Н У Х Т

Наукові видання

Журнал «Наукові праці НУХТ»

Журнал «Наукові праці Національного університету харчових технологій» включений до переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з технічних наук для спеціальностей – 121, 126, 133, 141, 144, 151, 162, 181 (Наказ МОН України № 975 від 11.07.2019), з економічних наук для спеціальностей 051, 073, 075 (Наказ МОН України № 975 від 11.07.2019), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії.

ДО ВІДОМА АВТОРІВ

Шановні колеги!

Редакційна колегія журналу «Наукові праці Національного університету харчових технологій» запрошує вас до публікації наукових праць.

До друку приймаються рукописи, які раніше не були опубліковані в друкованих та електронних виданнях. Автор, який подає матеріали до друку, зберігає за собою всі авторські права та надає відповідному виданню право першої публікації, дозволяючи розповсюджувати матеріал із зазначенням авторства й джерела первинної публікації, а також погоджується на розміщення її електронної версії на сайті Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського та у відкритому доступі в електронній мережі університету. Автор надає право редакційній колегії на рецензування та відхилення поданих для опублікування матеріалів. В одному номері може бути видана лише одна стаття автора (як власна, так і в співавторстві).

У редакційно-видавничий відділ необхідно представити:

 • файл статті;
 • рецензію доктора наук певної галузі (за тематичною спрямованістю статті). Якщо один із авторів статті є доктором наук, то рецензія необов’язкова;
 • роздруківку тексту статті, що відповідає наданому файлу;
 • заяву з підписами автора(-ів) про те, що надіслана стаття раніше не друкувалася і не подана до будь-яких інших видань;
 • витяг з протоколу засідання кафедри (підрозділу) з рекомендацією роботи до друку.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Статті подаються у вигляді вичитаних роздруківок на папері формату А4 (поля з усіх сторін по 2 см, Time New Roman, кегль 14, інтервал 1,5) та електронної версії (редактор Microsoft Word). У тексті статті не повинно бути порожніх рядків. Між словами допускається лише один пробіл. Усі сторінки тексту мають бути пронумеровані. Обсяг статті має бути не менший 15 тис. знаків і не перевищувати 24 тис. знаків (як виняток, не більше 40 тис. знаків).

 

ПОСЛІДОВНІСТЬ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТАТТІ

 1. Індекс УДК.
 2. Назва статті (англійською та українською мовами).
 3. Ініціали та прізвища авторів англійською та українською мовами.
 4. Анотація англійською та українською мовами (не менше 1800 символів з пробілами). Анотація має містити коротку інформацію про мету, об’єкт та методику досліджень, основні результати й рекомендації щодо їх застосування.
 5. Ключові слова (5—6 слів/ключових словосполучень англійською та українською мовами).
 6. Структура текстової частини:
  • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор;
  • формулювання мети статті;
  • викладення основних результатів дослідження;
  • висновки і перспективи подальших наукових досліджень.
 7. Після тексту статті в алфавітному або порядку цитування в тексті наводиться список літературних джерел (не менше п’яти джерел, не більше дванадцяти). Бібліографічні описи оформляються згідно з ДСТУ 8302:2015. У тексті цитоване джерело позначається у квадратних дужках цифрою, під якою воно стоїть у списку літератури. Бібліографічний опис подається мовою видання. Не допускається посилання на неопубліковані матеріали. У переліку джерел мають переважати посилання на наукові праці останніх років. Також слід обмежити посилання на власні публікації, оскільки це знижує наукову цінність статті та індекс цитування автора.
 8. Таблиці (у Word або Excel) можна подавати як у тексті, так і в окремих файлах (на окремих сторінках). Кожна таблиця повинна мати тематичний заголовок, набраний напівжирним шрифтом, і порядковий номер (без знака №), якщо таблиць кілька. Слово «Таблиця» і номер друкуються курсивом, заголовок — напівжирним шрифтом.
 9. Ілюстрації (креслення, рисунки, схеми, діаграми) мають бути розміщені в тексті. Обов’язковою вимогою є надсилання оригінальних файлів рисунків, створених у програміредакторі Corel Draw Х6.

