Н У Х Т

Кафедра біотехнології і мікробіології

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Пирог Тетяна Павлівна
професор, доктор біологічних наук

(створена у 1933 році, набула статус випускової у 1966 році)

Кафедра біотехнології і мікробіології (БТМ) НУХТ має найбільший в Україні досвід з підготовки висококласних фахівців з інженерної біотехнології, розпочавши її понад 50 років тому. Нині кафедра єдина в Україні готує універсальних інженерів для фармацевтичної, промислової, харчової та природоохоронних біотехнологій, що робить випускників конкурентоспроможними на ринку праці не тільки України, а й багатьох країн світу.

Навчання здійснюється за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія». Після здобуття освітнього ступеня «бакалавр» студенти можуть продовжити навчання за освітніми програмами магістра «Фармацевтична біотехнологія» або «Промислова біотехнологія». Випускники магістратури мають можливість отримати освітньо-науковий ступінь «доктор філософії» з біотехнології.

Фах біотехнолога без відриву від виробництва опановують студенти заочної форми навчання. Випускники коледжів та технікумів, в тому числі і ті, які навчались за медичними спеціальностями, продовжують здобувати біотехнологічну освіту на кафедрі за скороченим терміном навчання.

Переваги опанування фаху біотехнолога саме на кафедрі біотехнології і мікробіології НУХТ:

Наведені вище переваги отримання біотехнологічної освіти на кафедрі біотехнології і мікробіології НУХТ, а також більш як 50-річний досвід підготовки універсальних інженерів-біотехнологів забезпечують надзвичайно високу зацікавленість роботодавців випускниками кафедри і реальну перспективу працевлаштування за фахом не тільки на провідних промислових підприємствах, а й у найвідоміших фармацевтичних компаніях України, регіональних представництвах світових компаній, проектних, науково-дослідних та контрольно-аналітичних організаціях.

 

на сайт кафедри

Остання зміна: 28 січня 2019

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» та освітньою програмою:

  • Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» та освітніми програмами:

  • Промислова біотехнологія
  • Фармацевтична біотехнологія
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

Детальніше...

наукового ступеня «доктор філософії»

Підготовка фахівців на базі освітнього ступеня «Магістр» та ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми начання 4 роки

Детальніше...

Cпеціальність "Біотехнології та біоінженерія" – універсальна. Випускники кафедри отримують відразу три освіти в одній – біологічну, хімічну та інженерну.

Під час навчання студенти

  • опановують такі біологічні дисципліни як: «Біологія клітин», «Основи імунології», «Загальна мікробіологія і вірусологія», «Генетика», «Екологія», «Основи біобезпеки і біоетики»
  • мають грунтовну підготовку з таких хімічних дисциплін як: «Загальна та неорганічна хімія», «Органічна хімія», «Фізична та колоїдна хімія», «Біохімія», «Біохімічні основи мікробного синтезу», «Фармацевтична хімія», «Методи досліджень в біотехнології»
  • вигідно відрізняються від випускників інших ВНЗ потужною інженерної підготовкою з дисциплін: «Загальна біотехнологія», «Електротехніка та основи електроніки», «Процеси та апарати біотехнологічних виробництв», «Автоматизація та управління біотехнологічним виробництвом», «Основи екобіотехнологій», «Основи проектування», «Загальні харчові технології», «Технологія вакцин і пробіотиків», «Технологія білків терапевтичної дії», «Харчова біотехнологія», «Біотехнологія культур рослин і тварин», «Устаткування біотехнологічних виробництв», «Нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв», «Основи САПР», «Фармацевтична розробка лікарських засобів», «Технологія продуктів мікробного синтезу», «Промислова технологія лікарських засобів».

Наші студенти набувають знання та опановують практичні навички у спеціалізованих аудиторіях та сучасних мікробіологічних та технологічних лабораторіях. Кафедра біотехнології і мікробіології має потужну матеріально-технічну базу, яка поповнюється і оновлюється впродовж 50 років існування кафедри.

Набуття нашими студентами знань та вмінь із створення інженерно-конструкторської документації, знайомство з основами розроблення та впровадження у промисловість стандартів GMP, GLP, GHP, HACCP робить їх найбільш конкурентноздатними в умовах сучасного ринку праці. Наші випускники, маючи університетський рівень підготовки з біологічних та хімічних дисциплін, є підготовленими інженерами, здатними створювати регламенти біотехнологічних та фармацевтичних виробництв, проектувати ділянки виробництва, розробляти та впроваджувати інші сучасні нормативно-технічні документи.

