-методичні комплекси з хімічних та технологічних дисциплін за напрямом 6.051301 “Хімічна технологія”.

2014 рік

очільником кафедри призначено доктора хімічних наук Георгія Володимировича Сокольського.

2015 рік

Розпочато підготовку магістрів зі спеціальності 8.05130111 «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів»

2016 рік

У зв’язку із реорганізацією в університеті кафедру переведено до факультету біотехнології та екологічного контролю

2017 рік

Змінено назву кафедри — кафедра хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів з причини формування нового профілю навчальної та наукової діяльності кафедри, зумовленої наявністю випускової спеціальності хіміко-технологічного напряму та реорганізацією в університеті.