Спеціалізована вчена рада Д 26.058.07

  

У Національному університеті харчових технологій функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.058.07 (Наказ МОН України №793 від 4 липня 2014 р.) з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями05.18.06 «Технологія жирів, ефірних масел і парфюмерно-косметичних продуктів», 05.18.13 «Технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів» та 05.18.16 «Технологія продуктів харчування» строком на три роки.

 

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

спеціальності 05.18.06 – технологія жирів, ефірних масел та парфумерно-косметичних продуктів

І. Формула спеціальності:

Галузь науки і техніки, що займається дослідженнями, розробленням та удосконаленням технології жирів та їх похідних, у тому числі харчового і технічного призначення, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів, зокрема дослідженнями кінетики та механізмів фізико-хімічних процесів (в тому числі каталітичних), їх оптимізацію та моделюванням, переробкою відходів виробництва, а також комплексом проблем енерго- та ресурсозбереження за напрямами досліджень.

ІІ. Напрями досліджень:

- Технологія підготовки (в тому числі зберігання) сировини для видобування жирів та ефірних масел.

- Технологія видобування жирів, білків та ефірних масел із рослинної сировини.

- Технологія очищення (рафінації) олії та жирів, в тому числі первинне очищення, гідратація, лужна та дистиляційна нейтралізація, адсорбційне очищення, вінтеризація, дезодорація.

- Технологія переробки та модифікування жирів в тому числі гідрування, переетерифікація (хімічна та ферментативна), гідроліз, алкоголіз, фракціонування та компаундування олій та жирів.

- Технологія функціональних жирових продуктів.

- Технологія жирових продуктів технічного призначення.

- Технологія видобування і переробки тваринних жирів.

- Технологія переробки вторинних продуктів олієжирових та ефірно-масличних виробництв.

- Технологія похідних жирів, в тому числі поверхнево-активних речовин харчового і технічного призначення та композицій на їх основі.

- Технологія біопалива на основі жирів.

- Технологія парфумерно-косметичних продуктів.

- Технологія переробки ефірних масел.

- Технохімічний контроль сировини, технологічних процесів та готової продукції у виробництві олії та жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів.

ІІІ. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

Технічні науки.

 

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

05.18.13 - технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів

I. Формула спеціальності:

Галузь науки і техніки, яка займається розробленням теоретичних основ і закономірностей технологічних процесів консервування та розробленням і вдосконаленням наукових основ технологій і методів зберігання сировини та харчових продуктів, виготовлених із джерел рослинного, тваринного, мікробного походження та гідробіонтів за допомогою фізичних, електрофізичних, хімічних і біохімічних методів обробки.

До методів обробки належать: застосування теплової стерилізації, сушіння, заморожування, розморожування, консервування біохімічними способами, охолодження, концентрування харчових рідин шляхом випарювання, зворотного осмосу, кріоконцентрування, застосування регульованого, модифікованого газового середовища, електричних струмів, променів різного діапазону, тиску, використання хімічних, біологічних засобів, напівпроникних мембран.

II. Напрями досліджень:

- Дослідження закономірностей загибелі мікроорганізмів й інактивації ферментів під час консервування продуктів шляхом теплової стерилізації, сушіння, охолодження та заморожування, використання надвисокого тиску, консервантів.

- Дослідження теплофізичних і фізичних особливостей процесів теплової стерилізації, сушіння, охолодження та заморожування, зберігання сировини та продуктів у замороженому, охолодженому стані та при навколокріоскопічних температурах.

- Дослідження первинної та вторинної сировини як об'єкта консервування за допомогою фізичних, хімічних методів, теплової стерилізації, сушіння та заморожування, визначення загальних характеристик, показників харчової цінності та безпеки продуктів рослинного, тваринного, мікробного походження та гідробіонтів, особливостей їх зберігання.

- Удосконалення наявних технологій, розроблення нових процесів і методів консервування та зберігання продуктів шляхом теплової стерилізації, асептичного консервування, сушіння, заморожування, надвисокого тиску, консервантів, іонізуючого випромінювання, ультрафіолетових променів, хімічних засобів, охолодження з метою інтенсифікації процесів консервних і холодильних виробництв.

- Розроблення технології термічної обробки та зберігання нових видів продуктів у традиційних і нових видах тари, газопроникних мембран, пакувальних плівок і упаковок.

- Розроблення технологій виготовлення БАДІв і продуктів спеціального призначення - функціональних, профілактичних, дієтичних тощо.

- Пошуки нових бактерицидних препаратів для санітарної обробки сировини та технологічного обладнання консервних і холодильних підприємств.

- Розроблення методології та методів оцінки якості та безпеки консервованих, охолоджених, заморожених і сушених продуктів, їх аутентичності, визначення генетично модифікованих (ГМ) продуктів і компонентів.

- Дослідження процесів і змін характеристик продукції рослинного, тваринного, мікробного походження при різних видах термічної, зокрема низькотемпературної, обробки, процесів катаболізму та їх регуляції, мікробіологічних захворювань і псування.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

технічні науки.