  Вимоги до оформлення рисунків: вісь координат — 0,2 мм, без сітки, сам рисунок (наприклад, крива) — 0,35 мм, текст в рисунку — Times New Roman 9,5, ширина рисунка — до 13 см. Всі рисунки мають бути чорно-білими. Підписи до рисунків набираються безпосередньо під рисунками прямим напівжирним шрифтом. Знімок екрана (скриншот) виконується на світлому фоні.

  Фотографії мають бути чіткими та контрастними (формати TIF, JPG з роздільною здатністю 300 dpi), розмірами 6×9. Фотографії друкуються у разі крайньої потреби. Авторам краще завантажити фотографії на хмарний сервіс і у списку літератури дати на них посилання.
 10. Математичні формули повинні бути роздруковані з правильним виділенням верхніх і нижніх індексів. Нумерація формул здійснюється арабськими цифрами у круглих дужках біля правого поля сторінки. Індекси від скорочених українських слів друкуються прямим шрифтом малими літерами. В індексах, що складаються з двох скорочених слів, після першого скороченого слова ставиться крапка, після другого — крапка не ставиться. Цифри в індексах також друкуються прямим шрифтом. Індекси, позначені латинськими літерами, друкуються курсивом. У формулах літери латинського алфавіту набираються курсивом, грецького й українського — прямим шрифтом.

  Хімічні формули набираються прямим шрифтом. Математичні символи, що входять до складу хімічних формул, — курсивом.

  Формули вставляються безпосередньо в текст. Прості формули набираються з клавіатури, а складні — за допомогою редактора формул Microsoft Equation 3.0 object або Math Type 5,6. Інші версії редакторів формул є неприйнятними. Символи вставляються тільки через таблицю символів. Скорочення позначень одиниць фізичних величин мають відповідати Міжнародній системі одиниць (SI).
 11. Відомості про авторів статті повинні бути наведені за єдиним зразком у вказаному порядку: прізвище (прописними літерами), ім’я та ім’я по батькові (повністю); наукове звання; посада чи професія, місце роботи; телефон, E-mail.
 12. Дата надходження статті до редакції (після тексту надрукованого матеріалу).

Використання автоматичного перекладу наукового тексту (статті, анотації, ключових слів) не допускається. Переклад має бути належної якості.

Відсутність будь-якого з пунктів переліку, зазначеного вище, рецензії, невідповідність вимогам до оформлення, наявність орфографічних, граматичних, стилістичних помилок, автоматичний переклад елементів матеріалу є підставою для відмови в прийнятті статті до друку.

Автор несе відповідальність за додержання вимог чинного законодавства при підготовці матеріалів, у тому числі норм авторського права і достовірність наведених фактичних даних (цитат, посилань, імен, назв тощо).

 

 •  

   

   

  Головний редактор

 • Шевченко Олександр Юхимович

  Шевченко
  Олександр Юхимович

  доктор технічних наук, професор

  Заступник головного редактора

 • Пенчук Юрій Миколайович

  Пенчук
  Юрій Миколайович

  кандидат технічних наук, доцент

  Відповідальний секретар

Адреса редакції:

Національний університет харчових технологій
м. Київ, 01601
вул. Володимирська, 68,
корпус Б, к. 412,

Контактні телефони: міський – (044) 287-92-95, внутрішній – 92-95.

E-mail: npnuht@ukr.net

 

Зі змістом журналу можна ознайомитися тут.

Журнал
«Харчова промисловість»

Журнал «Харчова промисловість» включений до переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з технічних наук для спеціальностей – 133, 162, 181 (Наказ МОН України № 612 від 07.05.2019), 122, 141, 144, 151, 162, 133 (Наказ МОН України № 975 від 11.07.2019), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії.

Тематика: висвітлення результати науково-дослідних робіт з технології харчових продуктів, хімічних, біохімічних, мікробіологічних процесів, апаратів, обладнання, автоматизації харчових виробництв та економіки харчової промисловості.

Розрахований на наукових та інженерно-технічних працівників харчової промисловості.

Журнал є продовженням міжвідомчого тематичного збірника «Харчова промисловість», заснованого в 1965 р.

Виходить два рази на рік.

Журнал «Харчова промисловість» індексується такими наукометричними базами:

 • Google Scholar;
 • Index Copernicus.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Статті мають бути підготовлені з урахуванням Постанови Президії ВАК України № 7-05/6 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України». Друкуються наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання певної проблеми і на які спирається автор; виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

До публікації приймаються не публіковані раніше статті, що містять результати фундаментальних теоретичних розробок та найзначніших прикладних досліджень викладачів, наукових співробітників, докторантів, аспірантів і студентів. Всі статті піддягають обов'язковому рецензуванню провідними спеціалістами у відповідній галузі харчових технологій, яких призначає науковий редактор журналу.

