Журнал «Наукові праці Національного університету харчових технологій»

 

Головний редактор:

доктор технічних наук, професор Українець Анатолій Іванович

Заступник головного редактора:

доктор технічних наук, професор Шевченко Олександр Юхимович

Відповідальний секретар:

кандидат технічних наук, доцент Пенчук Юрій Миколайович

 

ДО ВІДОМА АВТОРІВ

 

Шановні колеги!

Редакційна колегія журналу «Наукові праці Національного університету харчових технологій» запрошує вас до публікації наукових праць.

До друку приймаються рукописи, які раніше не були опубліковані в друкованих та електронних виданнях. Автор, який подає матеріали до друку, зберігає за собою всі авторські права та надає відповідному виданню право першої публікації, дозволяючи розповсюджувати матеріал із зазначенням авторства й джерела первинної публікації, а також пого­джується на розміщення її електронної версії на сайті Національної бібліотеки ім. В.І. Вер­надського та у відкритому доступі в електронній мережі університету і на сайті журналу http://journal.nuft.edu.ua. Автор надає право редакційній колегії на рецензування та відхилення поданих для опублікування матеріалів. В одному номері може бути видана лише одна стаття автора (як власна, так і в співавторстві).

У редакційно-видавничий відділ необхідно представити:

- файл статті;

- рецензію доктора наук певної галузі (за тематичною спрямованістю статті). Якщо один із авторів статті є доктором наук, то рецензія необов’язкова;

- роздруківку тексту статті, що відповідає наданому файлу;

- заяву з підписами автора(-ів) про те, що надіслана стаття раніше не друкувалася і не по­дана до будь-яких інших видань;

- витяг з протоколу засідання кафедри (підрозділу) з рекомендацією роботи до друку.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Статті подаються у вигляді вичитаних роздруківок на папері формату А4 (поля з усіх сторін по 2 см, Time New Roman, кегль 14, інтервал 1,5) та електронної версії (редактор Microsoft Word). У тексті статті не повинно бути порожніх рядків. Між словами допускається лише один пробіл. Усі сторінки тексту мають бути пронумеровані. Обсяг статті має бути не менший 15 тис. знаків і не перевищувати 24 тис. знаків (як виняток, не більше 40 тис. знаків).

 

ПОСЛІДОВНІСТЬ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТАТТІ

1. Індекс УДК.

2. Назва статті (англійською та українською мовами).

3. Ініціали та прізвища авторів англійською та українською мовами.

4. Анотація англійською та українською мовами (не менше 1800 символів з пробілами). Анотація має містити коротку інформацію про мету, об’єкт та методику дослі­джень, основні результати й рекомендації щодо їх застосування.

5. Ключові слова (5—6 слів/ключових словосполучень англійською та українською мовами).

6. Структура текстової частини:

- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор;

- формулювання мети статті;

- викладення основного матеріалу;

- висновки і перспективи подальших наукових досліджень.

7. Після тексту статті в алфавітному або порядку цитування в тексті наводиться список літературних джерел (не менше п’яти джерел, не більше дванадцяти). Бібліографічні описи оформляються згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 і ДСТУ3582:2013. У тексті цитоване джерело позначається у квадратних дужках цифрою, під якою воно стоїть у списку літератури. Бібліографічний опис подається мовою видання. Не допускається посилання на неопубліковані матеріали. У переліку джерел мають переважати посилання на наукові праці останніх років. Також слід обмежити посилання на власні публікації, оскільки це знижує наукову цінність статті та індекс цитування автора.

8. Таблиці (у Word або Excel) можна подавати як у тексті, так і в окремих файлах (на окремих сторінках). Кожна таблиця повинна мати тематичний заголовок, набраний напівжирним шрифтом, і порядковий номер (без знака №), якщо таблиць кілька. Слово «Таблиця» і номер друкуються курсивом, заголовок — напівжирним шрифтом.

9. Ілюстрації (креслення, рисунки, схеми, діаграми) мають бути виконані в програмі Corel Draw, на білому папері й розміщені в тексті та в окремих файлах. Підписи до рисунків набираються безпосередньо під рисунками прямим напівжирним шрифтом. Фотографії мають бути чіткими та контрастними (формати TIF, JPG з роздільною здатністю 300 dpi), розмірами 69. Фотографії друкуються у разі крайньої потреби.

10. Математичні формули повинні бути роздруковані з правильним виділенням верхніх і нижніх індексів. Нумерація формул здійснюється арабськими цифрами у круглих дужках біля правого поля сторінки. Індекси від скорочених українських слів друкуються прямим шрифтом малими літерами. В індексах, що складаються з двох скорочених слів, після першого скороченого слова ставиться крапка, після другого — крапка не ставиться. Цифри в індексах також друкуються прямим шрифтом. Індекси, позначені латинськими літерами, друкуються курсивом. У формулах літери латинського алфавіту набираються курсивом, грецького й українського — прямим шрифтом.

Хімічні формули набираються прямим шрифтом. Математичні символи, що входять до складу хімічних формул, — курсивом.

Формули вставляються безпосередньо в текст. Прості формули набираються з клавіатури, а складні — за допомогою редактора формул Microsoft Equation 3.0 object або Math Type 5,6. Інші версії редакторів формул є неприйнятними. Символи вставляються тільки через таблицю символів. Скорочення позначень одиниць фізичних величин мають відповідати Міжнародній системі одиниць (SI).

11. Відомості про авторів статті повинні бути наведені за єдиним зразком у вказаному порядку: прізвище (прописними літерами), ім’я та ім’я по батькові (повністю); наукове звання; посада чи професія, місце роботи; телефон, E-mail.

12. Дата надходження статті до редакції (після тексту надрукованого матеріалу).

 

Використання автоматичного перекладу наукового тексту (статті, анотації, ключо­вих слів) не допускається. Переклад має бути належної якості.

Відсутність будь-якого з пунктів переліку, зазначеного вище, рецензії, невідповідність вимогам до оформлення, наявність орфографічних, граматичних, стилістичних помилок, автоматичний переклад елементів матеріалу є підставою для відмови в прийнятті статті до друку.

Автор несе відповідальність за додержання вимог чинного законодавства при підготовці матеріалів, у тому числі норм авторського права і достовірність наведених фактичних даних (цитат, посилань, імен, назв тощо).

 

Адреса редакції:

Національний університет

харчових технологій

вул. Володимирська, 68,

корпус Б, к. 412,

м. Київ, 01601

Контактні телефони: міський – (044) 287-92-95, внутрішній – 92-95.

E-mail: npnuht@ukr.net

 

Зі змістом журналу можна ознайомитися тут