На кафедрі постійно ведеться науково-дослідна робота, спрямована на вирішення багатьох актуальних питань сьогодення, зокрема розроблення високоефективних ресурсозберігаючих біотехнологій з метою їх впровадження у мікробіологічну, фармацевтичну і харчову промисловість.

На кафедрі працюють дві наукові школи «Фізіологічні та метаболічні основи регуляції та інтенсифікації біотехнологій практично цінних метаболітів» (мікробних поверхнево-активних речовин; селенозбагачених дріжджів, ферментних препаратів; полісахаридів, інтерферонів тощо) та «Високоефективні біотехнології для охорони довкілля» (інтегровані технології очищення стічних вод, одержання біогазу, добрив пролонгованої дії; біоконверсія промислових відходів у нові продукти мікробного синтезу екологічного спрямування).

На базі кафедри функціонує аспірантура зі спеціальності «Біотехнологія» (технічні науки). За роки свого існування кафедра підготувала понад 60 кандидатів та 6 докторів наук.

Наукові досягнення співробітників кафедри постійно публікуються у провідних рейтингових наукових журналах наукометричних базах даних Scopus, PubMed, SpringerLink, BioMedLаb, EBSCO, РИНЦ, Index Copernicus.

З метою всебічного сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів та магістрантів напряму підготовки «Біотехнологія» створений і вже кілька років вдало функціонує науковий гурток «BIOTECH». У розпорядженні молодих науковців дві науково-дослідні лабораторії, оснащені всім необхідним для проведення наукових досліджень обладнанням.

Молоді дослідники активно долучаються до вирішення таких актуальних питань сьогодення, як створення ефективних біопрепаратів для очищення грунтів та водних джерел від нафтових забруднень, підбір та випробування ефективних дезінфікувальних засобів для харчових виробництв, дослідження мікробіологічних показників новостворених продуктів харчування, пошук ефективних продуцентів біологічно-активних речовин, зокрема ферментів, тощо. Результати роботи гуртківців високо оцінені преміями та нагородами на наукових конкурсах, міжнародних конференціях та симпозіумах.

Науковий потенціал кафедри можна оцінити за рівнем підготовки студентів, про який свідчать численні премії та нагороди на наукових конкурсах, міжнародних конференціях та симпозіумах. Тільки за останні роки студентами, магістрантами та аспірантами кафедри здобуто ряд найпрестижніших премій та дипломів у галузі біотехнології: дипломи лауреатів Конкурсу на кращу наукову роботу «Зробимо Україну енергоощадною», Грамота Президії Національної академії наук України, дипломи І-ІІІ ступенів за перемоги у всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, дипломи І-ІІІ ступенів за перемоги у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з біотехнології .

Наші наукові досягнення дають змогу з упевненістю дивитися у майбутнє і сприяти швидшому настанню ери біотехнології в Україні.

1933 рік

створена самостійна кафедра технічної мікробіології для підготовки спеціалістів у галузі харчових технологій.

кінець 60-х рр. ХХ ст.

кафедра стала випусковою: вперше в Україні розпочато підготовку інженерів-технологів за спеціальністю «Технологія мікробіологічних і вітамінних виробництв».

1971 рік

перший випуск спеціалістів-біотехнологів для мікробіологічної промисловості у кількості 25 чоловік.

1988 рік

зміна назви кафедри на: біотехнології мікробного синтезу.

90-ті рр. ХХ ст.

нострифікація спеціальності «Біотехнологія» (напрям «Хімічна технологія та інженерія»).

2003 рік

підготовка інженерів-технологів за спеціальностями «Промислова біотехнологія», «Біотехнологія біологічно активних речовин» (в рамках нового напряму «Біотехнологія»).

2005 рік

відкриття вперше в Україні спеціалізації «Мікробіологія харчових виробництв» (в рамках спеціальності «Промислова біотехнологія»).

2010 рік

нострифікація спеціальності «Фармацевтична біотехнологія» (замість «Біотехнологія біологічно активних речовин»).

2011 рік

зміна назви кафедри на: біотехнології і мікробіології.

2011 рік

відкриття нової спеціальності «Екологічна біотехнологія та біоенергетика».