Рукопис статті надсилається у двох примірниках, українською мовою, включаючи таблиці, рисунки, список літератури.

Статті подаються у вигляді вичитаних роздруківок на папері формату A4 (поля з усіх сторін по 2 см, шрифт Arial або Time New Roman, кегль 14, інтервал 1,5) та електронної версії (редактор Microsoft Word) на електронному носії. На електронному носій не повинно бути інших версій та інших статей, у тексті статті — порожніх рядків. Між словами допускається лише один пробіл. Усі сторінки тексту мають бути пронумеровані.

На першій сторінці наводяться: у лівому верхньому куті — шифр УДК (напівжирним шрифтом), нижче ініціали і прізвища авторів (напівжирним шрифтом), наукові ступені авторів, назва установи, де працює автор; далі — назва статті великими напівжирними літерами, під назвою — анотація українською мовою з ключовими словами (5—6 слів/ключових словосполучень) набрана світлим курсивом; фраза «Ключові слова» — напівжирним шрифтом.

У кінці першої сторінки, під короткою рискою, ставиться знак авторського права, ініціали, прізвища авторів, рік.

Матеріали, представлені у статті, мають бути розділені на основні змістові розділи, такі як: постановка проблеми, мета досліджень, матеріали та методи, результати досліджень, висновки. Кожен з наведених розділів статті починається з нового абзацу («Постановка проблеми», «Мета досліджень», «Матеріали і методи», «Результати досліджень», «Висновки» — напівжирним курсивом).

Після тексту статті в алфавітному або порядку згадування в тексті наводиться список літературних джерел (кожне джерело з абзацу). Бібліографічні описи оформляються згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». У тексті цитоване джерело позначається у квадратних дужках цифрою, під якою воно стоїть у списку літератури. Бібліографічний опис подається мовою видання. Не допускається посилання на неопубліковані матеріали. У переліку джерел мають переважати посилання на роботи останніх років.

Прізвища зарубіжних авторів у тексті статті треба наводити в українській транскрипції.

Після списку літератури наводяться: анотація та ключові слова російською мовою; ініціали і прізвища авторів, назва статті великими напівжирними літерами, анотація та ключові слова (Summary) англійською мовою (розмір анотації не менше 1800 знаків без пробілів, має містити коротку інформацію по кожному із основних змістових розділів); фрази «Ключевые слова» та «Key words» — напівжирним шрифтом.

Усі анотації мають містити коротку інформацію щодо об'єкта та методик досліджень з наведенням основних результатів роботи та рекомендаціями щодо сфери їх застосування.

Після тексту анотацій та ключових слів наводиться фраза «Одержана редколегією (дата)» (набраним світлим курсивом). За дату одержання статті вважають дату надходження її до редакції.

Роздрукований варіант статті підписують усі автори.

У разі одержання статті, оформленої з порушенням запропонованих вимог, редакція статтю не реєструє. За необхідності доопрацювання статті відповідно до зауважень рецензента авторам направляється екземпляр рукопису, який разом із рецензією, відповіддю рецензентові, двома екземплярами виправленої статті та електронним носієм з виправленим текстом слід повернути до редакції.

Таблиці виконувати у Microsoft Office Word в форматі DOC. Кожна таблиця повинна мати тематичний заголовок, набраний напівжирним шрифтом, і порядковий номер (без знака №), якщо таблиць кілька. Якщо таблиця одна, то дається тільки заголовок (без слова «Таблиця»), Слово «Таблиця» і номер — курсивним шрифтом, заголовок — напівжирним. Таблиці мають бути закритими — з боковими, нижньою і горизонтальними лінійками у полі таблиці.

Ілюстрації мають бути виконані ретельно, в програмі CorelDraw або будь-якому іншому графічному редакторі, на білому папері й розміщені в тексті та в окремих файлах (формати CDR, TIF, JPG; роздільна здатність не менше 300 dpi).

Фотографії друкуються лише у разі крайньої потреби, вони мають бути чіткими, контрастними, виконаними на білому фотопапері, розмірами 6x9 см.

