Теплоенергетика (магістр)

Підготовка фахівців у галузі знань
14 «
Електрична інженерія»
освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю 144 «
Теплоенергетика»
та професійним спрямуванням
«Теплоенергетика»

Термін навчання – 1,5 роки

Магістерська підготовка за спеціалізацією “Теплоенергетика” реалізує освітньо-професійні програми, які базуються на проведенні наукових досліджень і орієнтовані на підготовку фахівців для науково-дослідної діяльності, для роботи в науково-дослідних організаціях та викладання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах.

Освітньо-професійна програма магістерської підготовки за спеціалізацією “Теплоенергетика” має фахову, наукову та соціально-гуманітарну складові.

Фаховий компонент магістерської програми забезпечує фахові (проектно-конструкторські та проектно-технологічні тощо) компетенції фахівця з вказаної спеціальності.

23.JPGНауковий компонент магістерської програми формує більш цілісне, поглиблене бачення професійної діяльності, цей компонент забезпечує широту та фундаментальність освіти, максимальну наближеність її до сучасного рівня наукових знань у галузі управління, формування компетенцій самостійного здійснення наукових досліджень та отримання нових знань. Наявність цього компонента відрізняє підготовку спеціаліста від підготовки магістра.

Приклади тематики магістерських робіт за спеціалізацією “Теплоенергетика” наведені нижче:

Дослідження індивідуальних паливних кінетичних характеристик біомаси з метою розробки пальникових пристроїв для спільного її спалювання з вітчизняним антрацитом.

·        Дослідження впливу конструктивних та експлуатаційних чинників теплових труб на ефективність утилізації низькопотенціальної теплоти.

25.JPG·        Раціональне використання теплової енергії під час виробництва спирту.

·        Моделювання динаміки зміни теплотехнічних параметрів елементів схем під час неритмічної роботи цукрового заводу.

·        Аналітичне дослідження тепло-гідродинамічних процесів при концентруванні розчинів у плівкових випарних апаратів.