Н У Х Т

Кафедра фізики

Head of Department

Завідувач кафедри
Літвинчук Світлана Іванівна
доцент, кандидат технічних наук

(створена у 1930 році)

Кафедра фізики факультету біотехнології та екологічного контролю НУХТ забезпечує навчальний процес із вивчення обов’язкових дисциплін: «Фізика», «Інженерна фізика» та «Фізика для харчових технологій» здобувачами освітнього ступеня «бакалавр» чотирьох факультетів/інститутів університету (Навчально-наукового інституту харчових технологій, Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого, факультету біотехнології та екологічного контролю, факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу) денної та заочної (дистанційної) форм навчання.

Для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» факультету автоматизації і комп’ютерних систем кафедра фізики проводить навчання з вибіркових дисциплін: «Фізичні основи комп’ютерної електроніки» та «Фізика». Також кафедрою на факультеті біотехнології та екологічного контролю викладається вибіркова дисципліна «Фізичні основи інструментальних методів у біотехнологіях».

Вибіркова дисципліна «Фізичні основи інструментальних методів неруйнівної оцінки якості харчових продуктів» пропонується для вивчення здобувачам освітнього ступеня «бакалавр» Навчально-наукового інституту харчових технологій.

А з 2021 року кафедра фізики також ще розпочала підготовку з вибіркової дисципліни «Трибофізика: закони тертя» для здобувачів освітньо-наукового ступеня «доктор філософії» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», освітньо-наукової програми «Машини та апарати харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв» денної та заочної форм навчання.

Викладачі кафедри фізики за дистанційно-заочною формою навчання проводять заняття з дисципліни «Фізика» у Полтавській філії НУХТ.

Матеріально-технічна база кафедри включає чотири навчальні та одну науково-дослідну лабораторії.

Усі науково-педагогічні працівники кафедри фізики активно проводять наукові дослідження, результати яких публікують у відомих вітчизняних і міжнародних журналах, у тому числі включених до науково-метричних баз Scopus та Web of Science, беруть активну участь у закордонних, міжнародних, всеукраїнських конференціях та семінарах.

Здійснюється тісна наукова співпраця викладачів кафедри з науково-педагогічними працівниками Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського, Національного університету біоресурсів і природокористування України та Київського національного торговельно-економічного університету.

Кафедра фізики активно співпрацює з провідними Національними академічними науковими установами: Інститутом фізики НАН України, Інститутом фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Інститутом сільського господарства Полісся НААН України.

Починаючи з 2017 року, кафедрою фізики з багатьма із зазначених ЗВО та наукових установ на рівні організацій вже укладені вісім офіційних договорів про співпрацю.

 

Викладачі кафедри фізики проводять теоретичні та прикладні дослідження у різних напрямках у співдружності з іншими кафедрами НУХТ:

 • технології хлібопекарських і кондитерських виробів,
 • технології молока і молочних продуктів,
 • технології м’яса і м’ясних продуктів,
 • технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів,
 • біотехнологіїї продуктів бродіння і виноробства,
 • технології консервування,
 • технології зберігання і переробки зерна,
 • харчової хімії,
 • експертизи харчових продуктів,
 • технології ресторанної і аюрведичної продукції,
 • готельно-ресторанної справи.

Кафедрою фізики 26-27 травня 2020 р. спільно з кафедрою вищої математики ім. Можара була започаткована та проведена Всеукраїнська науково-методична інтернет-конференція «Актуальні науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти», яка присвячувалася 90-річчю заснування наших кафедр.

Також кафедрою фізики 26 листопада 2019 р. було організовано науково-практичний семінар із міжнародною участю «Удосконалення фізичних методів контролю якості продуктів харчування», присвячений 135-річчю заснування нашого університету. На захід були запрошені фахівці фірми «Bruker Bio Spin GmbH» (Німеччина) з відділу АПК: доктор Маркус Лінк (Key Account Manager), Леа Хайнц (Product Manager Food Screener) і Томас Шпенглер (Market Manager). Вони презентували новітні технології щодо виявлення фальсифікатів харчових продуктів, зокрема меду, методом ядерно-магнітного резонансу (1H-NMR). Захід, проведений кафедрою фізики,  викликав чималий інтерес з боку медових експортерів.

