Технології зберігання, консервування та переробки м’яса (магістр)

Підготовка фахівців у галузі знань
18 «Виробництво та технології»
освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю
181 «Харчові технології»
та освітньою програмою
«
Технології зберігання, консервування та переробки м’яса»

Магістерська підготовка за освітньою програмою «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса» реалізує освітньо-професійну та освітньо-наукову програми, що базуються на проведенні наукових досліджень і орієнтовані на підготовку фахівців для науково-дослідної, педагогічної діяльності, а також для роботи в галузі наукомістких та високих технологій.

Підготовка магістрів передбачає отримання навичок науково-дослідної роботи, глибокого аналізу літературних джерел, створення інноваційних технологій та продуктів, чіткого і аргументованого доведення до аудиторії наукової інформації.

В процесі навчання у магістра формується вміння відтворити досвід практичної діяльності шляхом самостійного вибору та застосування типових методів у запланованих, реальних та нових умовах на основі репродуктивного, алгоритмічного та творчого рівня.

Закріплення теоретичної підготовки і набуття практичних навичок магістранти набувають під час проходження практики на сучасних підприємствах галузі та в науково-дослідних установах. Результати досліджень магістранти представляють на наукових конференціях, публікують в наукових виданнях України і за кордоном, представляють свої роботи у галузевих Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. Вагомі наукові розробки захищають патентами України на винахід та корисну модель.

Освітньо-професійна та освітньо-наукова програми магістерської підготовки мають фахову, наукову та соціально-гуманітарну складові.

Фаховий компонент магістерської програми забезпечує професійні (проектно-конструкторські та проектно-технологічні тощо) компетенції магістра з вказаної спеціальності.

Науковий компонент магістерської програми формує більш цілісне, поглиблене бачення професійної діяльності, цей компонент забезпечує широту та фундаментальність освіти, максимальну наближеність її до сучасного рівня наукових знань у галузі управління, формування компетенції самостійного здійснення наукових досліджень та отримання нових знань. Для цього навчальним планом передбачено вивчення наступних дисциплін: інтелектуальна власність, перспективні напрями наукових досліджень галузі, управління інноваційними проектами, методика викладання у вищих навчальних закладах, технологія м’ясних продуктів з комбінованим складом сировини, математично-статистичні методи досліджень, інноваційні технології галузі, наукові основи безвідходних технологій відновлюваної сировини, оптимізація технологічних процесів галузі, біологічно-активні речовини в харчових технологіях.

Вперше в НУХТ на кафедрі технології м’яса і м’ясних продуктів з 2017 - 2018 навчального року розпочато навчання за дуальною формою навчання. Дуальна форма освіти передбачає поєднання аудиторного навчання з набуттям практики у виробничих умовах для закріплення теоретичних знань набутих під час навчання в університеті. За ініціативи керівництва Тернопільського м’ясокомбінату з університетом підписано договір про підготовку фахівців високої кваліфікації для потреби виробництва м’ясопереробної галузі України. Пілотний проект охоплює три важливих складових для самореалізації успішної людини: навчання – робота – досвід. За такою формою освіти молодого фахівця навчальний заклад готує разом із підприємством. Ця форма освіти є своєчасною і прогресивною, щодо вимог сучасності бо студенти вже працевлаштовані.

Різнобічна підготовка дозволяє випускникам-магістрам працювати на підприємствах харчової промисловості, в науково-дослідних інститутах, у вищих навчальних закладах, в органах державного управління та громадських організаціях, що здійснюють контроль за якістю та безпекою продукції, в органах санітарно-епідеміологічного та екологічного контролю, в центрах стандартизації, метрології та сертифікації продукції, на посадах: директор підприємства, головний інженер, завідувач лабораторії, завідуючий виробництвом, інспектор з контролю якості продукції, спеціаліст з управління якості та безпеки харчових продуктів та виробництв, менеджер з продажу обладнання та сировинних інгредієнтів, добавок для галузі. Нові технології та розробки, виконані студентами під керівництвом наших науковців, знаходять ефективне застосування та впровадження на підприємствах галузі, а навички, здобуті під час навчання, стають запорукою успіху майбутнього кар’єрного росту.

 

Стань студентом Національного університету харчових технологій!