Н У Х Т

Кафедра інтегрованих автоматизованих систем управління

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Ельперін Ігор Володимирович
професор, кандидат технічних наук

( створена у 1959 році)

Кафедра інтегрованих автоматизованих систем управління спільно з кафедрою автоматизації процесів управління здійснює підготовку бакалаврів із напряму 6.050202 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» та є випусковою з підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» і «магістр» зі спеціальності 7.05020202 (8.05020202) «Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» та спеціалізацією «Автоматизоване управління бізнес-процесами підприємства».

У процесі підготовки бакалаврів із напряму «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» кафедра відповідає за теоретичну та практичну фахову підготовку, викладаючи курси: «Мікропроцесорна техніка», «Метрологія та технологічні вимірювання», «Технічні засоби автоматизації», «Інтегровані системи управління», «Проектування систем автоматизації», «Контролери та їх програмне забезпечення», «Людино-машинні інтерфейси», «Промислові мережі та інтеграційні технології», «Автоматизація технологічних процесів», «Мікропроцесорні системи управління електроприводом» та ін. Крім того кафедра здійснює підготовку студентів енергетиків і технологічних спеціальностей з основ автоматизації виробничих процесів на базі сучасного технічного і програмного забезпечення.

Кафедра має одне із найкращих в Україні оснащення навчальних лабораторій сучасними технічними і програмними засобами автоматизації. До складу кафедри входять 3 спеціалізовані навчальні лабораторії з мікропроцесорної техніки, оснащені промисловими контролерами провідних приладобудівельних фірм Європи та світу: Schneider Electric, Vipa, Mitsubishi, Siemens і лабораторія автоматичного управління оснащена технікою фірм Hitachi, Honeywell, Siemens, Danfos, Open System, FESTO, Овен, Мікрол, Тера та ін., що забезпечує можливість майбутнім фахівцям не тільки оволодівати ґрунтовними теоретичними знаннями, а й набувати необхідних практичних навичок, що дуже цінується майбутніми роботодавцями.

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі методичних комісій МОН України. Так професор Ельперін І.В. є членом підкомісії з напряму «Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології» науково-методичної комісії МОН України з «Автоматики і управління», а також є головою робочої групи МОН України з розробки стандартів підготовки фахівців з напряму «Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології»

на сайт кафедри

Остання зміна: 06 жовтня 2018

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та освітньою програмою:

  • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та освітніми програмами:

  • Комп'ютерні технології та програмування в автоматизованих системах управління
Форма навчання Термін навчання
Денна 1 рік 6 місяців
  • Інтелектуальні комп'ютерні системи керування
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

Детальніше...

наукового ступеня «доктор філософії»

Підготовка фахівців на базі освітнього ступеня «Магістр» та ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми начання 4 роки

Детальніше...

наукового ступеня «доктор наук»

Підготовка фахівців на базі наукового ступеня «Доктор філософії» або кандидат наук за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

Детальніше...

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

Назва кількість годин
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Кафедра виконує держбюджетну наукову роботу з напряму «Інноваційні підходи до розробки і впровадження мікропроцесорних компۥютерно-інтегрованих систем управління».

Основним завданням цієї роботи є підвищення ефективності автоматизованих систем управління технологічними процесами харчових виробництв із використання інтелектуальних підсистем підтримки прийняття рішень.

Викладачі кафедри виконують держбюджетні науково-дослідні роботи за темами:

  • розроблення ефективних алгоритмів та цифрових регуляторів для періодичних технологічних процесів і комплексів;
  • удосконалення методів інтегрованого управління на виробництві;
  • розроблення та дослідження принципів побудови систем автоматичного контролю технологічних параметрів з використанням магнітопружних та ультразвукових первинних перетворювачів;
  • розроблення ефективних структур комп'ютерно-інтегрованих систем управління в харчовій промисловості з використанням промислових мереж та інтеграційних технологій;
  • основи управління технологічними комплексами з підсистемам підтримки прийняття рішень;
  • використання методів сучасної теорії управління для розроблення ефективних систем автоматизації складних об'єктів;
  • розроблення динамічних експертних систем для ефективного керування системами автоматизації.

Крім того, виконуються госпдоговірні науково-дослідні роботи за участю викладачів кафедри. Наукові розробки кафедри впроваджуються у виробництво для різних галузей промисловості.

Результати наукової роботи постійно висвітлюються на вітчизняних наукових форумах та міжнародних конференціях і конгресах. Наукова новизна дослідницької роботи викладачів кафедри підтверджена патентами України на винахід та на корисну модель, публікаціями у фахових та міжнародних наукових виданнях.

На кафедрі діють два студентських наукових гуртка, які очолюють провідні викладачі кафедри.

1959 рік

У Київському технологічному інституті харчових технологій утворено кафедру автоматизації виробничих процесів

1963 рік

Відбувся перший випуск фахівців із спеціальності «Автоматизація та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів»

1965 рік

Створено лабораторію обчислювальної техніки на базі ЕОМ типу «Урал-2М»

1987 рік

Кафедру перейменовано на кафедру автоматизації технологічних процесів та виробництв

1989 рік

Вперше в університеті кафедра отримала персональні комп’ютери IBM, що поклало початок новому етапу розвитку кафедри в основі якого широке використання у системах управління компۥютерно-інтегрованих технологій

1989-1998 роки

Кафедрою здійснено повний перехід на нові технічні засоби автоматизації – мікропроцесорні пристрої та контролери та використання їх у комп'ютерно-інтегрованих системах управління

1998 рік

Створено першу в Україні навчальну лабораторію мікропроцесорної техніки, обладнання для якої передала фірма Schnaider Electric

1999 рік

Наказом по Українському державному університеті харчових технологій кафедра отримала назву «Автоматизації і компۥютерно-інтегрованих технологій»

2002 рік

Створено навчальну лабораторію мікропроцесорної техніки, обладнання для якої передала фірма Mitsubishi

2004 рік

Модернізовано навчальну лабораторію технологічних вимірювань, основне обладнання для якої передала фірма Siemens

2005 рік

Створено навчальну лабораторію мікропроцесорної техніки, обладнання для якої передала фірма VIPA

2011 рік

Шляхом поділу кафедри автоматизації і комп’ютерно-інтегровані технології були створені дві кафедри: «Автоматизації процесів управління» і «Інтегрованих автоматизованих систем управління»

2011 рік

Модернізовано навчальну лабораторію управління, обладнання для якої передали фірми Hitachi, Honeywel, Danfos, Festo, Овен, Мікрол, Тера і інші

2013 рік

Проведена модернізація навчальної лабораторії фірми Mitsubishi з передачею університету 12 навчальних стендів