Н У Х Т

Ключка Лілія Вікторівна

Ключка Лілія Вікторівна
асистент, доктор філософії

Здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 162 "Біотехнологія та біоінженерія" (ІІ курс).

У 2017 р. закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Фармацевтична біотехнологія».

У 2015 р. за високі досягнення в навчанні та науково-дослідній роботі отримувала стипендію Кабінету Міністрів України. Роком пізніше нагороджена дипломом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за галуззю наук «Біологія» (робота на тему «Вплив умов культивування на біологічні властивості поверхнево-активних речовин Nocardiavaccinii IMB B-7405»).

У 2014 р. була учасницею ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з біотехнології (поза конкурсом) та відзначена грамотою за високий рівень знань з дисципліни «Біохімія». Починаючи з 2013 р. і дотепер виконує наукову роботу на базі кафедри біотехнології та мікробіології.

Співавтор 12 наукових статей, з яких 5 опубліковані у журналі науко-метричної бази даних SCOPUS, 5 – у базах реферування Index Copernicus, ProQuest, Google Scolar, e-LIBRARY (РІНЦ) та ін., 10 статей у збірниках праць міжнародних та вітчизняних науко-практичних конференцій, 4 патентів України на винахід та 4 – на корисну модель.

Проводить лабораторні заняття з дисциплін:

  • Загальна мікробіологія і вірусологія
  •  Генетика

Є керівником курсових робіт студентів спціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» з дисциплін «Загальна мікробіологія», «Основи проектування біотехнологічних виробництв» та «Харчова біотехнологія».

Сфера наукових інтересів: під керівництвом д.б.н., проф. Пирог Т.П. займається дослідженням регуляції біологічних властивостей (антимікробна, антиадгезивна активність, роль у руйнуванні біоплівки, синергізм антимікробної дії з іншими біоцидами) поверхнево-активних речовин Nocardiavaccinii ІМВ В-7405 з метою одержання препаратів зі стабільними заданими властивостями залежно від галузі їх практичного використання.