Підписи до рисунків набираються на окремій сторінці або безпосередньо під рисунками прямим шрифтом.

Повторення одних і тих самих даних у тексті, таблицях і на рисунках не допускаються.

Формули вставляються прямо в текст за допомогою редактора формул. Нумерація формул — арабськими цифрами у круглих дужках біля правого поля сторінки.

Використовувані в статті фізичні, хімічні, технічні та математичні терміни, одиниці фізичних величин та умовні позначення мають бути загальноприйнятими. Скорочення позначень одиниць фізичних величин мають відповідати Міжнародній системі одиниць (SI).

До статей додаються: виписка з протоколу засідання кафедри (підрозділу) з рекомендацією роботи до друку; відомості про авторів (прізвище, повне ім'я та по батькові, науковий ступінь, місце роботи, номери контактних телефонів, адреса), кафедральний висновок/експертний висновок (для статей сторонніх організацій), заява з підписами автора(-ів) про те, що надіслана стаття раніше не друкувалася і не подана до будь-яких інших видань.

 

 • Анатолій Соколенко

  Анатолій Соколенко

  д-р техн. наук, професор

  Головний редактор

 • Сергій Токарчук

  Сергій Токарчук

  канд. техн. наук, доцент

  Відповідальний секретар

 

Склад редакційної колегії журналу «ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ»

 

1. Анатолій Соколенко / Anatoliy Sokolenko д-р техн. наук, проф., Україна / Ph. D. Hab., Prof., National University of Food Technologies, Ukraine
2. Сергій Токарчук / Serhiy Tokarchuk канд. техн. наук, доц., Україна / Ph. D. As., Prof., National University of Food Technologies, Ukraine
3. Іван Шило / Ivan Shylо д-р техн. наук, проф., Білорусь / Ph. D. Hab., Prof., Belarusian State Agrarian Technical University, Republic of Belarus
4. Станка Дамянова / Stanka Damyanova д-р техн. наук, доц., Болгарія / DSc, Assoc. Prof., Razgrad Branch of the University of Ruse, Bulgaria
5. Стефан Стефанова / Stefan Stefanov д-р инж., проф., Болгарія / DSc, Prof., University of Food Technologies — Plovdiv, Bulgaria
6. Анатолій Ладанюк / Anatoly Ladanyuk д-р техн. наук, проф., Україна / Ph. D. Hab., Prof., National University of Food Technologies, Ukraine
7. Олександр Серьогін / Oleksandr Ser'ohin д-р техн. наук, проф., Україна / Ph. D. Hab., Prof., National University of Food Technologies, Ukraine
8. Тетяна Пирог / Tetyana Pyroh д-р біол. наук, проф., Україна / Ph. D. Hab., Prof., National University of Food Technologies, Ukraine
9. Олександр Шевченко / Olexander Shevchenko д-р техн. наук, проф., Україна / Ph. D. Hab., Prof., National University of Food Technologies, Ukraine
10. Лариса Арсеньєва / Larysa Arsen'yeva д-р техн. наук, проф., Україна Ph. D. Hab., Prof., National University of Food Technologies, Ukraine
11. Тамара Носенко / Tamara Nosenko д-р техн. наук, доц., Україна / Ph. D. Hab., Prof., National University of Food Technologies, Ukraine
12. Віра Оболкіна / Vera Obolkina д-р техн. наук, Україна / Ph. D. Hab., Prof., National University of Food Technologies, Ukraine
13. Віктор Ємцев / Viktor Yemtsev д-р екон. наук, проф., Україна / Ph. D. Hab., Prof., National University of Food Technologies, Ukraine
14. Віра Юрчак / Vira Yurchak д-р техн. наук, Україна / Ph. D. Hab., Prof., National University of Food Technologies, Ukraine
15. Людмила Пешук / Lyudmyla Peshuk д-р с-г. наук, проф., Україна / Ph. D. Hab., Prof., National University of Food Technologies, Ukraine
16. Віктор Доценко / Victor Dotsenko д-р техн. наук, проф., Україна / Ph. D. Hab., Prof., National University of Food Technologies, Ukraine
17. Віталій Прибильський / Vitaliy Prybyl's'kyy д-р техн. наук, проф., Україна / Ph. D. Hab., Prof., National University of Food Technologies, Ukraine
18. Галина Сімахіна / Halyna Simakhina д-р техн. наук, проф., Україна / Ph. D. Hab., Prof., National University of Food Technologies, Ukraine
19. Олена Грабовська / Olena Hrabovs'ka д-р техн. наук, проф., Україна / Ph. D. Hab., Prof., National University of Food Technologies, Ukraine
20. Олександр Гавва/ Oleksandr Gavva д-р техн. наук, проф., Україна/ Ph. D. Hab., Prof., National University of Food Technologies, Ukraine
21. Микола Якимчук / Mykola Yakymchuk д-р техн. наук, проф., Україна/Ph. D. Hab., Prof., National University of Food Technologies, Ukraine