Викладачі кафедри є авторами сучасних підручників, посібників, збірників задач, курсів та конспектів лекцій з фізики:

 1. Фізика для харчових технологій (змістовий модуль 1. Фізичні основи механіки, молекулярної фізики та термодинаміки) [Електронний ресурс]: навчальний посібник для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» денної та заочної форм навч. / С.І. Літвинчук, В.Є. Носенко, Г.І. Шатковська, І.В. Гуцало, В.В. Вишняк; за заг. ред. С.І. Літвинчук. – К.: НУХТ, 2021. – 245 с.
 2. Збірник задач з курсу загальної фізики [Електронний ресурс]: навчальний посібник для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» технічних спеціальностей денної та заочної форм навч. / Б.І. Вербицький, С.І. Літвинчук, Н.В. Медвідь. – К.: НУХТ, 2020. – 577 с.
 3. Фізика [Електронний ресурс]: курс лекцій для здобувачів освіт. ступ. «бакалавр» спец. 162, 101 освіт.-проф. програми «Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна», «Екологія та екоменеджмент» ден. та заоч. форм навч. / М. В. Лазаренко, С. І. Літвинчук. – К.: НУХТ, 2020. – 328 с.
 4. Інженерна фізика. Модуль 1 [Електронний ресурс]: курс лекцій для здобувачів освіт. ступ. «бакалавр» спец. 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» освіт.-проф. програми «Комп'ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації» ден. та заоч. форм навч. / С. І. Літвинчук, Н. В. Медвідь. – К.: НУХТ, 2020. – 193 с.
 5. Фізика: комплексна підготовка до ЗНО для слухачів Підготовчого відділення Центру моніторингу якості та координації освітньої діяльності університету [Електронний ресурс]: навч. посіб. / С. І. Літвинчук, М. В. Лазаренко, Н. В. Медвідь та ін. – К.: НУХТ, 2019. – 49 с.
 6. Фізика. Електростатика [Електронний ресурс]: навч. посіб. / В. М. Ісай, С. І. Літвинчук. – К.: НУХТ, 2018.
 7. Фізика. Динаміка обертального руху [Електронний ресурс]: навч. посіб. / В. М. Ісай, С. І. Літвинчук. – К.: НУХТ, 2017.
 8. Фізика. Задачник-практикум / Б. І. Вербицький, А. М. Король, С. М. Котікова, Н. В. Медвідь. – Київ: НУХТ, 2017. – 331 с.
 9. Фізика: підручник / М. В. Андріяшик, А. М. Король. – К.: НУХТ, 2017. – 302 с.
 10. Фізика: навч. посіб. для розв'язування задач з курсу загальної фізики / Б. І. Вербицький, А. М. Король, С. М. Котікова, Н. В. Медвідь. – К.: Інкос, 2016. – 376 с.

Також щорічно на кафедрі видаються і поновлюються методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Фізика», «Інженерна фізика» та «Фізика для харчових технологій».

З 2015 року на кафедрі розпочато роботу зі створення електронних навчальних курсів для дистанційного навчання, які постійно поповнюються новими навчальними матеріалами, презентаціями та відео лабораторних робіт.

Останнім часом кафедрою фізики постійно проводиться щорічна Всеукраїнська олімпіада НУХТ з фізики, де її переможцям надається можливість підвищити рейтинговий конкурсний бал при вступі до університету.

У рамках «Днів відкритих дверей», «Днів гостинності» на кафедрі проводяться майстер-класи для старшокласників, наприклад, «Фізика навколо нас», «Коливальні процеси навколо нас», «Хвильові процеси навколо нас», «Оптика навколо нас» тощо. Також викладачі кафедри проводять фізичні тренінги майбутнім вступникам та у 2019 році на допомогу школярам видали навчальний посібник: «Фізика: комплексна підготовка до ЗНО для слухачів Підготовчого відділення Центру моніторингу якості та координації освітньої діяльності університету».

