Н У Х Т

Кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Завідувач кафедри

В.о. завідувача кафедри
Семенова Олена Іванівна
доцент, кандидат технічних наук

(створена у 1973 році)

Кафедра здійснює підготовку фахівців у галузі знань 10 «Природничі науки» за освітнім ступенем «бакалавр», спеціальністю 101 «Екологія» освітньою програмою «Екологія та екоменеджмент», «магістр» за спеціальністю 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» за освітніми програмами «Екологія та охорона навколишнього середовища» та «Екологічний контроль та аудит» відповідно.

На кафедрі викладаються загальнонаукові дисципліни «Екологія», «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності», «Основи промислового будівництва та санітарної техніки»– для студентів усіх спеціальностей університету. Також надаються консультації з дипломного проектування. Крім того, кафедрою забезпечується навчання студентів-екологів за 42 основними фаховими дисциплінами

Практична підготовка фахівців з екології здійснюється з використанням матеріально-технічної бази НУХТ та інших профільних установ і підприємств. Між НУХТ та організаціями екологічного спрямування (державні екологічні інспекції, лабораторії екологічного контролю, митниці тощо), підприємствами харчової та переробної промисловості (ЗАТ «Оболонь», Київські хлібозаводи № 4, №10, м'ясо-переробні комбінати, Київський завод шампанських вин, ЗАТ «Росинка», Вінницький олієжировий комбінат, ТОВ «Спецтехніка», Яготинський молокозавод тощо), підприємствами з очищення стічних вод та утилізації відходів (Бортницька станція аерації, Деснянська станція водопідготовки, сміттєспалювальний завод «Енергія»), науково-дослідними та галузевими інститутами укладено відповідні угоди, які забезпечують студентів місцями науково-виробничої та переддипломної практики, а також надають їм можливість вирішувати питання працевлаштування після закінчення навчання в університеті.

На кафедрі крім існуючих лабораторій для екологічного контролю, створені навчальні спеціалізовані лабораторії, які обладнані сучасними приладами та установками для студентів-екологів.

Викладачі кафедри постійно знаходять шляхи удосконалення навчальної роботи, впроваджуючі нові методи навчання та наукові досягнення. Щороку поповнюється база методичних розробок, покращується матеріальне забезпечення. Кафедра оснащена сучасними ЕОМ, які формують локальну мережу, підключену до Internet. Тісні зв'язки з компанією «Протек» дозволяють постійно оновлювати програмне забезпечення з безпеки праці та цивільного захисту. Це дає змогу студентам якісно опановувати матеріал під час самостійної роботи і виконання розрахункових робіт.

Фахівці кафедри надають консультації та розробляють плани локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, здійснюють ідентифікацію та декларування об'єктів підвищеної небезпеки на харчових підприємствах України. Для цього на кафедрі провідними спеціалістами розроблені сучасні комп'ютерні програми для всебічного аналізу небезпек та оцінки рівня ризиків.
Кафедра підтримує тісні стосунки з багатьма академічними та галузевими науково-дослідними інститутами та профільними кафедрами з екології вищих навчальних закладів.

на сайт кафедри

Остання зміна: 06 жовтня 2018

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 101 «Екологія» та освітньою програмою:

 • Екологія та екоменеджмент
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 101 «Екологія» та освітньою програмою:

 • Екологія та охорона навколишнього середовища

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища» та освітньою програмою:

 • Екологічний контроль і аудит
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

Детальніше...

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва кількість годин
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

МАГІСТРИ
Назва кількість годин
   
   
   
   
   
   
   

Тематика науково-дослідної роботи викладачів кафедри охоплює такі основні напрями:

 • Екологічні ризики сталого розвитку;
 • Екологізація харчових виробництв у напряму ресурсо- і енергозабезпечення;
 • Інтенсифікація біологічного очищення стоків харчових виробництв з підвищенням продуктивності метанового бродіння та аеробної ферментації;
 • Біодеструкція стічних вод, що містять нафтопродукти;
 • Розроблення біотехнології одержання біостимуляторів, імунопротекторів та інших препаратів лікувально-профілактичної дії зі спіруліни;
 • Дослідження впливу діяльності харчових підприємств на біоту екосистем;
 • Оцінка екологічних ризиків фізичних факторів антропогенного походження в аспекті концепції сталого розвитку;
 • Екологічна безпека екосистем України;
 • Наукові основи отримання якісної та безпечної харчової продукції;
 • Відповідність показників якості та безпеки харчової продукції вимогам національних та міжнародних стандартів;
 • Розроблення систем моніторингу стану навколишнього середовища на територіях, що підлягають антропогенному впливу;
 • Обґрунтування основ проведення екологічного аудиту на об'єктах антропогенного впливу;
 • Оцінювання екостанів геокомплексів та їх природних потенціалів з метою охорони, раціонального використання і відновлення екосистем.

Показниками наукової діяльності кафедри є підготовка наукових праць, результати яких активно публікуються в наукових фахових журналах, виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз SCOPUS, IndexCopernicus, представляються на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях і конкурсах наукових робіт.

1973 рік

У результаті відокремлення від кафедри технології мікробіологічних і вітамінних виробництв, біохімії та мікробіології створено кафедру біохімії

1973–1996 роки

Кафедру очолює доктор технічних наук, професор Г.О. Нікітін, який створив наукову школу, напрям роботи якої присвячений охороні навколишнього середовища, а саме, розробленню технології очищення стічних вод та переробки відходів на біогаз та кормові продукти, теоретичному обґрунтуванню та перевірці на практиці біохімічних основ очищення концентрованих стічних вод харчової промисловості та стічних вод, які містять нафтопродукти. Нікітіним Г.О. розроблена теорія метанового бродіння, створено нове уявлення про біоенергетику та терморегуляцію цього процесу на молекулярному рівні.

1995 рік

Кафедру перейменовано на кафедру біохімії та екології харчових виробництв. Розпочато підготовку фахівців з нової спеціальності – «Екологія харчових виробництв та продуктів» за напрямом «Харчова технологія та інженерія». Згідно з новим напрямом підготовки фахівців із вищою освітою, затвердженим 1997 р., замість цієї спеціальності введено спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища» за напрямом «Екологія».

1998 рік

Здійснюється прийом студентів для підготовки спеціалістів-екологів за напрямом «Екологія»

з 1998 року

Кафедра є випусковою з підготовки фахівців за багатоступеневою системою: «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»

2011 рік

Вперше в Україні розпочата підготовка за магістерською програмою «Екологічний контроль і аудит»

2011 рік

Кафедра перейменована на кафедру біохімії та екологічного контролю.

2012 рік

Запроваджено навчання англійською мовою для магістрів спеціальності «Екологічний контроль і аудит»

2017 рік

Кафедра перейменована на кафедру екології та збалансованого природокористування.