 

Адреса редакції:

 

Контактні телефони: міський – (044) 287-92-45, внутрішній – 92-45

E-mail: tmipt_xp@ukr.net

 

Зі змістом журналу можна ознайомитися тут.

Журнал
«Ukrainian Journal of Food Science»

Журнал «Ukrainian Journal of Food Science» включений до переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з економічних наук для спеціальностей 051, 073, 075 (Наказ МОН України № 1643 від 28.12.2019), з технічних наук для спеціальностей – 141, 144, 162, 181 (Наказ МОН України № 1643 від 28.12.2019), 133 (Наказ МОН України № 409 від 17.03.2020) в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії.

Ukrainian Journal of Food Science публікує оригінальні наукові статті, короткі повідомлення, оглядові статті, новини та огляди літератури з усіх аспектів харчової науки, техніки, інженерії, харчування, хімії, економіки та управління.

Результати досліджень, представлені в журналі, повинні бути новими, мати чіткий зв'язок з харчовою наукою і представляти спільний інтерес для міжнародного наукового співтовариства.

Тематика публікацій

 • Харчова інженерія
 • Харчова хімія
 • Мікробіологія, біотехнологія
 • Властивості харчових продуктів
 • Якість та безпека харчових продуктів
 • Процеси та обладнання харчових виробництв
 • Економіка та управління підприємствами харчової, переробної, біотехнологічної промисловості
 • Автоматизація процесів
 • Упаковка
 • Здоров'я
 • Нанотехнології

Мова статей - англійська

Періодичність журналу - 2 номери на рік (червень, грудень).

 

WEB-СТОРІНКА ВИДАННЯ І ВИМОГИ ДО СТАТТІ

 

 •  

   

   

  Головний редактор

 • Олексій Губеня

  Олексій Губеня

  канд. техн. наук, доцент

  Відповідальний секретар

СКЛАД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

 

1 Алєксандр Іванов д-р. техн. наук, проф., Могильовський державний університет продовольства, Республіка Бєларусь
2 Алєксандр Мамцев д-р. техн. наук, проф., філія Московського державного університету технології та управління в м. Мелеуз, Республіка Башкортостан, Росія
3 Анатолій Сайганов д-р. екон. наук, проф., Інститут системних досліджень в АПК НАН Бєларусі
4 Анжей Ковальскі д-р, проф., Інститут аграрної та харчової економіки – ноціональний дослідний інститут, Польща
5 Антонела Дорохович д-р. техн. наук, проф., Національний університет харчових технологій, Україна
6 Галина Сімахіна д-р. техн. наук, проф., Національний університет харчових технологій, Україна
7 Запряна Денкова д-р, проф., Університет харчових технологій, м. Пловдив, Болгарія
8 Іван Малежик д-р. техн. наук, проф., Національний університет харчових технологій, Україна
9 Лівіу Гачеу д-р, проф., Трансільванський університет Брашова, Румунія
10 Микола Сичевський д-р. екон. наук, проф., Інститут продовольчих ресурсів НААН України
11 Марк Шамцян канд. техн. наук, доц., Санкт-Петербурзький державний технологічний інститут, Росія
12 Олександр Серьогін д-р.техн. наук, проф., Національний університет харчових технологій, Україна
13 Наталія Скопенко д-р. екон.наук, Національний університет харчових технологій, Україна
14 Олександр Шевченко д-р.техн. наук, проф., Національний університет харчових технологій, Україна
15 Олексій Губеня канд. техн. наук, доц., Національний університет харчових технологій, Україна
16 Олена Грабовська д-р. техн. наук, проф., Національний університет харчових технологій, Україна
17 Станка Дамянова д-р, Русенський університет, філія в м. Разград, Болгарія
18 Тетяна Пирог д-р. біол. наук, проф., Національний університет харчових технологій, Україна

 

Рецензія рукопису статті

Всі наукові статті, представлені для публікації в «Ukrainian Journal of Food Science» проходять «Подвійне сліпе рецензування» (рецензент не знає автора статті, і, відповідно, автор не знає рецензента) принаймні двома вченими, призначених редакційною колегією: один є членом редколегії і один незалежний учений. Зазвичай час рецензування складає 4-6 тижнів.

