Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів (магістр)

Підготовка фахівців у галузі знань
18 «Виробництво та технології»
освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю
181 «Харчові технології»
та професійним спрямуванням
«
Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів»

Магістерська підготовка зі спеціалізації «Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів» реалізує освітньо-професійну та освітньо-наукову програми, що базуються на проведенні наукових досліджень та орієнтовані на підготовку фахівців для науково-дослідної, педагогічної діяльності, а також для роботи в галузі наукомістких та високих технологій.

 

Підготовка магістрів передбачає отримання навичок науково-дослідної роботи, глибокого аналізу літературних джерел, створення інноваційних технологій та продуктів, чіткого і аргументованого доведення до аудиторії наукової інформації.

 

В процесі навчання у магістра формується вміння відтворити досвід практичної діяльності шляхом самостійного вибору та застосування типових методів у запланованих, реальних та нових умовах на основі репродуктивного, алгоритмічного та творчого рівня.

 

Закріплення теоретичної підготовки і практичних навичок магістранти набувають під час проходження практики на сучасних підприємствах галузі та у науково-дослідних установах. Результати досліджень магістранти представляють на наукових конференціях, науково-практичних семінарах, публікують у наукових виданнях України і за кордоном, представляють свої роботи у галузевих Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. Вагомі наукові розробки захищають патентами України на винахід та корисну модель.

 

Освітньо-професійна та освітньо-наукова програми магістерської підготовки мають фахову, наукову та соціально-гуманітарну складові.

 

Фаховий компонент магістерської програми забезпечує професійні (проектно-конструкторські та проектно-технологічні тощо) компетенції магістра з вказаної спеціалізації.

 

Науковий компонент магістерської програми формує більш цілісне, поглиблене бачення професійної діяльності, цей компонент забезпечує широту та фундаментальність освіти, максимальну наближеність її до сучасного рівня наукових знань у галузі управління, формування компетенції самостійного здійснення наукових досліджень та отримання нових знань. Для цього навчальним планом передбачено вивчення наступних дисциплін: інтелектуальна власність, перспективні напрями наукових досліджень галузі, управління інноваційними проектами, методика викладання у вищих навчальних закладах, математично-статистичні методи досліджень, інноваційні технології галузі, наукові основи безвідходних технологій відновлюваної сировини, оптимізація технологічних процесів галузі, біологічно-активні речовини в харчових технологіях.

 

Наукова складова програми підготовки магістрів забезпечує: уміння вибирати необхідні методи дослідження, модифікувати існуючі та розробляти нові методи, виходячи із завдань конкретного дослідження, уміння будувати математичні моделі систем і процесів, уміння використовувати сучасні комп'ютерні методи для реалізації й дослідження математичних моделей, знання та уміння застосовувати під час вирішення професійних завдань сучасний математичний апарат оптимізації, знання та уміння застосовувати сучасні методи експериментальних досліджень у конкретній галузі знань, математичні методи планування експерименту та обробки його результатів, уміння обробляти отримані результати, аналізувати й осмислювати їх, з урахуванням опублікованих матеріалів, певний досвід проведення патентних досліджень і оформлення заявочних матеріалів на об'єкти інтелектуальної власності, уміння подавати підсумки виконаної роботи у вигляді звітів, рефератів, наукових статей, доповідей і заявок на винаходи, корисні моделі тощо, які оформлені згідно з установленими вимогами із залученням сучасних засобів редагування.

 

Різнобічна підготовка дозволяє випускникам-магістрам працювати на підприємствах харчової промисловості, в науково-дослідних інститутах, у вищих навчальних закладах, в органах державного управління та громадських організаціях, що здійснюють контроль за якістю та безпекою продукції, в органах санітарно-епідеміологічного та екологічного контролю, в центрах стандартизації, метрології та сертифікації продукції, на посадах: директор підприємства, головний інженер, завідувач лабораторії, завідуючий виробництвом, інспектор з контролю якості продукції, спеціаліст з управління якості та безпеки харчових продуктів та виробництв, менеджер з продажу обладнання та сировинних інгредієнтів, добавок для галузі. Нові технології та розробки, виконані студентами під керівництвом наших науковців, знаходять ефективне застосування та впровадження на підприємствах галузі, а навички, здобуті під час навчання, стають запорукою успіху майбутнього кар’єрного росту.

 

Стань студентом Національного університету харчових технологій!