 

 

На сайт кафедри

Остання зміна: 05 листопада 2021

Кафедра забезпечує загально-інженерну підготовку фахівців за освітнім ступенем «бакалавр»:

Код Спеціальність Освітня програма

Навчально-науковий інститут харчових технологій

161 Хімічні технології та інженерія Хімічна технологія
181 Харчові технології Харчові технології та інженерія
181 Харчові технології Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І.С. Гулого

131 Прикладна механіка Прикладна механіка
133 Галузеве машинобудування Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехніка та інформаційні технології
142 Енергетичне машинобудування Холодильні техніка та технології
144 Теплоенергетика Теплоенергетика та енергоефективні технології
186 Видавництво та поліграфія Комп’ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки

Факультет автоматизації і комп’ютерних систем

122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки
122 Комп’ютерні науки Інформаційні системи та штучний інтелект
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Факультет біотехнології та екологічного контролю

101 Екологія Екологія та екоменеджмент
162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна

Факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

181 Харчові технології Технології харчування

 

Кафедра також забезпечує підготовку здобувачів освітньо-наукового ступеня «доктор філософії» з вибіркової дисципліни «Трибофізика: закони тертя»:

Код Спеціальність Освітня програма

Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І.С. Гулого

133 Галузеве машинобудування Машини та апарати харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва Робочі програми
2023 року
Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Інженерна фізика 174 (КСПІА) 151 (КСПІА)
151 (КСПІА) ск
151 (КСПІА) спеціальність 151
Фізика 101 (ЕЕ)
131 (ПМ)
133 (ІХБВ)
133 (ІХБВ) дфн ск
141 (ЕІТ)
142 (ХТТ)
144 (ТЕТ)
162 (БФПХП)
186 (КТДВУ)
101 (ЕЕ)
122 (КН)
122 (ІСШІ)
131 (ПМ)
133 (ІХБВ)
141 (ЕІТ)
142 (ХТТ)
142 (ХТТ) ск
144 (ТЕТ)
161 (ХТ)
162 (БФПХП)
186 (КТДВУ)
101 (ЕЕ)
131 (ПМ)
133 (ІХБВ)
142 (ХТТ)
144 (ТЕТ)
162 (БФПХП)
186 (КТДВУ)
спеціальність 101
спеціальність 131
спеціальність 133
спеціальність 141
спеціальність 142
спеціальність 144
спеціальність 162
спеціальність 186
Фізика для харчових технологій   181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
181 (ТХ)
  спец.181(ХТІ)
спец.181(ТЕБХП)
спец.181(ТХ)
Фізичні методи неруйнівної оцінки якості харчових продуктів   161 (ХТ)    
Фізичні основи інструментальних методів неруйнівної оцінки якості харчових продуктів        
Фізичні основи інструментальних методів у біотехнології   162 (БФПХП)    
Фізичні основи комп’ютерної електроніки 122 (КН)
122 (ІСШІ)
122 (КН)
122 (ІСШІ)
122 (КН)
122 (ІСШІ)
 

 

ДОКТОРИ ФІЛОСОФІЇ
Назва Робочі програми
2023 року
Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Трибофізика: закони тертя     133 (МАХМФВ)
Фізичні методи досліджень     133 (МАХМФВ)

 

Обов’язкові навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою фізики для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»:

 • «Фізика»;
 • «Інженерна фізика»;
 • «Фізика для харчових технологій».

Вибіркові навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою фізики для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»:

 • «Фізичні основи комп’ютерної електроніки»,
 • «Фізичні основи інструментальних методів у біотехнологіях»,
 • «Фізичні основи інструментальних методів неруйнівної оцінки якості харчових продуктів».

Вибіркові навчальні дисципліни, які пропонуються кафедрою фізики для здобувачів освітньо-наукового ступеня «доктор філософії»:

 • «Трибофізика: закони тертя»,
 • «Фізичні методи досліджень».

На кафедрі фізики проводиться наукова робота у межах кафедральної держбюджетної теми: “Використання фізичних методів для інтенсифікації технологічних процесів та аналізу харчових продуктів” (державний реєстраційний номер: 0119U103162).