Ukrainian Journal of Food Science включено у перелік наукових фахових видань України з технічних наук, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства освіти і науки України № 793 від 04.07.2014)

Кожному номеру і статті присвоюється номер DOI (Crossref identifiers of articles)

Індексація журналу наукометричними базами

 • EBSCO (2013)
 • Google Scholar (2013)
 • Index Copernicus (2014)
 • Universal Impact Factor (2014)
 • Directory of Open Access scholarly Resources (ROAD) (2014)
 • CAS Source Index (CASSI) (2016)
Рейтинг журналу в базі «Index copernicus»
2014 2015 2016
51 63 81

 

Адреса редакції:

 

Контактні телефони:

 

 

Зі змістом журналу можна ознайомитися тут

Журнал
«Ukrainian Food Journal»

Журнал «Ukrainian Food Journal» включений до переліку наукових фахових видань України (категорія «А») з технічних наук для спеціальностей 133, 144, 162, 181 (Наказ МОН України № 358 від 15.03.2019), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії.

Web-сторінка журналу

Інформація на Web-сторінці журналу є пріоритетною над іншими інформаційними ресурсами

Ukrainian Food Journal публікує оригінальні наукові статті, оглядові статті та короткі повідомлення, оглядові статті, новини та огляди літератури з усіх аспектів харчової науки.
Результати досліджень, представлені в журналі, повинні бути новими, мати чіткий зв'язок з харчовою наукою і представляти інтерес для міжнародного наукового співтовариства.
Мова статей - англійська
Періодичність журналу - 4 номери на рік (березень, червень, вересень, грудень).

Кожному номеру і статті присвоюється ідентифікатор DOI

Журнал індексується наукометричними базами:
Index Copernicus (2012)
EBSCO (2013)
Google Scholar (2013)
UlrichsWeb (2013)
CABI full text (2014)
Online Library of University of Southern Denmark (2014)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI) (2014)
Directory of Open Access scholarly Resources (ROAD) (2014)
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) (2014)
Directory of Open Access Journals (DOAJ) (2015)
InfoBase Index (2015)
Chemical Abstracts Service Source Index (CASSI)  (2016)
FSTA (Food Science and Technology Abstracts) (2018)
Emerging Sourses Citaton Index (складова Web of Science) (проіндексовані всі статті з 2015 року)

Рецензія рукопису статті
Всі наукові статті, представлені для публікації в «Ukrainian Food Journal» проходять «Подвійне сліпе рецензування» (рецензент не знає автора статті, і, відповідно, автор не знає рецензента) принаймні двома вченими, призначених редакційною колегією: один є членом редколегії і один незалежний учений.
Зазвичай час рецензування складає 3 місяці.

Ivanov-V

 • Володимир Іванов

  д-р техн. наук, професор

  Головний редактор

Склад редакційної колегії

Архів номерів Ukrainian Food Journal:

(архів постійно оновлюється на web-сторінці журналу http://ufj.ho.ua/indexUA.html)

Рік Випуски
2019 Vol.8, Is.1 Vol.8, Is.2    
2018 Vol.7, Is.1 Vol.7, Is.2 Vol.7, Is.3 Vol.7, Is.4
2017 Vol.6, Is.1 Vol.6, Is.2 Vol.6, Is.3 Vol.6, Is.4
2016 Vol.5, Is.1 Vol.5, Is.2 Vol.5, Is.3 Vol.5, Is.4
2015 Vol.4, Is.1 Vol.4, Is.2 Vol.4, Is.3 Vol.4, Is.4
2014 Vol.3, Is.1 Vol.3, Is.2 Vol.3, Is.3 Vol.3, Is.4
2013 Vol.2, Is.1  Vol.2, Is.2 Vol.2, Is.3 Vol.2, Is.4
2012 Vol.1, Is.1 Vol.1, Is.2 Vol.1, Is.3  

Журнал
«УПАКОВКА»

ДО ВІДОМА АВТОРІВ

Шановні колеги!