 

ПАСПОРТ спеціальності

05.18.16 - Технологія харчової продукції

І. Формула спеціальності:

Технологія харчової продукції – галузь науки і техніки, яка займається науковим обґрунтуванням, розробленням і удосконаленням технологій виробництва та зберігання, управлінням якістю і безпечністю харчової продукції із сировини тваринного, рослинного та іншого походження і питної води для закладів ресторанного господарства та інших підприємствах масового харчування.

ІІ. Напрями досліджень:

·   Дослідження сировини тваринного, рослинного, гідробіонтного та іншого походження, напівфабрикатів, кулінарної продукції, питної води, харчових і дієтичних добавок як предметів технологічної переробки в харчову продукцію.

· Удосконалення існуючих технологій та умов зберігання питної води і харчової продукції із сировини тваринного, рослинного, гідробіонтного та іншого походження, напівфабрикатів і кулінарної продукції; технологій харчових і дієтичних добавок.

·   Наукове обґрунтування і розроблення інноваційних технологій харчової продукції із сировини тваринного, рослинного, гідробіонтного та іншого походження, напівфабрикатів і кулінарної продукції; питної води, харчових і дієтичних добавок.

· Наукове обґрунтування, розроблення і удосконалення технологій харчової продукції спеціального, дієтичного, лікувально-профілактичного та функціонального призначення.

·   Встановлення механізму і кінетичних закономірностей хімічних, фізичних та біохімічних явищ, які відбуваються при переробці сировини тваринного, рослинного, гідробіонтного та іншого походження, напівфабрикатів і кулінарної продукції, а також питної води.

· Наукове обґрунтування та розроблення методів оброблення сировини, напівфабрикатів і питної води для закладів ресторанного господарства та інших підприємствах масового харчування.

·   Розроблення харчових раціонів для окремих груп населення з урахуванням віку, статі, інтенсивності та умов праці, екологічних умов, виду захворювань та інших чинників, що впливають на здоров'я та працездатність людини.

ІІІ.     Галузь     науки,    з    якої    присуджуються     наукові  ступені:

технічні науки.

 

СКЛАД РАДИ Д 26.058.07

 

1. Соколенко Анатолій Іванович,

              д.т.н., професор, завідувач кафедри технічної механіки і пакувальної техніки

Національного університету харчових технологій,

 спеціальність  05.18.13 –  голова

 

 

 

 

 

 

2. Сімахіна Галина Олександрівна,

 д.т.н., професор Національного університету харчових технологій,

            спеціальність 05.18.06 - заступник голови

 

 

 

 

 

 

 

3. Білик Олена Анатоліївна,

            к.т.н., доцент кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Національного університету харчових технологій,

                       спеціальність 05.18.13 – вчений секретар 

 

 

 

 

 

4. Демидов Ігор Миколайович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", спеціальність 05.18.06

5. Дорохович Вікторія Віталіївна, д.т.н., доцент, професор кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 05.18.16

6. Доценко Віктор Федорович, д.т.н., професор, завідувача кафедри завідувача кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 05.18.06

7. Кравченко Михайло Федорович, д.т.н., професор, професор кафедри Київський національний торгівельно-економічний університет, спеціальність 05.18.16

8. Малецька Кіра Дмитрівна, д.т.н., с.н.с Інститут технічної теплофізики НАН України, спеціальність 05.18.13

9. Мельник Людмила Миколаївна, д.т.н., професор, професор кафедри Національний університет харчових технологій, спеціальність 05.18.13

10. Оболкіна Віра Іллівна, д.т.н., професор, професор кафедри Національний університет харчових технологій, спеціальність 05.18.06

11. Осейко Микола Іванович, д.т.н., професор, професор кафедри Національний університет харчових технологій, спеціальність 05.18.06

12. Осокіна Ніна Михайлівна, д.с-г.н., професор, завідувач кафедри Уманський національний університет садівництва, Міністерства аграрної політики та продовольства України, спеціальність 05.18.13

13. Піддубний Володимир Антонович, д.т.н., професор, головний науковий співробітник Національний університет харчових технологій, спеціальність 05.18.13

14. Перцевий Федір Всеволодович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет, спеціальність 05.18.16

15. Пешук Людмила Василівна, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри Національний університет харчових технологій, спеціальність 05.18.06

16. Рашевська Тамара Олексіївна, д.т.н., с.н.с., завідувач кафедри Національний університет харчових технологій, спеціальність 05.18.16

17. Шевченко Олександр Юхимович, д.т.н., професор, завідувач кафедри Національний університет харчових технологій, спеціальність 05.18.13

18. Шляпніков Володимир Олександрович, д.т.н., професор, Інститут ефіроолійних та лікарських рослин НААН України, спеціальність 05.18.06

19. Юрчак Віра Гаврилівна, д.т.н., професор, професор кафедри Національний університет харчових технологій, спеціальність 05.18.16

Захисти...