Результати досліджень, отриманих науковцями кафедри в області фізики твердого тіла, теплофізики, спектроскопії активно впроваджуються у навчальний процес.

Наукові досягнення співробітників кафедри постійно публікуються у провідних наукових журналах, які реферуються Sсopus, Index Copernicus, Web of Science, Google Scholar, EBSCO, UlrichsWeb, Global Impact Factor, CABI full text, Online Library of University of Southern Denmark, Directory of Research Journals Indexing, Universal Impact Factor, Directory of Open Access scholarly Resources (ROAD), European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Directory of Open Access Journals (DOAJ), InfoBase Index, Chemical Abstracts Service Source Index (CASSI).

Викладачі беруть активну участь у закордонних, міжнародних, всеукраїнських конференціях та семінарах. Результати досліджень, отриманих науковцями кафедри в області фізики твердого тіла, теплофізики, спектроскопії, активно впроваджуються у навчальний процес.

Активно проводиться патентно-ліцензійна робота, результати якої підтверджені 28 авторськими свідоцтвами, патентами України на винаходи та корисні моделі.

Своїми науковими публікаціями викладачі кафедри постійно поповнюють репозитарій НУХТ.

З метою зацікавлення активних здобувачів вищої освіти серед молодших курсів до участі у науково-дослідній роботі на кафедрі функціонує науковий гурток «Фізика в сучасних харчових технологіях», науковими керівниками якого є: канд. фіз.-мат. наук, доцент Носенко Володимир Єрофійович, канд. техн. наук, доцент Літвинчук Світлана Іванівна та ст. викл. Вишняк Володимир Вікторович.

 

1930

заснована кафедра фізики

1930-1947

Завідувач кафедри – проф. Де-Метц Г.Г.

1947-1960

Завідувач кафедри – проф. Наумов А.Л.

1960-1964

Завідувач кафедри – проф. Павлов І.С.

1964-1967

Завідувач кафедри – член-кор. АН УРСР Арбузов М.П.

1967-1982

Завідувач кафедри – доц. Даденкова М.М.

1982-1992

Завідувач кафедри – проф. Воловик П.М.

1992-1997

Завідувач кафедри – проф. Грехов А.М.

1997-2000

Завідувач кафедри – доц. Вознюк П.О.

2001-2016

Завідувач кафедри – проф. Король А.М.

з 2017 по теп.час

Завідувач кафедри – доц. Літвинчук С.І.

 

За роки існування кафедри її співробітники переживали героїчні та багатостраждальні періоди життя народу.

Чимало з них воювали на фронтах другої світової війни: зав. каф. Даденкова М.М., доцент Великодний П.Л., зав. лабораторії Архангельський С.В.та  старший лаборант Двоскін З.П.

На кафедрі постійно проводиться велика робота по підготовці науково-педагогічних кадрів.

Викладацький склад поповнюється, зокрема, через аспірантуру.

За темами, розробленими на кафедрі, були підготовлені та захищені кандидатські (Великодний П.Л., Бурдукова Р.С., Жмиря Л.П., Бунке Є.К, Казанський В.М., Тарапон В.С., Таранов І.Т., Сіднєв П.П., Череднік М.А., Вербицький Б.І., Луцик Ю.П., Літвинчук С.І.) та докторські дисертації (Павлов І.С., Дущенко В.П., Буляндра А.Ф., Воловик П.М., Марченко В.І., Романовський І.Я., Король А.М.).

У навчально-виховній роботі університету активну участь брали: ст. викл. Котікова С.М. (завідувач Підготовчого відділення, директор центру доуніверситетської освіти), доц. Баглюк С.В. (заступник проректора по роботі зі студентами), доц. Носенко В.Є. (заступник декана з навчально-виховної роботи факультету Технології бродильних і хлібопекарських виробництв / Хлібопекарських і кондитерських виробів, доц. Медвідь Н.В. (заступник директора центру доуніверситетської освіти).

Значний внесок в методично-технічну роботу кафедри зробили завідувачі лабораторії Архангельський С.В., Подв’язніков А.В., Гордієнко О.М., Билінський В.О., Медвідь В.В., інженер Долінська І.А. та старший лаборант Двоскін З.П.