Редакційна колегія інформаційно-аналітичного журналу «Упаковка»запрошує вас до публікації результатів наукових робіт.

Журнал перереєстрований Президією ВАК України (Постанова № 1-05/7 від 10.11.2010 р.) як наукове видання з технічних наук.

У журналі висвітлюються результати науково-дослідних робіт з розробки, виготовлення, впровадження та використання пакувальних матеріалів, упаковки, обладнання, технологій пакування та логістичних операцій, а також з ресурсозберігаючих технологій переробки упаковки.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Стаття має бути підготовлена з урахуванням Постанови Президії ВАК України № 7-05/1 "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України". Друкуються наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких закладено розв'язання певної проблеми і на які спирається автор; виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

До публікації приймаються не публіковані раніше статті, що містять результати фундаментальних теоретичних розробок та найзначніших прикладних досліджень наукових співробітників, докторантів, аспірантів, студентів та провідних фахівців пакувальної індустрії.

Статті подаються українською або російською мовою (включаючи анотацію українською, російською та англійською мовами (до 300 знаків), таблиці, рисунки, список літератури) у вигляді вичитаних роздруківок на папері формату А4 та електронної версії (редактор Microsoft Word) на CD-диску. Матеріали статті також можна направляти електронною поштою на адресу E-mail: upakjour@nbi.com.ua у форматі PC – txt, doc. Обсяг статті — не більше 10 роздрукованих сторінок.

На першій сторінці статті наводяться: у лівому верхньому куті — шифр УДК, нижче назва статті, потім ініціали і прізвища авторів, їх науковий ступінь та місце роботи (назва закладу, установи).

На першій сторінці статті наводяться: у лівому верхньому куті — шифр УДК, нижче назва статті, потім ініціали і прізвища авторів, їх науковий ступінь та місце роботи (назва закладу, установи).

У кінці тексту статті окремим абзацом наводяться висновки.

Після основного тексту в порядку згадування в тексті дається список літературних джерел. Бібліографічні описи оформляються згідно з ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления». У тексті цитоване джерело позначається у квадратних дужках цифрою, під якою воно стоїть у списку літератури. Бібліографічний опис подається мовою видання.

Прізвища іноземних авторів у тексті статті треба наводити в українській або російській транскрипції.

Стаття закінчується написом "Одержана редколегією (дата)".

Роздрукований варіант статті підписують усі автори.

Таблиці (Microsoft Word) можна давати як у тексті, так і в окремих файлах (на окремих сторінках). Кожна таблиця повинна мати тематичний заголовок і порядковий номер.

Ілюстрації мають бути виконані ретельно у програмі Adobe Illustrator CS2 або Adobe Photoshop CS2, розміщені у тексті та обов'язково записані в окремих файлах (формати TIF, JPEG, AI, EPS розміром не менш як 300 dpi); допускається подавати рисунки розмірами 10 х 17 см, виконані акуратно чорною тушшю або чорною кульковою ручкою на білому папері, придатні для подальшого сканування.

Фотографії друкуються лише у разі крайньої потреби, вони мають бути чіткими, контрастними, виконаними на білому фотопапері, розмірами 6 x 9 см.

Формули вставляються прямо у текст за допомогою тільки редактора формул Microsoft Equation 3.0 object. Нумерація формул — арабськими цифрами у круглих дужках біля правого поля сторінки.

Використовувані в статті фізичні, хімічні, технічні та математичні терміни, одиниці фізичних величин та умовні позначення мають бути загальноприйнятими. Скорочення позначень одиниць фізичних величин мають відповідати Міжнародній системі одиниць (SI).

На окремих аркушах до статті додаються: анотація (п'ять-шість рядків) українською, російською та англійською мовами кожна з ключовими словами; витяг з протоколу засідання кафедри, технічної ради (підрозділу) з рекомендацією наукової праці до друку; відомості про авторів (прізвище, повне ім'я та по батькові, науковий ступінь, місце роботи, номери контактних телефонів, адреса); дві рецензії провідних науковців у відповідній галузі знань.

 

Публікація статей здійснюється відповідно до плану видання журналу та результатів рецензування.

Рукописи не повертаються, за винятком, коли авторам потрібно допрацювати статтю.