Теплоенергетика (бакалавр)

Підготовка фахівців у галузі знань
14 «
Електрична інженерія»
освітнього ступеня «Бакалавр»
за спеціальністю 144 «
 
Теплоенергетика »
та професійним спрямуванням
«Теплоенергетика»

Термін навчання:

денна форма навчання на основі повної загальної середньої освіти - 4 роки, на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – 2 роки

заочна форма навчання на основі повної загальної середньої освіти - 4,5 роки, на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – 2,5 роки

5.jpgВеликі та малі міста, селища, усі промислові підприємства не можуть функціонувати без теплової та електричної енергії, отже, необхідні фахівці, що забезпечують її безпечне та економне виробництво, транспортування та використання в усіх галузях народного господарства.

Підготовка фахівців за спеціальністю “Теплоенергетика” проводиться в університеті з 1954 р. Вимоги до рівня підготовки в цій галузі знань постійно підвищуються. Це пов'язане з тим, що зростає вартість енергетичних ресурсів і, як наслідок, необхідність їхнього раціонального виробництва та використання.

Бакалаври, підготовлені за професійним спрямуванням «Теплоенергетика», отримують базову підготовку, необхідну для подальшого успішного навчання і отримання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста чи освітнього ступеня магістра, а також для трудової діяльності за кваліфікацією фахівця.

10.JPGМаючи більш ніж 50-річний досвід підготовки фахівців, ми прикладаємо багато зусиль для оновлення лабораторної бази, впровадження у навчальний процес комп’ютерної техніки та сучасних засобів навчання. Кафедри факультету, задіяні в підготовці бакалаврів-теплоенергетиків мають добре оснащені навчальні і науково-дослідні лабораторії. Підвищенню якості підготовки студентів сприяє поєднання теоретичних знань з навичками роботи за фахом. Задля цього ми створили свої філії у АТ «Київенерго» для проходження виробничої та інших видів практик.

Навчальним планом підготовки бакалаврів за спеціалізацією «Теплоенергетика» передбачена ґрунтовна фундаментальна і загально-інженерна підготовка, яка передбачає наявність у вступника достатніх знань таких дисциплін: математика, фізика, хімія, інформатика.

Велика увага приділяється викладанню дисциплін циклу професійно-практичної підготовки, які формують знання і вміння, необхідні випускникам для успішної роботи на різноманітних підприємствах та інженерінгових фірмах з розробки і впровадження сучасного енергетичного обладнання та систем теплоенергоспоживання.

Особливістю підготовки бакалаврів за спеціалізацією «Теплоенергетика» є те, що отримані знання і вміння можуть бути використані практично у всіх галузях промисловості.

_DSC6979.jpgЩе однією особливістю підготовки фахівців-теплоенергетиків у нашому університеті є широке використання у навчальному процесі інформаційних технологій. Практично при вивченні всіх дисциплін використовується комп'ютерна техніка, а також загальноінженерне і спеціалізоване програмне забезпечення. Підготовку з інформаційних технологій студенти отримують у сучасних комп’ютерних класах з новітніми комп’ютерами, локальними мережами та доступом до Internet.

Випускники, які завершили навчання за освітньою програмою "Теплоенергетика" і отримали освітній ступінь бакалавра можуть продовжити навчання в стінах нашого університету за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або освітнім ступенем магістра за двома спеціалізаціями: 144 “Теплоенергетика” і 144 “Енергетичний менеджмент”.