Управління персоналом та економіка праці (Магістр)

Підготовка фахівців
у галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
освітнього ступеня «Магістр»
зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
професійного спрямування «Управління персоналом та економіка праці»

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів зі спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці» в навчально-науковому інституті економіки і управління (ННІЕУ) Національного університету харчових технологій (НУХТ) передбачає навчання:

 • за денною і заочною формою
 • на бюджетній і контрактній основі
 • на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» зі спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці» та будь-якої іншої спеціальності чи спеціалізації (варіант перехресного вступу)
 • тривалістю 1,5 роки, з яких 75% часу відведено на навчальний процес, інші 25% – це проходження виробничої та переддипломної практики в органах державного управління та місцевого самоврядування, в тому числі у відділах праці і соціального захисту населення, в кадрових департаментах підприємств різних форм власності та видів економічної діяльності, у провайдерів кадрових послуг (рекрутингових і консалтингових агенціях), та час на підготовку до дипломної магістерської роботи

Випускники магістерської програми зі спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці» стають кваліфікованими фахівцями з управління людськими ресурсами (HR – Human Resource), що володіють фундаментальними знаннями і практичними навиками відбору, оцінки, навчання, мотивації персоналу, кар’єрного коучингу, управління кадровим резервом; формування кадрової політики компанії та оптимізації її організаційної структури; кадрового діловодства; розробки програм корпоративної соціальної відповідальності, удосконалення систем і технологій управління персоналом, оцінки соціально-економічної ефективності їх впровадження; інжинірингу праці; проведення корпоративних тренінгів, організації ділових зустрічей і конференц-сервісу.

Магістерська програма «Управління персоналом та економіка праці» ННІЕУ НУХТ відповідає державним стандартам вищої освіти та європейським нормам підготовки фахівців означеного профілю, впровадженим в Україні у рамках реалізації Болонського процесу, і складена з акцентом на:

 1. Вивчення циклу професійних дисциплін (нормативних та вибіркових), що формують фахові компетенції, необхідні випускникам для зайняття HR-посад на рівні середнього менеджменту і керівних позицій у комерційних структурах, в державних установах, та/або організації власної справи:

 

 • Соціальна відповідальність
 • Організація праці HR-фахівця
 • Технології управління персоналом
 • Стратегічне управління людськими ресурсами
 • Інтелектуальний потенціал
 • Соціальна політика
 • Управління розвитком персоналу 
 • Кадровий маркетинг 
 • Служба управління персоналом
 • Менеджмент продуктивності
 • Організаційна поведінка 
 • Чинники успішного працевлаштування за фахом
 • Психологія кар’єри
 

 

 1. Розвиток наукової компоненти професійної підготовки магістрів зі спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці» через опанування методології соціальних досліджень, управлінського і кадрового консалтингу, отримання досвіду науково-дослідної та інформаційно-аналітичної роботи в обраній галузі шляхом участі у всеукраїнських та міжнародних форумах, конференціях, конкурсах наукових студентських робіт під керівництвом досвідчених викладачів з числа кандидатів та докторів економічних наук.
 2. Поглиблення знання ділової іноземної мови і практики використання спеціалізованого програмного забезпечення кадрових операцій, що є інструментами побудови успішної кар’єри наших випускників – управлінців персоналом, у тому числі в міжнародних компаніях, та їх беззаперечними конкурентними перевагами на ринку праці.

Студентам, які виконали базові вимоги навчального плану зі спеціалізації і захистили магістерську дипломну роботу, присуджується ступінь магістра, видається диплом про вищу освіту державного зразка і додаток до диплому європейського формату. 

Кваліфікація випускника за дипломом: магістр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, фахівець з управління персоналом та економіки праці.

Магістри з хистом до новаторства і генерації наукових ідей мають можливість продовжити навчання в аспірантурі за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами».

Компетенції випускників-магістрів зі спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці» дозволяють їм обіймати посади:

 • наукових співробітників і консультантів (економіка, соціальний захист населення, праця і зайнятість), економістів-демографів, економістів-статистиків, професіологів – у науково-дослідних установах та проектно-конструкторських організаціях
 • викладачів університетів та ВНЗ, середніх навчальних закладів, методистів з економічної освіти, керівників підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання – науково-педагогічна і управлінська діяльність в системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з базової та повної вищої освіти
 • керівників підрозділів кадрів (HR-департаментів) і соціально-трудових відносин підприємств та державних установ
 • менеджерів з управління персоналом, внутрішніх комунікацій і соціальноорієнтованих програм; агентів із зайнятості і трудових контактів (рекрутерів, інспекторів з кадрів, організаторів з персоналу, адміністративних помічників); спеціалістів кадрового обліку і діловодства; фахівців із соціального захисту населення; професіоналів (експертів, економістів, інженерів, інспекторів) у галузі праці і зайнятості; фахівців державної служби – всього понад 60 різнопланових посад

Високий рівень підготовки магістрів зі спеціалізації «Управління персоналом і економіка праці» в ННІЕУ НУХТ підтверджується щорічними рейтингами компаній-роботодавців та професійними досягненнями наших вихованців в HR-індустрії, з якими кафедра підтримує тісний зв’язок і залучає до навчального процесу задля обміну досвідом та сприяння працевлаштуванню діючих студентів.