Теплоенергетика та енергоефективні технології (магістр)

Підготовка фахівців у галузі знань
14 «
Електрична інженерія»
освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю 144 «
Теплоенергетика»
та освітньою програмою
«Теплоенергетика та енергоефективні технології»

Z:\Dekanat\Navch_rob\Norm_dok\ННІТІ\ННІТІ_сайт\Фото\teplo\ТЕ_маг3.jpgНауково-технічний прогрес держави, промислові підприємства, населені пункти не можуть розвиватися без потужної енергетичної бази, отже, необхідні фахівці, що її створюють, досліджують, аналізують, а також забезпечують надійне та економне виробництво, транспортування та використання енергії.

Z:\Dekanat\Navch_rob\Norm_dok\ННІТІ\ННІТІ_сайт\Фото\teplo\_DSC7005.jpgМагістр за спеціалізацією«Теплоенергетика та енергоефективні технології»готується для виконання науково-дослідних і проектних робіт, пов'язаних із дослідженням теплотехнологічних процесів, розробленням і впровадженням нових та удосконаленням існуючих обладнання і схем теплоенергопостачання виробництва. Вимоги до рівня підготовки фахівців у цій галузі знань постійно зростають через суттєве підвищення вартості енергетичних ресурсів і, як наслідок, постійної необхідності у їхньому раціональному виробництві та використанні.

Всебічна підготовка магістра дозволяє йому успішно працювати на промислових підприємствах енергетичної галузі, а також на різноманітних підприємствах, в організаціях, установах та інженірингових фірмах з розробки і впровадження сучасного енергетичного обладнання та систем теплоенергопостачання і теплоспоживання.

E:\ННІТІ\ННІТІ_сайт\Фото\rizne_EN\24.JPGВимоги до рівня освіти осіб, які бажають розпочати навчання –базова вища освіта та здібності до оволодіння знаннями, уміннями й навичками в галузі природничо-наукових дисциплін, а також володіння іноземною мовою (базовий рівень).Забезпечуєпідготовкувипускова кафедра теплоенергетики та холодильної техніки. Терміннавчання (денна і заочнаформи) – 1,5 роки. Кваліфікаціямагістра – інженер-дослідник.Підвищенню якості підготовки студентів сприяє співпраця випускової кафедри теплоенергетики та холодильної техніки з провідними науковими, проектними установами і підприємствами галузі: Інститутом технічної теплофізики, АТ «Київенерго», Інститутом вугільних енерготехнологій, Укрдіпрохарчопром, тощо.Щеоднієюособливістюпідготовкифахівців-теплоенергетиків у нашомууніверситеті є широкевикористання у навчальному процесіінформаційних технологій.

Z:\Dekanat\Navch_rob\Norm_dok\ННІТІ\ННІТІ_сайт\Фото\teplo\ТЕ_маг2.jpgПідготовка магістрів за спеціалфзацією«Теплоенергетика та енергоефективні технології»дозволяє випускникам отримати такі знання і уміння:обґрунтовувати та приймати технічні рішення, які забезпечують економію енергоресурсів у технологічних процесах на промислових підприємствах;знати напрями удосконалення енергетичного обладнання;оцінювати ефективність реальних систем вироблення теплової та електричної енергії у ТЕС та водогрійних котельнях;виділяти системи, їх елементи, зв'язки між ними, процеси, функції і стан системи;аналізувати, розробляти і реалізувати математичні моделі перенесення імпульсу, енергії та маси з використанням численних методів на базі інформаційно-комп’ютерних технологій;застосовувати методи, засоби, прийоми, алгоритми, способи підготовки та проведення чисельного моделювання;знати напрями удосконалення термодинамічних циклів ефективних систем генерації теп­лової та електричної енергії.

G:\ННІТІ\ННІТІ_сайт\ЕН_маг\ТЕ_маг\LtFxyuqyFxI.jpgНаші випускники успішно будують свою кар’єру на посадах посадах: завідувач лабораторії, завідувач сектором, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник, викладач у середніх спеціальних і вищих закладах освіти, інженер з циклу дисциплін спеціального призначення, головний інженер проекту, головний інженер підприємства, заступник головного інженера, головний енергетик, заступник головного енергетика, начальник цеху тощо.